Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Термінологічний словник основних понять

Акція — цінний папір, який випускається акціонерним товари­ством і дає право його власнику на отримання певного доходу з прибутку акціонерного товариства.

Активний ринок — ринок для певного цінного папера, на якому існує можливість будь-коли продати цінний папір за ціною, що переважає в цей час на ринку.

Бізнес — господарська діяльність, яка приносить дохід, вигоду.

Малий бізнес — бізнес, який здійснюється незначною кількістю працівників та невеликими обсягами реалізації продукції (робіт, по­слуг).

Лізинг — довгострокова оренда машин, обладнання, устатку­вання, транспортних засобів на поворотності терміновості й плат­ності і на підставі відповідного договору між орендодавцем і орен­дарем, що передбачає можливість їх наступного викупу оренда­рем.

Кредиторська заборгованість — грошові кошти підприємст­ва, які належить сплатити відповідній юридичній особі (постача­льнику) або фізичній особі.

Факторинг — операції, пов’язані з купівлею в постачальника права на отримання платежу з покупця за відвантажені товари, ви­конані роботи або надані послуги.

Форфейтинг — кредитування зовнішньоекономічних операцій у формі купівлі в експортера векселів, які акцептовані імпортером.

Франчайзинг — багаторічна угода між двома фірмами, яка пе­редбачає передавання однією фірмою іншій свого права на викорис­тання в межах обумовленого ринку визначеного товарного знаку, технології, ноу-хау.