Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Сутність підприємницького ризику

Категорію "ризик" можна визначити як небезпеку потенційно можливої, імовірної втрати ресурсів або недоодержання доходів порівняно з варіантом, що розрахований на раціональне використання ресурсів. Таким чином, ризик - це погроза того, що підприємець понесе втрати у вигляді додаткових витрат або одержить доходи нижче тих, на які він розраховував.

За певних варіантів підприємницьких проектів існує не тільки небезпека не досягти наміченого результату, але й імовірність переви­щити очікуваний прибуток. Таким чином, підприємницький ризик характе­ризується сполученням можливості досягнення як небажаних, так й особливо сприятливих відхилень від запланованих результатів.

Під підприємницьким розуміється ризик, що виникає за будь-яких видів підприємницької діяльності, пов'язаних з виробництвом продукції, товарів і послуг, їхньою реалізацією; товарно-грошовими й фінансовими операціями; комерцією, а також здійсненням науково-технічних проектів.

Основні моменти, що характеризують ризикові ситуації:

Випадковий характер події;

Наявність альтернативних рішень;

Відомі або ймовірнісні результати; імовірність виникнення збитків; імовірність одержання додаткового прибутку.

Кожен підприємець повинен оцінювати величину тієї або іншої ризикової ситуації у своїй господарській діяльності.

Кількісна міра підприємницького ризику визначається абсолютним і відносним рівнем втрат, що виникають в процесі здійснення підприєм­ницької діяльності.

В абсолютному вираженні ризик може бути визначений вели­чиною можливих втрат у матеріально-речовому або вартісному вимірі. У відносному вираженні - визначається як величина можливих втрат віднесених до бази, у якості якої приймається стан підприємства, витрати ресурсів або очікуваний дохід від підприємництва.