Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Торговий патент на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями

Патентуванню підлягають операції з торгівлі готівковими валют­ними цінностями, які здійснюються суб’єктами підприємницької діяль­ності або їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах обміну іноземної валюти.

Під торгівлею готівковими валютними цінностями слід розуміти продаж готівкової іноземної валюти, інших готівкових платіжних за­собів, виражених в іноземній валюті (у тому числі дорожніх, банківсь­ких та персональних чеків), а також операції з дебетування кредитних (дебетових) карток в обмін на валюту України, інших готівкових пла­тіжних засобів, виражених у валюті України, а також в обмін на іншу іноземну валюту.

Під пунктами обміну іноземної валюти слід розуміти:

— обмінні пункти уповноважених банків;

— обмінні пункти уповноважених банків, що розташовані поза їх операційними залами;

— обмінні пункти інших кредитно-фінансових установ, які одер­жали ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з торгівлі іноземною валютою;

— обмінні пункти суб’єктів підприємницької діяльності, які діють на підставі агентських угод з уповноваженими банками.

У разі коли суб’єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені) підрозділи торговий патент придбавається окремо для кожного структурного (відокремленого) підрозділу (обмінного пункту).

Вартість торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі ва­лютними цінностями встановлюється у фіксованому розмірі за кален­дарний місяць. Термін дії торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями становить 36 календарних місяців. Оплата вартості торгового патенту здійснюється щоквартально до 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями суб’єкт підприємницької діяльності вносить одноразову плату у розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На цю суму зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній квартал його дії.

Суб’єкт підприємницької діяльності може здійснити попередню оплату вартості торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі ва­лютними цінностями за весь термін його дії. При цьому він звільняєть­ся від додаткового внесення плати за торговий патент на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями у разі, якщо прийнятими після цього актами законодавства збільшується його вартість.