Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Товарне виробництво і ринок

Під товарним виробництвом розуміється таке виробництво, за якого продукти виробляються для продажу, а зв’язок виробників і спо­живачів здійснюється за допомогою ринку. Умовою, необхідною для виникнення товарного виробництва, є суспільний розподіл праці. Етапи розвитку товарного виробництва пов’язані з розвитком обмі­ну, ринку. Виділяють такі типи ринку: нерозвинутий, вільний, регу­льований, деформований. Кожному типу ринку відповідає особлива модель товарного виробництва:

• товарне виробництво нерозвинутого ринку;

• товарне виробництво вільного ринку;

• товарне виробництво регульованого ринку;

• товарне виробництво деформованого ринку.

Ринок - це саморегульована, заснована на економічній свободі систе­ма відносин між продавцем і покупцем з приводу обміну, купівлі-продажу товарів (послуг). Основними елементами ринкового механізму є ціна, попит і пропозиція. Співвідношення попиту і пропозиції визначає ціну товару на ринку. Закон попиту відображає залежність між відносною ціною на товар і величиною попиту на нього: зростання попиту впливає на зниження ціни, а його скорочення сприяє зростанню цін на ринку.

Складовою частиною ринкової економіки є конкуренція - осно­вний механізм формування господарських пропорцій, спрямований на створення найсприятливіших умов збуту продукції і максимальне задоволення потреб (табл. 5.1).

Ринок володіє складною структурою, системою безлічі різнома­нітних спеціалізованих ринків.

Існують різні їх класифікації залежно від обраного критерію (табл. 5.2).

Типи конкуренції і ринку

Кількість і розмір фірм

Характер

Продукції

Умови входу на ринок і ви­ходу 3 нього

Доступність

Інформації

Чиста кон­куренція

Велика кіль­кість малих фірм

Однорідна

Продукція

Відсутність

Бар’єрів

Однаковий доступ до всіх видів інформації

Монопо­

Лістична

Конкуренція

Велика кіль­кість малих фірм

Різнорідна

Продукція

Відсутність

Бар’єрів

Деякі про­блеми

Олігополія

Кількість фірм невели­ке, є велика фірми

Різно­рідна або однорідна продукція

Можливі окремі бар’єри

Деякі об­меження

Монополія

Одна або декілька ве­ликих фірм

Унікальна

Продукція

Наявність бар’єрів входу на ринок

Деякі об­меження

Таблиця 5.1

Характеристика основних типів конкуренції і ринку

подпись: характеристика основних типів конкуренції і ринку

Класифікація ринків за характером об’єкту товарообміну

подпись: класифікація ринків за характером об’єкту товарообміну

Ринок товарів і послуг

Фінансовий

Ринок

Ринок

Інтелектуальної

Продукції

Ринок праці

Ринок засобів виробництва

Ринок цінних паперів

Ринок фундамен­тальної наукової інформації

Зайняті

Ринок

Споживчих

Товарів

Ринок капіталу

Ринок техноло­гій, дослідно - конструктор - ських розробок

Безробітні

Ринок послуг виробничого і невиробничого характеру

Валютний і кредитний ринок

Ринок

Інформації

Біржі праці. Система підго­товки і перепід­готовки кадрів

Таблиця 5.2

За відношенням до суб’єкта ринкових відносин розрізняють ри­нок продавця, ринок покупця і ринок посередницьких операцій (ринок проміжних продавців). За географічною ознакою виділяють внутрішній (національний ринок, що підрозділяється на регіональні, місцеві ринки тощо) і зовнішній (світовий, прикордонний тощо). За характером продажу ринки поділяються на гуртові і роздрібні.

За галузевою ознакою виділяють:

• ринок сировини (вугілля, нафта, газ, деревина тощо);

• ринок продовольства (зерно, риба, м’ясо тощо);

• ринок машинобудування (автомобілі, машини тощо) й інші га­лузеві ринки.

Через специфіку товарів, які виробляються (складність, трива­лість виготовлення тощо), віддаленості продавців і покупців один від одного, можливості затримки в оплаті поставлених товарів кож­ний ринок повинен мати в розпорядженні відповідну інфраструк­туру - систему спеціалізованих організацій. Інфраструктура ринку включає кредитну систему, систему біржової торгівлі, сукупність самостійних підприємств гуртової й роздрібної торгівлі.

Кредитна система складається з банківської системи, страхових компаній, фондів профспілок та інших організацій. Першим елемен­том банківської системи є центральний банк, другим - комерційні, іпотечні, інноваційні, інвестиційні та інші банки.

Біржа - це організований гуртовий ринок, діючий аукціон на ку­півлю продаж товарів, цінних паперів і валюти. Вона діє на основі статуту під керівництвом біржового комітету. Клієнтами біржі мо­жуть бути фізичні особи, торгово-промислові корпорації і кредитно - фінансові інститути. Біржі бувають товарними (спеціалізовани­ми за продуктами і універсальними), фондовими (за операціями з цінними паперами), валютними (для купівлі продажу національної валюти). Крім біржової торгівлі, товарний ринок обслуговується мережею самостійних підприємств гуртової і роздрібної торгівлі, що використовують різні організаційні форми (ярмарки, аукціони, виставки-продажі тощо).

Як і будь-яка реально функціонуюча система, ринок володіє певни­ми перевагами і недоліками. Основні переваги ринкової економіки:

• ефективний розподіл і використання ресурсів для виробництва необхідних суспільству товарів і послуг;

• високий ступінь гнучкості і адаптації виробництва до умов, які змінюються;

• впровадження досягнень науки і техніки у виробництво;

• свобода вибору і дій підприємців та споживачів;

• здатність до задоволення різноманітних потреб, підвищення якості продукції;

• відносно швидке відновлення порушеної економічної рівноваги.

Основні недоліки ринку:

• відсутність стимулів для виробництва товарів і послуг колектив­ного і суспільного користування;

• відсутність механізму захисту навколишнього середовища від виробничої й інших видів діяльності;

• нездатність збереження невідтворних ресурсів;

• відсутність гарантій зайнятості населення;

• відсутність механізму фінансування розвитку фундаментальних і прикладних досліджень у науці;

• нестабільність розвитку та схильність до інфляційних процесів.

Існування проблем, рішення яких у рамках стихійних ринкових

Відносин неможливе, зумовлює значущість державних інститутів у розвитку національної економіки. Держава покликана всебічно сприяти створенню нормальних умов для функціонування ринко­вих механізмів і доповнювати їх елементами, що дають можливість вирішувати ті завдання, з якими ринок не справляється.

Сучасний ринок характеризується, з одного боку, концентрацією капіталу і розвитком корпоративних форм організації бізнесу, а з ін­шого - збереженням безлічі дрібних товаровиробників з властивим їм духом підприємництва, гнучкістю і адаптацією. Інтенсивно роз­вивається важлива складова ринку - ринок інформації.