Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу

Патентуванню підлягають операції з надання послуг у сфері граль­ного бізнесу, які здійснюються суб’єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами.

Під гральним бізнесом слід розуміти діяльність, пов’язану з влаш­туванням казино, інших гральних місць (домів), гральних автоматів з грошовим або майновим виграшем, проведенням лотерей (крім дер­жавних) та розиграшів з видачею грошових виграшів у готівковій або майновій формі.

Казино, інші гральні місця (дома) повинні займати окремі при­міщення або будівлі та мати гральний зал для відвідувачів (крім граль­них автоматів та більярдних столів). Надання послуг у сфері грального бізнесу поза межами відведених на ці цілі приміщень або будівель, а також у приміщеннях, що не мають грального залу для відвідувачів, не дозволяється.

У разі коли суб’єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи, торговий патент придбавається окремо для кожного структурного (відокремленого) підрозділу (грального місця).

Вартість торгового патенту на здійснення операцій з надання по­слуг у сфері грального бізнесу встановлюється у фіксованому розмірі (за рік).

Торговий патент на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу має бути виданий на кожне окреме гральне місце (гральний автомат, гральний стіл). Торговий патент на здійснення опе­рацій з надання послуг у сфері грального бізнесу не дає права на здійснення грального бізнесу, не зазначеного у такому патенті.

Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з надання по­слугу сфері грального бізнесу становить 60 календарних місяців. Опла­та вартості торгового патенту провадиться щоквартально до 15 числа місця, що передує звітному кварталу. Під час придбання торгового па­тенту на здійснення операцій з надання послугу сфері грального бізне­су суб’єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату у розмірі вартості торгового патенту за 3 місяці. На суму, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торго­вий патент, яка підлягає внесенню в останній квартал його дії.

Суб’єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню оплату вартості торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу за весь термін дії торгового патенту. При цьому він звільняється від обов’язків додаткового внесення вар­тості торгового патенту в разі, якщо прийнятими після цього актами законодавства збільшується його вартість.

Суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торговель­ну діяльність, операції з торгівлі готівковими валютними цінностями, операції з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових по­слуг, у разі порушення вимог цього Закону несуть таку відповідальність:

• за порушення строків сплати або неповне внесення чергових платежів нараховується пеня на суму податкового боргу (вклю­чаючи суму штрафних санкцій за їх наявності) з розрахунку 120% річних облікової ставки Національного банку України на день виникнення такого податкового боргу або на день його (частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ста­вок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті;

• за здійснення операцій без одержання відповідних торгових па­тентів або з порушенням порядку використання торгового па­тенту сплачують штраф у подвійному розмірі вартості торгово­го патенту за повний термін діяльності суб’єктів підприємниць­кої діяльності із зазначеним порушенням;

• за здійснення операцій з реалізаціїтоварів без одержання пільго­вого торгового патенту або з порушенням порядку одержання та використання пільгового торгового патенту сплачують штраф у п’ятикратному розмірі вартості пільгового торгового патенту.