Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Типові моделі кар’єри у бізнесі

У бізнесі існують такі типові моделі службової кар’єри: «трамплін», «сходи», «змія», «роздоріжжя».

Модель кар’єри «трамплін» широко розповсюджена серед керів­ників та спеціалістів. Життєвий шлях працівника складається з трива­лого підйому по службових сходах з поступовим зростанням потенціа­лу, знань, досвіду та кваліфікації. Відповідно, він змінює посади на більш складні та краще оплачувані. На певному етапі працівник займає вищу для нього посаду та намагається утриматись на ній якомога більше часу. А потім «стрибок з трампліну» у зв’язку з виходом на пенсію. Мо­дель кар’єри «трамплін» показана на рис. 7.6.

Ця модель кар’єри найбільш характерна для тих керівників, які ус­іма засобами чіпко тримають центральну посаду підприємства впродовж 20-25 років і не ставлять перед собою цілі подальшого просування по службі, хоча їхній стиль керівництва може вже не відповідати сучасним потребам системи управління. З ряду причин (зокрема особистих інте­ресів, невисокої завантаженості, сприятливого мікроклімату у колек­тиві, отриманої кваліфікації) працівників цілком влаштовує зайнята посада, і вони готові залишатись на ній до виходу на пенсію.

Таким чином, кар’єра «трамплін» може бути прийнятною в умовах ринкової економіки для певної групи спеціалістів та службовців.

Модель кар’єри «сходи» передбачає, що кожний ступінь службового зростання — це певна посада, яку робітник займає фіксований час, на­приклад, не більше 5 років. Такого строку достатньо для того, щоб ув­ійти у нову посаду та пропрацювати з повною віддачею.

Із зростанням кваліфікації, творчого потенціалу та виробничого дос­віду керівник або спеціаліст підіймається по службовим сходам (рис. 7.7). Кожну нову посаду працівник займає після підвищення кваліфікації.

Директор

Підприємства

Заступник

Директора

Начальник

V7

подпись: v7Цеху

Начальник

Ділянки

Майстер

Пенсіонер

Рис. 7.6. Модель службової кар’єри «трамплін»

Директор підприємства Заступник директора 5 Начальник відділу

Начальник цеху 4

Начальник ділянки З

9

Майлер

 

4 Консультант

З

Пенсіонер

 

1

подпись: 1Не більше 10 років

Рис. 7.7. Модель службової кар ’єри «сходи»

Верхній ступінь кар’єри досягається у період максимального по­тенціалу, коли накопичено великий досвід та отримані висока кваліфі­кація, широта світогляду, професійні знання і вміння. Психологічно ця модель незручна для перших керівників у зв’язку з їхнім небажанням йти з «перших ролей». Тому вона повинна підтримуватись вищим ор­ганом управління (радою директорів, правлінням) з гуманних позицій збереження здоров’я та працездатності працівника.

Після зайняття найвищої посади починається планомірне спускан­ня по службових сходах з виконанням менш інтенсивної роботи, яка не вимагає прийняття складних рішень в екстремальних ситуаціях, ке­рівництва великим колективом. Проте вклад керівника та спеціаліста як консультанта є цінним для підприємства.

Модель кар’єри «змія» властива керівнику та спеціалісту. Вона перед­бачає горизонтальне переміщення працівника з однієї посади на іншу шляхом призначення із зайняттям кожної нетривалий час. Наприклад, майстер на базі отримання освіти менеджерського характеру працює по­слідовно диспетчером, технологом, економістом, а потім призначається на посаду начальника цеху. Це дає можливість лінійному керівнику більш глибоко вивчити конкретні функції управління, які йому знадобляться на вищій посаді. Перш ніж стати директором підприємства, керівник уп­родовж певного періоду може працювати заступником директора по кад­рах, комерції, виробництву, всебічно вивчає економічні питання та найбільш важливі ділянки господарської діяльності.

Модель кар’єри «змія» для лінійного керівника наведена на рис. 7.8.

Головна перевага цієї моделі полягає у можливості задоволення потреби людини пізнати взаємопов’язані функції управління. Це обу­мовлює переміщення кадрів в апараті управління, наявність чіткої сис­теми призначення, просування та детальне вивчення соціально-пси­хологічного клімату в колективі.

Найбільше розповсюдження ця модель отримала у Японії на вели­ких фірмах. Кожен японець знає, що впродовж усієї своєї кар’єри він буде переходити з одних підрозділів компанії в інші, навіть якщо вони розташовані у різних географічних місцях. Отже, впродовж трудового життя буде спостерігатись мобільний рух. Так, інженер-електрик з про­ектування схем може бути направлений на виробництво або зборку, техніка кожен рік можуть переводити на нові станки або в інші підроз­діли, керівників — переміщувати по сферах бізнесу. Доведено, що коли люди досить довгий період часу працюють за однією спеціальністю, у них виникає тенденція до формування локальних цілей, пов’язаних з вузьким колом робіт, а не з майбутнім усієї компанії.

А. М. Виноградська. Основи підприємництва

——

Заступник поЬп::»:::::

Економіці

Начальник підрозділу (цеху)

«М««М4

Заступник по| кадрах

подпись: а.м. виноградська. основи підприємництва

Оо

О

 

Типові моделі кар'єри у бізнесі

III рівень (об’єднання)

 

Заступник по виробництву

 

Заступник по кадрах

 

*♦♦♦♦♦♦♦

 

Заступник п( виробництву

 

Заступник по постачанню (комерції)

 

II рівень (підприємство)

 

Типові моделі кар'єри у бізнесі

Типові моделі кар'єри у бізнесі Типові моделі кар'єри у бізнесі

І рівень (підрозділ)

подпись: і рівень (підрозділ)

Диспетчер [і?:::::::::::::::

подпись: диспетчер [і?:::::::::::::::Економіст|«УцНННП^г

♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦і..................

Рис. 7.8. Модель кар’єри «змія»

Особливістю кар’єри «змія» є те, що частина працівників не має індивідуального бажання до зміни колективу або несподіваної посади і будуть сприймати це боляче.

Модель кар’єри «роздоріжжя» передбачає по закінченні певного фіксованого або змінного строку роботи проходження керівником або спеціалістом комплексної оцінки (атестації), за результатами якої прий­мається рішення щодо підвищення, переміщення або зниження у посаді.

Ця кар’єра можлива на підприємствах, де з працівниками уклада­ються трудові угоди у формі контракту. За своєю філософією — це аме­риканська модель кар’єри, орієнтована на індивідуалізм людини.

Розглянемо кар’єру «роздоріжжя» для лінійного керівника (рис. 7.9).

По закінченні певного періоду, скажімо п’яти років роботи на по­саді начальника цеху, він проходить перепідготовку менеджерського профілю з повним комплексом необхідних досліджень.

Якщо його професійні знання та вміння, потенціал та кваліфікація, здоров’я, працездатність високі, а взаємовідносини у трудовому колек­тиві безконфліктні, то керівник рекомендується для зайняття більш високої посади через призначення або вибори.

Якщо потенціал керівника середній, але він має професійні знан­ня і навички, достатні для зайнятої посади, добре здоров’я та психоло­гічну стійкість, він рекомендується до переміщення на іншу посаду, наприклад, начальником іншого цеху.

У випадку, коли рейтинг керівника низький, професійна підготовка не відповідає зайнятій посаді, у трудовому колективі існують конфлік­ти, вирішується питання про його зниження у посаді або звільнення за недотримання встановлених вимог, що існують на підприємстві.