Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Тарифна система оплати праці

Тарифна система - сукупність норм і нормативів, які забез­печують диференціацію оплати праці виходячи з відмінностей у складнощах виконуваних робіт і умов праці, її інтенсивності та ха­рактеру. Вона складається з таких основних елементів: тарифно - кваліфікаційний довідник, тарифна сітка, тарифні розряди і відпо­відні до них коефіцієнти, тарифні ставки (зокрема 1-го розряду), доплати до тарифних ставок та надбавки за відхилення від нормаль­них умов праці (рис. 7.5).

Тарифно-кваліфікаційний довідник передбачає застосування та­рифних ставок першого розряду і тарифних сіток. Існують Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професій робітників, Кваліфікаційний довідник посад керівників, спеціалістів та служ­бовців виробничих галузей, Кваліфікаційний довідник посад служ­бовців бюджетної сфери.

Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професій ро­бітників ( ЄТКД) слугує для визначення розрядів робіт і робітників. У більшості галузей промисловості праця поділяється на шість роз­рядів, у деяких галузях - на вісім. За допомогою ЄТДК вирішується найбільш важливе завдання зіставлення (порівняння) різних видів робіт за ступенем їхньої складності, а отже, і за рівнем кваліфікації. Тарифікація робітників, тобто присвоєння їм залежно від рівня про­фесійних знань і трудових навичок певного розряду, здійснюється комісією на основі ЄТДК, який включає велику кількість професій, загальних в усіх галузях народного господарства і є обов’язковим для застосування на державних підприємствах та рекомендаційним для підприємств інших форм власності.

Тарифна система оплати праці

Рис. 7.5. Склад тарифної системи

Тарифна сітка з оплати праці - інструмент диференціації оплати праці залежно від його складності для різних груп працівників - вклю­чає кількість розрядів і відповідні їм тарифні коефіцієнти в абсолютно­му або відносному виразі. Єдина тарифна сітка з оплати праці праців­ників бюджетної сфери включає 25 розрядів, кожному з яких відповідає свій тарифний коефіцієнт відносно тарифної ставки 1-го розряду.

Співвідношення між тарифними коефіцієнтами крайніх розря­дів називається діапазоном сітки. Величина тарифного коефіцієнта показує, у скільки разів рівень оплати праці (робітників) певного розряду перевищує рівень оплати праці (робітників), віднесених до першого розряду. Підприємства можуть самостійно розробляти за­водські тарифні системи, основою яких є єдина тарифна сітка для оплати праці всіх категорій працівників бюджетної сфери (включа­ючи робітників, службовців, спеціалістів і керівників).

Тарифна ставка - це виражений у грошовій формі абсолютний розмір оплати праці за одиницю робочого часу. Вона визначає рі­вень оплати праці, оскільки заробіток працівника залежить насам­перед від розміру тарифної ставки 1-го розряду, яка розраховується з установленого мінімального розміру оплати праці і тривалості ро­бочого часу. Тарифна ставка працівника відповідної кваліфікації () визначається за формулою:

Ґ =Т х КІ

Ст ст Т

Де Т - тарифна ставка 1-го розряду; - тарифний коефіцієнт г-го розряду.

Тарифна ставка 1-го розряду може бути годинною, денною і місячною. Годинна і денна тарифні ставки 1-го розряду встанов­люються, як правило, для робітників-відрядників і погодинників. Місячна тарифна ставка 1-го розряду встановлюється в Єдиній тарифній системі оплати праці працівників установ, організацій і підприємств, які знаходяться на бюджетному фінансуванні (ЄТС). Підприємства самі визначають тарифні ставки 1-го розряду і поса­дові оклади керівників, спеціалістів і службовців. Місячна тарифна ставка 1-го розряду відповідно до принципів розробки ЄТС не може бути нижча за мінімальний розмір оплати праці, яка встановлюєть­ся в законодавчому порядку. Мінімальний розмір заробітної плати

- гарантований державою найменший рівень оплати праці за роботу протягом місяця, нижче за який не може бути встановлена оплата праці працівника, який відпрацював повністю відповідну норму ро­бочого часу і виконав свої трудові зобов’язання - норми праці. Крім того, мінімальний розмір заробітної плати використовується при розрахунку мінімальних розмірів пенсій, допомоги і стипендій, рів­ня оподаткування, при визначенні штрафних санкцій в адміністра­тивному і кримінальному праві тощо.

Доплати до тарифних ставок і надбавки за відхилення від нор­мальних умов праці включають оплату за роботу в понаднормовий час, святкові дні, нічний час тощо. На підприємствах застосовують надбавки за високу професійну майстерність, високі досягнення в праці, виконання особливо важливої роботи на термін її проведен­ня, персональні надбавки, що встановлюються за рішенням керівни­ка тощо. Розмір стимулюючих доплат і надбавок визначається під­приємством самостійно та включається до собівартості продукції за статею «Витрати на оплату праці».

На підприємствах усіх організаційно-правових форм можуть ви­користовуватися будь-які елементи тарифної системи в довільному порядку, окрім обов’язкових відповідно до законодавства.