Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Умови отримання кредиту

Процедура отримання фінансового кредиту підприємством пе­редбачає: попередні переговори, подання в банк заяви та інших документів на отримання кредиту, оцінювання банком ефектив­ності комерційної угоди (інвестиційного проекту) підприємства, підписання кредитного договору між підприємством і банком, на­дання кредиту і контроль банку за виконанням підприємством умов кредитування.

На першому етапі підприємство і банк ведуть переговори на предмет можливого укладення кредитної угоди. За позитивних переговорів банк готовий прийняти документи підприємства для розгляду.

На другому етапі підприємство звертається в банк із заявою, яка містить такі дані: мета отримання, сума і термін кредиту; еко­номічне обґрунтування необхідності кредиту; джерела погашення.

На вимогу банку підприємство надає йому необхідні докумен­ти, до яких належать: заява про надання кредиту; статут підпри­ємства (нотаріально засвідчений); установчий договір (нотаріаль­но засвідчений); реєстраційне посвідчення (свідоцтво) або патент (нотаріально засвідчені); договір оренди або інші документи щодо права власності на землю або права тимчасового користування земельною ділянкою (нотаріально засвідчені); контракти (догово­ри) між продавцем і покупцем, замовником і підрядником на ви­конання будівельно-монтажних робіт; довідка з банку про розмір сплаченого статутного фонду, а також витяги з розрахункового і валютного рахунку підприємства (позичальника), фінансова звіт­ність: форма № 1 «Баланс підприємства»; форма № 2 «Звіт про фі­нансові результати та їх використання»; форма № 5 «Звіт про стан майна підприємства»; висновок аудиторської фірми щодо фінансо­вого стану підприємства; техніко-економічне обґрунтування угоди або проекту; ліцензія на проект, який кредитується (якщо така *

Потрібна); підтвердження Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків України про наявність квоти; підтвердження наявності складських приміщень, виробничих площ і потужностей; договір застави; поручительство; гарантія; договір страхування (один із цих документів); клопотання місцевих і державних органів влади про надання підприємству кредиту; розрахунок наявних грошових надходжень.

На підставі поданих клієнтом документів установа банку оці­нює кредитоспроможність та фінансовий стан підприємства.

Для підприємств, які є надійними і постійними клієнтами бан­ку, перелік документів може бути дещо меншим.

На третьому етапі банк вивчає формальну і неформальну інг формацію про підприємство; оцінює його ділову репутації та імідж; аналізує кредитоспроможність підприємства, проводить поглиблене обстеження його фінансового стану і визначає ступінь ризику; визначає перспективи розвитку підприємства; перевіряє наявність джерел і гарантій погашення кредиту.

У разі прийняття позитивного рішення банк підписує кредит­ний договір з позичальником, надає кредит і здійснює контроль за виконанням ним умов кредитування.