Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Світ і довкілля

У результаті забруднення довкілля виникають проблеми існування людства у великих регіонах планети Земля.

Щорічно з надр Землі добувається більше 780 млрд т вугілля, 279,693 млрд т мінеральної сировини й споживається 8,5 трлн, т первинних енергоносіїв. Підприємства промисловості, енергетики й транспортні засоби спалюють 5,1 млрд т у. п. кам’яного й бурого вугілля, більше 5,34 млрд т у. п. нафти й нафтопродуктів, 3,0 млрд ту. п. природного газу. При цьому для спалювання палива та інших цілей із земної атмосфери витрачається більше 25-30 млрд т кисню. В результаті в атмосферу викидається до ЗО млрд т оксидів вуглецю, азоту, сірки тощо.

Всі ТЕС світу, виробляючи до 80 % всіх обсягів енергії, дають 50 % промислових забруднюючих викидів в атмосферу. В цілому на електроенергетику в різних країнах припадає від 25 до 35 % загальних викидів С02, причому ця частка зростає при збільшенні валового національного продукту.

США ще в 1990 р. виробляли 270 млн т шкідливих викидів в атмосферу, країни ЄС - приблизно на порядок менше - 28,9 млн т, Східна Європа і Росія - 23,3 млн т, а на частку інших країн світу припадало 15,5 млн т/рік. Якщо зіставити чисельність народонаселення на той час СІЛА (приблизно 285 млн жителів) і світу (6 млрд жителів), то отримаємо, що 4,7 % населення світу виробляло 80 % шкідливих викидів.

Викиди в атмосферу С02 у світі у 2002 р. становили близько 24 млрдт, з них на частку СІЛА припадало 24,3 %, Китаю - 14 %, країн ЄС - 13,3 %, Росії - 6,2 %, Японії - 4,9 %, Індії - 4,4 %, в інших країнах - менше 4 % в кожній.

У 1997 р. в Кіото ООН прийняла Рамкову конвенцію щодо зміни клімату, спрямовану на те, щоб на 5 % скоротити емісію оксиду вуглецю (С02), метану (СН4) та інших газів в атмосферу. Базуючись на сучасних тенденціях та враховуючи загальний вплив тепличного ефекту на кліматичні умови, на конференції у Буенос-Айресі (листопад 1998 р.) запропоновано скоротити емісії до 2010 р. приблизно на 29 % від рівня 1990 р.

Зменшення та регулювання техногенного навантаження на Заході досить ефективно проходять за допомогою економічних механізмів. Так, у СІЛА підприємства знаходяться під “регіональним куполом”, у межах якого їм необхідно витримувати визначені обсяги викидів для виконання національних стандартів якості повітря. Дозвіл на нове будівництво може бути отриманий при купівлі прав на забруднення у підприємства, що досягло зменшення викидів понад установлені норми.

В Японії досягнуто вражаючих успіхів в поліпшенні екологічного стану за рахунок ефективного економічного механізму. Згідно з їхніми законами підприємства повинні відшкодовувати збитки навіть тоді, коли їх викиди шкідливих речовин не перевищують передбачені законом рівні та є настільки низькими, що не можуть зашкодити здоров’ю, але їх взаємодія з викидами інших підприємств призводить до шкідливих для людей наслідків.

На Заході, керуючись концепцією “pollution prevention pays” (“витрати на попередження забруднення”), все більше приділяють увагу впровадженню природоохоронного обладнання та технологій, випуску екологічно чистої продукції.

У країнах Є С та СІЛА технологічними стандартами на викиди ПЕК є Директиви 88/609/ЕЕС та 94/66/ЕС щодо обмеження викидів у повітря окремих забруднюючих речовин теплосиловими установками потужністю понад 50 МВт. Згідно з цими директивами для існуючих установок викиди мають бути скорочені на певний відсоток відносно викидів 1980 p., для чого розробляються відповідні заходи впровадження найсучаснішої технології. Для нових установок викиди мають відповідати встановленим граничним концентраціям з S02 - NOx та пилу. При цьому викиди нових установок потужністю більше 300 МВт повинні контролюватися постійно, а інших - періодично.

Комплексним показником, яким можна оцінити вплив кожної країни світу на довкілля, є індекс екологічного виміру ESI (Environmental Sustainability Index), вирахуваного Центром з екологічного законодавства та політики Ельського університету (СІЛА) для 146 країн світу станом на 2005 р. [4]. Індекс сформований з 21 екологічного індикатора, які, у свою чергу, розраховувалися на основі використання 76 наборів екологічних даних про стан природних ресурсів у країні, рівень забруднення довкілля в минулому і сьогодні, зусилля країни на ниві управління екологічним станом, здатність країни поліпшити екологічні характеристики та ін.

Індекс ESI кількісно визначає здатність тієї чи іншої країни захищати своє довкілля як у поточний період часу, так і в довгостроковій перспективі, виходячи з таких п’яти критеріїв:

- наявність національної екологічної системи;

- можливість протидії екологічним впливам;

- зниження залежності людей від екологічних впливів;

- соціальні та інституціональні можливості країни відповідати на екологічні виклики;

- можливість глобального контролю за екологічним станом країни.

В таблиці 2.1.2 наведено десять кращих країн світу за індексом ESI [4].

Таблиця 2.1.2 - Десять кращих країн світу в 2005 р. за індексом

екологічного виміру

Рейт

ИНГ

Країна

ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності, тис. дол. США / людину

Індекс екологічного виміру, ESI

1

Фінляндія

29,650

0,751

2

Норвегія

39,590

0,734

3

Уругвай

8,969

0,718

4

Швеція

30,590

0,717

5

Ісландія

33,560

0,708

6

Канада

34,150

0,644

7

Швейцарія

33,580

0,637

8

Аргентина

13,350

0,627

9

Австрія

31,420

0,627

10

Бразилія

8,760

0,622

Країни-лідери мають порівняно добрі природні ресурси, невисоку щільність населення, вони досягли хороших успіхів в організації комплексних природоохоронних комплексів.

Серед країн “великої вісімки” лише Канада за станом охорони довкілля входить до країн-лідерів, Японія посідає 30-те місце (0,573),

Росія - 33-тє (0,561), США - 45-те (0,529), остання з вісімки Італія - 69-те (0,501). Це пояснюється пріоритетним прагненням цих країн до нарощування ВВП, порівняно з природоохоронними заходами, та інтенсивним використанням природних ресурсів.

Щодо України, то вона знаходиться на 108-му місці (0,447), позаду всіх постсоціалістичних країн Європи, які наприкінці 80-х років минулого століття були приблизно в однакових екологічних умовах.