Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці
*/ ?>

Термінологічний словник основних понять

Актив — частина бухгалтерського балансу, яка відображає на пев­ну дату всі наявні матеріальні цінності, грошові кошти і боргові вимоги підприємства.

Акція привілейована — цінний папір, який дає право на першо­чергове одержання дивідендів незалежно від наявності прибутку.

Амортизаційні відрахування — поступове перенесення вартості основних засобів унаслідок їх зносу на вироблений продукт.

Баланс — зведення показників, які характеризують активи, пасиви та акціонерний капітал товариства.

Депозит — грошові кошти або цінні папери, які зберігаються в ко­мерційних банках і підлягають поверненню їх власнику.

Інвестиції — довгострокові вкладення коштів.

Комерційний банк — установа, що приймає депозити і надає креди­ти позичальникам.

Комерційний кредит — кредит, який надається у товарній формі продавцями покупцям у вигляді відстрочки платежу за продані товари.

Первісний капітал — сума грошових коштів, яка акумульована за рахунок коштів засновників, пайових внесків та інших джерел в період створення малих підприємств.

Прибуток — частина доходу, яка залишається після відшкодування поточних витрат, відсотків за кредит, обов’язкових платежів, які вклю­чаються в собівартість продукції.

Фінансові ресурси — грошові кошти цільового призначення, які пе­ребувають у розпорядженні малого підприємства.

Додати коментар

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (50) 512 11 94
e-mail: msd@inbox.ru