Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРИПАРТИЗМУ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Л. М. Черчик, д. е.н., професор Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, м. Луцьк

Найбільш поширеною моделлю взаємодії суб’єктів господа­рювання, держави та суспільства в другій половині ХХ-го століття у країнах Західної Європи став трипартизм. Його поширення до­зволило значною мірою поліпшити інституційне середовище соціа­льно-трудової сфери цих країн, знизити кількість та гостроту конф­ліктів, забезпечити подальший розвиток в ключі конструктивної взаємодії з метою узгодження інтересів шляхом пошуку компромі­сів та розробки превентивних заходів та процедур пом’якшення протидії та протистояння.

Варто зазначити, що класична трипартистська модель соціа­льно-трудових відносин (СТВ) активно розвивається, оскільки по­вноправним учасником стали не лише громадські організації - представники найманих працівників та роботодавців, а й іншого спрямування. Як зазначають автори колективної праці [1], “транс­формація трипартизму у систему “нового соціального партнерст­ва”, що розпочалася на Заході у 80-х роках минулого століття, від­булася під впливом низки економічних та соціально-політичних чинників, серед яких... активізація процесів самоорганізації гро­мадськості та розвиток нових соціальних рухів”. Посилюється вплив організацій та об'єднань неполітичного характеру, які набу­вають однакової з державними інститутами значущості, тобто дер­жава не лише залучає інституції громадянського суспільства до процесу підготовки та прийняття рішень через систему органів со­ціального партнерства, а й делегує їм виконання частини своїх фу­нкцій у гуманітарній, екологічній, соціальній та інших сферах дер­жавної політики.

Зокрема, кінець минулого та початок нинішнього тисячоліття ознаменувався потужними громадськими рухами щодо захисту до­вкілля, вирішення глобальних екологічних проблем, обумовлених світовою екологічною кризою. Екологічна криза, найперше, це криза діючих механізмів адаптації соціуму до навколишнього при­родного середовища. Постає нагальна потреба зміни вектора цієї взаємодії за допомогою реформи інститутів управління [2]. Йдеться

129

Про управління не лише економікою, а й усім історичним проце­сом, включаючи формування нових громадських та державних ін­ститутів, базових умов розвитку суспільства.

У Доповіді Міжнародної комісії з навколишнього середови­ща “Наше спільне майбутнє” зазначено, що досягнення сталого ро­звитку потребує таких передумов: політична система, здатна забез­печити участь широкої громадськості у прийнятті рішень; економі­чна система, яка могла б забезпечити розширене виробництво та технічний прогрес на власній основі; соціальна система, здатна за­безпечити зняття напружень, що виникають за умов негармонійно­го економічного розвитку; система ефективного виробництва, зорі­єнтованого на збереження еколого-ресурсної бази; технологічна система, яка могла б стимулювати постійний пошук нових рішень; міжнародна система, що сприяла б усталеності торговельних та фінансових зв'язків; достатньо гнучка, здатна до самокорегування адміністративна система [3, с. 69].

Отже, потрібна нова модель, сформована на засадах сталого ро­звитку, що забезпечувала б досягнення консенсусу у взаємодії суб’єктів господарювання, держави та суспільства на стратегічну перспективу з урахуванням екологоорієнтованого світогляду, сус­пільних цінностей, основоположних політичних, економічних і етичних принципів, націлених на забезпечення високих стандартів і безпеки життя нинішнім та майбутнім поколінням людей.