Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Сутність, завдання Та основне призначення бізнес-плану

Сутність, завдання Та основне призначення бізнес-плануСьогодні словосполучення «бізнес- план» є чи не найпопулярнішим серед економістів, підприємців і бізнесменів. Що ж таке бізнес-план? Для кого його скла­дають? Для чого його складають? Ось ос­новні запитання, на які певного мірою бу­де дано відповідь у цьому розділі.

Сутність, завдання Та основне призначення бізнес-плануВ американських виданнях з бізнес- планування бізнес-план розглядається в основному як інструмент управління, який передбачає плани керуючого госпо­дарством на майбутнє та шляхи їх реалі­зації. Так, координатор російсько-амери - канського проекту приватизації фермер­ських господарств Б. Білер у книзі «Пла­нирование в сельском хозяйстве: практи­ческое руководство по бизнес-планиро - ванию» зазначає, що бізнес-план — це до­кумент, який складає нинішній або май­бутній власник (керуючий підприємством), що докладно обумовлює основи бізнесу, вид продукції або послуг, коло споживачів, конкуренцію, тіш виробництва і систему збуту, а також менеджмент, фінансування та інші значущі аспекти існуючого або майбутнього підприємства. По суті, саме цим визначенням розкривається зміст біз­нес-плану.

Проте найважливішим, на нашу думку, є визначення бізнес-плану за Марковою, яка наголошує, що бізнес-план — це до - * кладний, чітко структурований і ретельно *

SHAPE \* MERGEFORMAT Сутність, завдання Та основне призначення бізнес-плану

235

подпись: 235•ТР'* •ТГ* •'V'* •'ТР* •'V* •‘V* •‘V* •ЧР* •'V'* •'V'* •Чр# •тг* •ЧК*"* •"ІГ* •‘‘ЗР* •'Т'*

Підготовлений документ, який описує, до чого прагне фірма, як вона збирається досягти поставленої мети і який матиме вигляд після її досягнення. Це зручна, загальноприйнята форма ознайом­лення постійних інвесторів з проектом, в якому їм пропонується взяти участь.

Відповіддю на запитання «Для чого потрібно складати бізнес - план?» є дві найважливіші причини для підготовки бізнес-плану:

1)щоб переконати сторонніх інвесторів у доцільності вкладен­ня грошей у вага бізнес або надання кредиту;

2)щоб допомагати зберігати обраний курс і не давати змоги випадковим обставинам відхилити вас від обраної мети.

У другому випадку план виступає як «дороговказ» бізнесу.

Роль планування і прогнозування в бізнесі країн ринкової еко­номіки величезна. Планування майбутнього зростання — це одне

З питань: наскільки формалізованим має бути планування в біз­несі? У будь-якому бізнесі має бути певний план, навіть якщо це тільки абстрактна послідовність дій або просто результат, який можна очікувати за прогнозами руху готівки, що складають для банківського менеджера.

Отже, в бізнесі існують різні типи планів і різні рівні процесів планування:

♦ бізнес-план, який, зокрема, регламентує залучення засобів зі сторони;

♦ внутрішньофірмовий (корпоративний) план, в якому викла­дають стратегію, плани й очікувані фінансові результати (скла­дають зазвичай для внутрішнього користування);

♦ план маркетингу — для визначення потреб торгівлі й марке­тингу;

♦ операційні плани і плани з підготовки кадрів для роботи на підприємстві.

Бізнес-план покликаний відповісти на три ключових запитання:

1.Де тепер знаходиться фірма?

2.Куди рухається фірма (бізнес)?

3.Як ми прийдемо туди?

Якщо відповідь на перше запитання передбачає поточний стан фірми, на друге — бажаний її стан, то третє — свідчить про най­ефективніший шлях бізнесу.

Розділ 9

подпись: розділ 9Отже, бізнес-план має показати, як ефективно перейти із нинішнього стану в бажаний, відобразити як поточні завдання, так і завдання на середню та довготермінову перспективу. Бізнес-план складають за таких ситуацій:

1) фірмі потрібний капітал для подальшого розвитку;

2) створюється нова фірма або змінюється власник;

3) у разі реконструкції, придбання обладнання, переходу на випуск нової продукції тощо;

Л 4) для аналізу діяльності, якщо істотно змінюється оточення.

Як засвідчує практика закордонного бізнесу, в бізнес-плані за­цікавлені менеджери, власники і кредитори. Менеджери — це по суті творці і виконавці бізнес-плану. Власники зацікавлені в складанні бізнес-плану під кутом зору перспектив фірми. В мало­му бізнесі менеджер одночасно може бути власником, тобто висту­пати творцем бізнес-плану, його виконавцем і контролюючим ор­ганом.

Кредитори розглядають бізнес-план як додаткове джерело ін­формації за умов прийняття рішення про виділення кредитів.

Для всіх менеджерів, власників і кредиторів є спільні вигоди складання бізнес-плану:

1) оцінювання можливостей проекту або фірми;

2) встановлення мети діяльності фірми;

3) визначення потрібної суми грошей.

Складання бізнес-плану забезпечує менеджерам отримання таких вигод: з’ясування ідей, створення команди, практику в про­веденні аналізу і презентації, допомогу в отриманні грошей.

Кредитори розглядають бізнес-план як джерело інформації, на основі якої вони можуть оцінити ступінь ліквідності та ризику проекту, якість управління.

Отже, бізнес-план — це підсумковий документ, який є резуль­татом великої аналітичної роботи. Він дає змогу:

• усвідомити місце підприємства на ринку;

* проаналізувати перспективи розвитку галузі, ринку, товару (послуги);

* з іншого боку подивитися на діяльність підприємства, його проблеми, перспективи;

♦ водночас зрозуміти й обмеження бізнес-плану.

Проте бізнес-план не є панацеєю від усіх невдач, не може дати

Відповіді на всі запитання і проблеми, що виникають перед під­приємством, і залежить від кваліфікації людей, які його склада­ють і реалізовуватимуть.