Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Теорії ефективної конкуренції Й. Шумпетера та Ф. Хаєка

Значний вклад в обґрунтування теоретичної моделі різних форм конкурентної боротьби внесли Й. Шумпетер та Ф. Хаєк. Акцент у трактуванні конкуренції переноситься на аналіз структури ринку та тих умов, що панують на ньому, тобто на структурний підхід.

Шумпетер розвиває функціональний підхід до визначення конкуренції, описуючи роль і функції конкуренції в економіці. Він виз­начає конкуренцію, як суперництво старого з новим. Нововведення скептично сприймаються ринком, але, якщо їх здійснювати з новатор­ським підходом, то саме конкуренція виштовхує з ринку старі підпри­ємства. Концепція ефективної конкуренції, на основі інновацій Й. Шум­петера, лежить в основі еволюційної теорії. Він довів, що ефективна конкуренція можлива лише за умови динамічної економіки, яка ґрун­тується на поширенні новинок у різних формах. Це виробництво нових товарів, застосування нової технології, техніки, освоєння нових ринків збуту, перехід до раціональніших форм організації і методів управ­ління. Визначальне значення в економіці повинна відігравати не конкуренція цін або якості, а конкуренція нововведень, бо саме ін­новації і підприємництво є головними чинниками формування конку­рентних переваг країн. Технологічно розвинені держави здатні досяг­нути інноваційних переваг при виході на світовий ринок нових науко - містких товарів. Інновації дають можливість отримувати монопольні прибутки державам.

Як підкреслював лауреат Нобелівської премії в галузі еконо­міки Дж. Р. Хікс “Єдиний метод надати зміст теорії торгівельно-про­мислового циклу - це зробити головний акцент на пропозиції інвести­ційних можливостей, які забезпечуються винаходами і інноваціями”.

Хаєк розглядає конкуренцію з іншої сторони і називає її “про­цедурою відкриття”. На його думку, тільки завдяки конкуренції, при­ховане стає явним. Конкуренція відкриває лінію поведінки фірми та її успішність.