Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Торговий патент на здійснення торговельної діяльності

Патентуванню підлягає торговельна діяльність, що здійснюється суб’єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокрем­леними) підрозділами у пунктах продажу товарів.

Під торговельною діяльністю слід розуміти роздрібну та оптову тор­гівлю, діяльність у торговельно-виробничій (громадське харчуван­

Ня) сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби та з вико­ристанням кредитних карток.

Під пунктами продажу товарів слід розуміти:

• магазини та інші торгові точки, які знаходяться в окремих при­міщеннях, будівлях або їх частинах і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину;

• кіоски, палатки та інші малі архітектурні форми, які займають окремі приміщення, але не мають вбудованого торговельного залу для покупців;

• автомагазини, розвозки та інші види пересувної торговельної мережі;

• лотки, прилавки та інші види торгових точок у відведених для торговельної діяльності місцях, крім лотків, прилавків, що на­даються в оренду суб’єктам підприємницької діяльності — фізичним особам та знаходяться в межах спеціалізованих підприємств сфери торгівлі — ринків усіх форм власності;

• стаціонарні, малогабаритні і пересувні автозаправні станції, зап­равні пункти, які здійснюють торгівлю нафтопродуктами та стиснутим газом;

• фабрики-кухні, фабрики-заготівельні, їдальні, ресторани, кафе, закусочні, бари, буфети, відкриті літні майданчики^кіоски та інші пункти громадського харчування;

• оптові бази, склади-магазини або інші приміщення, які вико­ристовуються для здійснення оптової торгівлі за готівкові кош­ти, інші готівкові платіжні засоби та з використанням кредит­них карток.

У разі коли суб’єкт підприємницької діяльності має структурні (відокремлені)'підрозділи, торговий патент придбавається окремо для кожного структурного (відокремленого) підрозділу (торгової точки).

Вартість торгового патенту на здійснення торговельної діяльності встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження пункту продажу товарів та асортиментного переліку товарів.

Термін діїторгового патенту на здійснення торговельної діяльності становить 12 календарних місяців. Термін дії короткотермінового тор­гового патенту на здійснення торговельної діяльності становить від 1 до 15 днів.

Оплата вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності провадиться щомісячно до 15 числа місяця, який передує звітному, а оплата вартості короткотермінового торгового патенту здійснюється пізніше ніж за один день до початку здійснення торго­вельної д іял ьності.

Під час придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності суб’єкт підприємницької діяльності вносить одноразову пла­ту в розмірі вартості торгового патенту за один місяць. На суму, сплаче­ну під час придбання торгового патенту, зменшується розмір плати за торговий патент, яка підлягає внесенню в останній місяць його дії.

Суб’єкт підприємницької діяльності може зробити попередню оп­лату вартості торгового патенту на здійснення торговельної діяльності за весь термін його дії. Він має право придбати торгові патенти на здійснення торговельної діяльності на наступні за поточним роки, але не більше ніж на три роки, сплативши повну вартість цих патентів під час їх одержання. При цьому суб’єкт підприємницької діяльності звільняється від обов’язків довнесення вартості торгового патенту у разі, якщо прийнятими після сплати повної вартості торгових патентів на наступні роки нормативно-правовими актами буде збільшена вартість торгового патенту.

Без придбання торгового патенту суб’єкти підприємницької діяль­ності або їх структурні (відокремлені) підрозділи здійснюють торговель­ну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизня­ного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених з добавками і без них; про­дукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; домашня птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; кар­топля і плодоовочева продукція; комбікорми для продажу населенню.

Пільговий торговий патент видається суб’єктам підприємницької діяльності або їх структурним (відокремленим) підрозділам, які здійснюють торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва:

— поштові марки, листівки, вітальні листівки та конверти непога­шені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара з дерева, па­перу та картону, що використовується для поштових відправ­лень підприємствами Державного комітету зв’язку України, і фурнітура до них;

- періодичні видання друкованих засобів масової інформації, що мають реєстраційні свідоцтва, видані уповноваженими органа­ми України, книги, брошури, альбоми, нотні видання, букле­ти, плакати, картографічна продукція, що видаються юридич­ними особами — резидентами України;

— проїзні квитки;

— товари народних промислів (крім антикварних та тих, що ста­новлять культурну цінність згідно з переліком, що встанов­люється Міністерством культури України);

— готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикамен­ти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медич­не приладдя) та вітаміни для населення; ветеринарні препара­ти, папір туалетний, зубні паста та порошки, косметичні сер­ветки, дитячі пелюшки, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів з целюлози або її замінників, тер­мометри, індивідуальні діагностичні прилади (незалежно від країни їх походження);

— вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлю­вальний і гас скраплений, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню;

— мило господарське, а також сірники (незалежно від країни їх походження);

— насіння овочевих, баштанних, квіткових культур, кормових ко­ренеплодів та картоплі (незалежно від країни його походження).

У пільговому торговому патенті обов’язково наводиться повний перелік товарів, що передбачаються для реалізації. Пільговий торговий патент не дає права на здійснення торговельної діяльності товарами, які не зазначені.

Суб’єкти підприємницької діяльності, які реалізують інвалідам то­вари повсякденного вжитку та продукти харчування через торговельні установи, створені для цієї мети громадськими організаціями інвалідів, одержують пільговий торговий патент.

Суб’єкти підприємницької діяльності, які займаються продажем періодичних видань друкованих засобів масової інформації, одержують пільговий торговий патент на торгівлю супутньою продукцією за та­ким переліком: ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, ма­стихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для ма­лювання та живопису, полотно, багети, рамки та підрамники для кар­тин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних ме­талів (незалежно від країни їх погодження).

Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торговель­ну діяльність на території військових частин і військових навчальних закладів виключно товарами військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців, одержують пільговий торговий па­тент.

Не потребує патентування реалізація суб’єктом підприємницької діяльності продукції власного виробництва фізичним особам, які пе­ребувають з ним у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення цього суб’єкта.

Не потребує патентування діяльність суб’єктів підприємницької діяльності з закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається по розрахунках у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і гарчіркових; заготівля сільськогоспо­дарської продукції та продуктів її переробки).

Не потребує патентування діяльність у торговельно-виробничій сфері (громадське харчування) на підприємствах, в установах, органі­заціях, у тому числі навчальних закладах, з обслуговування виключно працівників цих підприємств, установ, організацій та учнів і студентів у навчальних закладах.