Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ

І. М. Сараєва, к. філос. н., НІ Носова, пров. інж.

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса

В сучасних умовах ефективно функціонуючий підприємни­цький сектор стає життєво необхідним для економічного зростання й підвищення конкурентоспроможності економіки. Сьогодні в ба­гатьох промислово розвинених країнах мале підприємництво акти­вно розвивається, забезпечуючи сталий розвиток, впровадження інновацій, створення нових робочих місць, спрямованість вироб­ництва на випуск продукції, що користується попитом.

Стабільний розвиток сектора малого бізнесу реалізується за допомогою системи заходів підтримки малого підприємництва (ін - ституціонально-правових, податкових, організаційних). Розвиток бізнесу має бути спрямованим на вирішення економічних і соціа­льних задач: формування конкурентного середовища, насичення ринку товарами й послугами, забезпечення зайнятості, збільшення податкових надходжень, впровадження інновацій, стримування те­нденцій монополізації ринку.

Сьогодні в Україні понад 90 відсотків підприємств належать до малих і знаходяться у приватній власності. Тільки в Одеській області у 2010 р. частка малих підприємств становила 93,3% підп­риємств, середніх - 6,3%, великих - 0,4%.

Однак, незважаючи на повну свободу дій у межах закону, малі підприємці потерпають від несприятливого підприємницького середовища, слабкої інфраструктури підтримки бізнесу, високих податкових ставок та інших економічних і адміністративних пере­шкод, внаслідок чого уповільнюються темпи їх розвитку. Зокрема, в Одеській області кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного населення зменшилася з 93 у 2009 р. до 74 у 2010 р. (на 19 одиниць або на 20,4%), кількість зайнятих працівників (на 21543 особи, або на 9,47%), збільшилася питома вага збиткових підприємств (зокре­ма малих підприємств на 4,5% за два роки), зберігається негатив­ний фінансовий результат від звичайної діяльності до оподатку­вання, суттєво зменшилися обсяги валових інвестицій у секторі МП (на 47% у порівнянні з 2008 р.), за той же час майже на 16% зросла кількість суб'єктів господарювання, підприємницьку діяль-

152

Ність яких припинено (див. табл. 1, розраховану за даними [1,2]).

Таблиця 1

Основні показники суб'єктів підприємницької діяльності Одеської області

2008

2009

2010

Кількість підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, од.

88

93

74

Кількість зайнятих працівників, осіб

435726

407091

385548

Середньомісячна заробітна плата най­маних працівників, грн.

1501,22

1633,70

1948,96

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у діючих цінах, млн. грн.

124625,2

124335,4

132191,9

Фінансовий результат від звичайної дія­льності до оподаткування, млн. грн.

-3628,4

-570,4

-224,3

Питома вага підприємств, що одержали збиток, %

39,0

41,5

43,1

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, од.

82

88

69

Кількість фізичних осіб-підприємців, од.

195 738

198 921

206130

Кількість фізичних осіб-підприємців на 10000 осіб населення

819

832

863

Питома вага МП у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), %

25,17

23,36

23,0

Питома вага зайнятих у малому підпри­ємництві (МП і фізичні особи - підприємці) у % до загальної кількості зайнятих у регіоні

29,39

30,71

31,3

Середня заробітна плата у секторі МП, грн.

888,99

945,03

1063,82

Питома вага збиткових МП у % від за­гальної кількості збиткових підприємств регіону

39,2

41,6

43,7

Фінансовий результат від звичайної дія­льності до оподаткування МП, млн. грн.

-2499,9

-2038,1

-1162,9

Обсяг валових капітальних інвестицій МП, млн. грн.

2596,6

1575,1

1376,2

Кількість суб'єктів господарської діяль­ності, підприємницьку діяльність яких припинено

120329

131005

140609

Рівень підприємницької активності суб'єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців, розрахований за формулою 1-

Кпр/Кзар, де Кпр - кількість суб'єктів господарювання (або фізичних осіб-підприємців), які припинили підприємницькую діяльність, а Кзар - кількість зареєстрованих суб'єктів господарювання (або фізи­чних осіб-підприємців), постійно знижується. Ця тенденція спосте­рігається і для України в цілому (див. Рис. 1).

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ

2008 2009 2010

| Рівень підприємницької активності суб"єктів господарювані

Рис.1. Динаміка рівня підприємницької активності суб'єктів гос­подарювання у 2008-2011 рр.

Проведений аналіз показав, що існуючий в Одеському регіоні підприємницький клімат у цілому не сприяє успішному веденню бізнесу внаслідок його надмірної зарегульованості, низкого рівня фінансування державних програм підтримки, недостатньо ефекти­вної діяльності виконавчих органів регіонального рівня та нерозви­неності мережі об'єктів підприємницької інфраструктури, а саме: бізнес-інкубаторів, технопарків тощо.

Тому першочерговим завданням державного регулювання розвитку малого підприємництва на регіональному рівні є оптимі - зація й підвищення ефективності діяльності виконавчих органів влади, зокрема в напрямку вдосконалення інфраструктурної підт­римки підприємництва, для чого необхідно:

- здійснити комплексний аналіз існуючої інфраструктури підтримки підприємництва в регіоні з метою підвищення ефектив­ності її роботи, зокрема побудувати мережу бізнес-інкубаторів, для підтримки компаній, що перебувають на початковій стадії розвит­ку, регулярно вносити зміни в бази даних об'єктів інфраструктури на сайті регіону й відповідних муніципальних і районних сайтах;

- внести зміни в розроблені регіональні Програми підт­римки підприємництва на місцях у частині надання допомоги й пі­дтримки існуючої інфраструктури або створення нових об'єктів інфраструктури підтримки підприємництва в регіонах;

- запровадити моніторинг інфраструктури підтримки під­приємництва, зорієнтований на аналіз зовнішнього середовища ро­звитку регіону;

- розробити спеціалізований сайт в мережі Інтернет у від­критому доступі, в якому би містилася би вся інформація для підп­риємців нормативні документи тощо в режимі оперативного відс - теження;

- створити при облдержадміністрації Єдиний інформацій­но-аналітичний центр для збору в одному місці усієї оперативної й достовірної інформації щодо діяльності різних державних структур й служб.

Такі заходи мають сприяти підвищенню ефективності регіо­нальної моделі підтримки малого підприємництва в регіоні і пода­льшому розвитку цього важливого сектора економіки.