Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ

Ринкові дослідження (маркетингові дослідження) стали викорис­товуватися комерційними банками України як основа прийняття рі­шень щодо розробки продуктового портфеля і вибору конкурентної стратегії з початку 90-х років XX століття. Збагачення процедури до­сліджень сучасними технологічними напрацюваннями і підвищення їх ефективності сприяє подальший популяризації використання ін­струментів банківського маркетингу. Але іноді за презентабельною формою результатів ринкових досліджень, криється штучно на­в’язана гіпотеза, недбало зібрані дані і нечітко сформульовані цілі.

Інфраструктура ринку банківських продуктів і послуг міс­тить систему державних, приватних і громадських інститутів (банків, фондових і валютних бірж, страхових та інвестиційних компаній, фондів профспілок та інших громадських організацій, науково-дослідних інститутів, інформаційно-консультаційних центрів, підприємств, фірм, організацій, установ), споживачів, су­купність інформаційно-технічних і організаційних засобів, при­значених для розробки, реалізації і споживання банківських про­дуктів і послуг з метою обслуговування інтересів суб’єктів ринкових відносин та забезпечення їх ефективної взаємодії.

Маркетингові дослідження в банківській сфері є видом тех­нології, спрямованої на розробку ефективних засобів впливу на ринок банківських продуктів і послуг на основі об’єктивного ана­лізу ринкової ситуації.

У сучасний умовах розвитку інформаційних технологій і про­гресивних методів аналізу досить просто зібрати і проаналізувати дані щодо кон’юнктури ринку банківських продуктів і послуг. Однак, ефективність використання результатів такої діяльності залежить від того, яку роль відіграють дослідження в повсякден­ній діяльності комерційного банку.

Маркетинг є однією з галузей досвідної науки, де особлива увага приділяється досвідно-сприймаємій реальності. Тому акту­альним є розуміння того, яким чином отримана ця досвідна реа­льність, тобто неприпустимим є факт довільного трактування ре­альності і зловживання значенням теорії.

«Виробництво - продаж - купівля - споживання» банківських продуктів і послуг повинні розглядатися не функціонально, а інтег­ровано, як єдина система діяльності комерційного банку. Ринок бан­ківських продуктів і послуг як сфера товарно-грошового обміну, що відображає економічні відносини між банком і клієнтом, є основним об’єктом маркетингових досліджень комерційного банку.

Комерційний банк є самостійним мікроекономічним суб’єктом в юридичному та комерційному аспекті, який виробляє та реалізує банківські продукти і послуги і функціонує з метою реалізації со - ціально-економічних інтересів його акціонерів, службовців та клієнтів. Тобто, сучасний комерційний банк слід розглядати як під­приємство з виробництва спеціальних продуктів і послуг на фінан­сово-кредитному ринку. Той факт, що банки функціонують в умовах конкуренції, диктує необхідність вивчення певних законо­мірностей функціонування банківських інститутів в умовах ринку.

Клієнт банку — учасник економічних відносин, який має на­мір одержувати вигоду від діяльності банку на взаємній основі.

Мета дослідження ринку банківських продуктів і послуг кон­центрується на двох основних моментах:

— аналіз ситуації усередині і поза комерційним банком, прогноз можливих змін і, на цій основі, розробка маркетингової стратегії;

— пошук критеріїв для прийняття управлінських рішень, пе­ревірка і підтвердження гіпотези щодо розробленої маркетинго­вої стратегії комерційного банку.

Завданням дослідження ринку банківських продуктів і послуг є не реалізація структурованої технології дослідження, а пошук методів вирішення актуальних проблем комерційного банку. Пе­редумовою є отримання відповідей на питання «що є проблемою?» і «як її вирішити?».

Аналіз ринкової інформації повинен супроводжуватися кіль­кісними оцінками розглянутих тенденцій з подальшою інтерпре­тацією в контексті розв’язуваних проблем. Для цього до початку дослідження перед співробітниками відділу маркетингу і клієнт­ської політики повинні бути конкретно сформульовані цілі і за­вдання дослідження, а також перелік питань, на які необхідно отримати відповіді.

Структуризація процесу дослідження ринку банківських про­дуктів і послуг вимагає класифікації стосовно об’єктів, сфер, за­вдань, зразків.

Класифікація дослідження за об’єктами передбачає визначен­ня основи дослідження — нові дані (первинна інформація) або існуюча інформація (вторинні дані — аналітичні дані).

Збір первинної інформації заснований на використанні ме­тодів опитування існуючих або потенційних клієнтів, методів вивчення мотивів їхньої споживчої поведінки. Методами опиту­вання є: співбесіда, анкетування, телефонне опитування. Мето­дами вивчення мотивів споживчої поведінки є: заглиблена співбесіда, групова співбесіда, асоціації, групове вивчення.

Дослідження ринку банківських продуктів і послуг на основі аналітичних даних передбачає використання відкритих матеріа­лів, а саме: статистики державних і суспільних установ, галузе­вих журналів, каталогів, брошур, статей, технічних матеріалів, внутрішніх банківських матеріалів.

Класифікація дослідження за сферами і завданнями потре­бує вибору напрямку дослідження, а саме:

— продуктовий портфель комерційного банку і необхідність його трансформації;

— конкурентні позиції комерційного банку;

— міра задоволеності переваг клієнтів;

— профілі споживачів і конкурентів;

— міра позитивності корпоративного іміджу комерційного банку;

— обсяг ринку;

— потенційний попит;

— цінова політика комерційного банку;

— регіональні особливості ринку банківських продуктів і по­слуг;

— регіональна мережа і необхідність її модифікації;

— рівень маркетингових витрат;

— реклама і заходи щодо стимулювання збуту.

Дослідження ринку банківських продуктів і послуг засноване

На зіставленні базових значень аналізованих показників з бажа­ними їх значеннями. Тому класифікація дослідження за зразками передбачає вибір бази для порівняння в процесі аналізу. Розріз­няють довільний вибір зразків, вибір регіональних зразків (дові­льний вибір після розбивки аналізованих показників за регіона­ми), стратиграфічний вибір зразків (довільний після класифікації материнської групи показників[2]).