Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Сутність управління діяльністю малих підприємств

Період з моменту початку створення і до моменту ліквідації підприємства є його життєвим циклом. Життєвий цикл складається з певних етапів, таких, як:

Задум, мотиви, мета і реальне створення підприємства (реєстра­ція);

Діяльність (функціонування); зміна структури (розвиток); криза, санація, банкрутство; ліквідація;

Відродження у новому життєвому циклі.

Кожен з цих етапів - це відповідний соціально-економічний процес, що потребує від людини відповідної організації його здійснення.

Створення підприємства - це перший етап його життєвого циклу.

Менеджмент створення підприємства - цілеспрямована діяльність щодо організації законодавчого оформлення юридичної особи (реєстрація підприємства) відповідно до діючої в країні законодавчо-правової системи.

Механізм та порядок створення підприємств малого бізнесу в Україні відображає зміст менеджменту створення підприємства з моменту мотивів (задуму) засновника до моменту офіційної реєстрації підприємства і набуття ним всіх ознак юридичної особи (рис. 9.1).

Менеджмент створення підприємства

Задум,

Планування

Здійснення створення

Контроль за

Мотиви, мета

Майбутнього

Юридичної особи

Створенням

Засновника

Життєвого циклу

(реєстрації)

Підприємства

Підприємства

Механізм та порядок створення підприємства

Рис. 9.1. Менеджмент створення малого підприємства

Наступний етап життєвого циклу підприємства - діяльність, тобто процес виробництва чи надання послуг споживачам.

Це головний етап, котрий вирішує усі сторони розвитку і буття людсь­кого суспільства, країни, світу. Якщо функціонує (діє) підприємство, задоволь­няються людські потреби, розвивається економіка, культура, охорона здо­ров'я людини, екологія тощо, відтворюється (зберігається) цивілізоване буття людей.

Процес діяльності підприємства - це надзвичайно складна система зв'язків і взаємозв'язків підприємства з навколишнім середовищем (рис. 9.2).

Діяльність підприємства, як і будь-який процес, потребує відповід­них організаційних кроків управління.

Менеджмент діяльності підприємства - цілеспрямована робота щодо організації функціонування підприємства для досягнення мети засновника.

Менеджмент діяльності підприємства містить у собі і охоплює організаційні дії:

Процес виробництва або надання послуг - виробничий менеджмент;

Фінансово-кредитна, інвестиційна діяльність - фінансовий менеджмент;

Взаємодії з ринковим середовищем та збутом товарів або платіжних послуг - маркетинг;

Облік і контроль діяльності підприємства - менеджмент обліку і кон­тролю;

Запобігання кризи і ліквідації підприємства - антикризовий менеджмент.

Сутність управління діяльністю малих підприємств

Рис. 9.2. Система взаємозв'язків підприємства з навколишнім

Середовищем [10]

Сучасний світовий досвід країн, де малий бізнес набув значного розвитку і переважає у створенні національного продукту (наприклад, США, Японія), свідчить про те, що менеджмент попри всі обмежені можливості малого бізнесу використовує свої, "менеджерські", важелі розвитку (скажімо, національні особливості) (табл. 9.1).

Таблиця 9.1

Порівняльний аналіз японської та американської систем менеджменту малого бізнесу

Американська

Японська

Індивідуальний процес прийняття рішень. Індивідуальна відповідальність.

Чітка формалізована структура менедж­менту.

Індивідуальний контроль з боку керів­ництва.

Швидка оцінка та просування.

Орієнтація процесу відбору керівників на професійні навички та ініціативу.

Стиль менеджменту зорієнтований на індивідуума.

Орієнтація менеджерів на досягнення індивідуальних результатів.

Цільові формальні відносини з підлег­лими.

Просування, засноване на індивіду­альних досягненнях і результатах. Спеціалізована професійна підготовка (підготовка вузьких спеціалістів).

Тісний зв'язок розміру оплати з інди­відуальними результатами і продуктив­ністю.

Короткострокова зайнятість

Процес прийняття рішень заснований на принципі консенсусу.

Колективна відповідальність.

Гнучкий неформальний підхід до побудо­ви структури менеджменту.

Загальні, неформальні процедури контро­лю.

Повільна оцінка та просування.

Орієнтація в разі вибору керівників на здібності здійснювати координацію і контроль.

Стиль менеджменту зорієнтований на групу.

Орієнтація менеджерів на досягнення гармонії в групі та групові досягнення. Особисті, неформальні відносини з під­леглими.

Просування, засноване на врахуванні віку та стажу роботи.

Неспеціалізована професійна підготовка (підготовка керівників універсального типу).

Визначення оплати залежно від багатьох факторів (стаж роботи, показники роботи групи тощо).

Довгострокова зайнятість

Кожна з цих систем менеджменту потребує (на підприємстві і в економіці в цілому) належної організаційної роботи щодо створення механізму здійснення і впливу на відповідний процес. Так формується організація управлінської діяльності.

Менеджмент організовує і спрямовує будь-який процес і, водночас, потребує своєї організації.