Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

СУТНІСТЬ, ВИДИ ТА УМОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕСУ

Становлення бізнесу як складного і багатоаспектного соціально - економічного явища відбувалося протягом тривалого періоду. Форму­валися найбільш доцільні організаційно-правові форми бізнесу, типи соціально-економічних зв’язків з державою, громадянами, удоскона­лювалася нормативно-правова база.

Бізнес - економічна діяльність, яка здійснюється за власні чи взя­ті в кредит кошти суб’єктом підприємництва на його ризик і під його відповідальність, спрямована на отримання прибутку.

Сутність бізнесу полягає в поєднанні матеріальних, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів з метою виробництва товарів чи надання послуг, які призначені для продажу іншим економічним суб’єктам - підприємствам, організаціям, громадянам. Рушійною си­лою розвитку бізнесу є потреби і особистий економічний інтерес, який є основою потреб.

Визначальними рисами бізнесу є: ініціативність; самостійність у прийнятті господарських рішень; ризиковий характер діяльності; еко­номічна свобода суб’єктів господарювання; творчий підхід до справи.

До найважливіших умов і факторів, які певною мірою впливають на розвиток та функціонування бізнесу, належать: політична ситуація в суспільстві; стан економіки країни; політика держави у сфері еконо­міки; заходи щодо підтримки бізнесу; правове забезпечення бізнесу; податкова політика; фінансово-кредитна політика; рівень життя насе­лення; цивілізованість підприємництва.

Бізнес тією чи іншою мірою пов’язаний з основними фазами від - творювального циклу - виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг, обміном і розподілом товарів, їх споживанням. Мо­жна виділити такі види бізнесу:

• виробничий. Спрямований на виробництво товарів, надання послуг та виконання робіт;

• комерційний. Його змістом є товарно-грошові, торговельно-обмінні операції. Такі операції здійснюються у вигляді угоди про купівлю - продаж товарів і послуг;

• посередницький;

• фінансовий. Різновид комерційного бізнесу, відмінність якого по­лягає в тому, що об’ єктом купівлі-продажу виступає специфічний товар - гроші, валюта, цінні папери;

• страховий бізнес. Це особлива форма кредитно-фінансових відно­син. Необхідність цього бізнесу пов’язана з ризиком, який є не­від’ємною рисою ринкової економіки;

• консультативний. Бізнес, що пов’язаний з платною консультацією з певних питань;

• інформаційний. Бізнес, що пов’язаний зі зростанням попиту на всі види інформації;

• інноваційний. Це процес створення і комерційного використання техніко-технологічних нововведень.

Суб’єктами бізнесу виступають:

• підприємці, тобто особи, які здійснюють ініціативну діяльність на свій ризик і під свою економічну та юридичну відповідальність;

• колективи підприємців і підприємницькі асоціації;

• індивідуальні і колективні споживачі продукції (робіт, послуг), яких пропонують підприємці, а також спілки і асоціації споживачів;

• працівники, які здійснюють трудову діяльність за наймом на конт­рактній або іншій основі, а також їхні професійні спілки;

• державні структури в тих випадках, коли вони виступають безпо­середніми учасниками угод;

• надання урядових замовлень підприємцям, визначення ціни, складу і обсягів пільг при виконанні спеціальних робіт тощо.

Створення організаційних структур бізнесу здійснюється на основі таких принципів:

• вільний вибір форм господарської діяльності;

• рівність усіх форм здійснення господарської діяльності;

• залучення на добровільних засадах майна та коштів юридичних осіб і громадян для здійснення господарської діяльності;

• формування програми діяльності та вибір постачальників і спожи­вачів продукції, встановлення цін відповідно до законодавства;

• вільний найом працівників;

• вільне розпорядження прибутком, що залишається після внесення платежів, установлених законодавством;

• обмеженість втручання держави в процес розвитку і поширення різних форм господарювання.

Принципи створення організаційних структур знаходяться в пос­тійному розвитку, взаємодіють між собою і відображають суспільні відносини на даний період.

Для створення організаційних структур господарської діяльності необхідні відповідні економічні, соціальні, правові або інші умови, які в основному полягають у:

• створенні законодавчої та нормативної бази;

• дотриманні конкурентного режиму господарювання;

• формуванні ринкової інфраструктури;

• стимулюванні розвитку і функціонування ділових відносин.

Створення законодавчої бази обумовлене необхідністю надати всім господарюючим суб’єктам гарантії збереження їх власності, створити для всіх учасників бізнесу рівні права, повну економічну свободу, не допустити втручання державного управління у діяльність організаційних структур бізнесу.

Конкурентний режим господарювання передбачає вільне супер­ництво між учасниками бізнесу за джерела сировини, вигідні умови капіталовкладень, за одержання більшої частки прибутку.

Формування ринкової інфраструктури забезпечує можливість суб’єктам бізнесу брати участь у системі товарних і фондових бірж, користуватися послугами банків, підприємств, відкриває доступ до ресурсів, кредитів, інформації тощо.

Стимулювання бізнесу передбачає заохочення організації і роз­витку бізнесу, створення сприятливого економічного середовища (по­даткові пільги, прямі державні дотації, фінансування ризикових прое­ктів інноваційного характеру тощо).

Соціально-економічний розвиток України, підвищення добробуту громадян, досягнення повної і продуктивної зайнятості населення прямо пов’язані з бізнесом як комплексним багатогранним економіч­ним явищем.