Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Сутність та завдання фінансового прогнозування

Фінансове прогнозування - це дослідження і розроблення можливих шляхів розвитку фінансів малого підприємства в перспективі. Фінансове прогнозування, як і фінансове планування, ґрунтується на фінансовому аналізі. На відміну від фінансового планування прогноз базується не тільки на достовірних даних, а й на певних припущеннях. Під час прогно­зування вивчаються чинники, які вплинули на господарську діяльність малого підприємства та які будуть впливати в майбутньому.

Основними завданнями фінансового прогнозування є:

1) вивчення прогнозної документації для визначення додаткового фінансування, яке буде необхідне малому підприємству в майбутньому для очікуваного збільшення виробництва;

2) визначення очікуваного зростання обсягу фінансових ресурсів у прогнозному періоді;

3) визначення напрямів найефективнішого використання фінансових ресурсів;

4) виявлення можливих джерел формування фінансових ресурсів.

Оскільки фінансове прогнозування - це припущення, то вивчається

Кілька альтернативних припущень і на їх підставі робиться прогноз. У зв'язку з цим фінансове прогнозування дає можливість порівнювати різноманітні варіанти розвитку малого підприємства й обирати оптимальні шляхи досягнення високої ефективності господарювання.

Фінансове прогнозування потребує дотримання деяких загальних принципів, обов'язкових в умовах ринкової економіки.

По-перше, маючи у своєму розпорядженні певну суму фінансових ресурсів, необхідно так розрахувати витрати, щоб отримувати гранично високу рентабельність.

По-друге, під час фінансового прогнозування має забезпечува­тися збалансованість ризиків, для чого витрати з високою фінансовою віддачею, але з підвищеним ризиком треба поєднувати з інвестуван­ням коштів в об'єкти хоча і менш рентабельні, але з гарантованим доходом.

По-третє, після вибору довгострокового напряму вкладання коштів, необхідно передбачити найбільш економічні методи їх фінансу­вання.

По-четверте, у процесі фінансового прогнозування має обов'яз­ково враховуватись інфляційна ситуація, з огляду на яку коригуються всі розрахунки.

Таким чином, прогнозування дає змогу аналізувати тенденції, які складаються в період проведення фінансової політики з урахуванням впливу на неї внутрішніх та зовнішніх чинників і на цій підставі визначати перспективи фінансової стратегії, яка забезпечує підприємству фінансо­ву стабільність та стабільність на ринку.