Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Управлінські технології

Ефективність діяльності підприємства, його становища на ринку принципово залежать від стратегії розвитку, вибору і застосуван­ня як окремих стратегічних типів управлінських технологій, так і їхніх різних поєднань. Управлінські технології - це набір управ­лінських засобів і методів дослідження поставлених цілей організації, які включають:

• методи і засоби збору й обробки інформації;

• прийоми ефективної дії на працівників;

• принципи, закони і закономірності організації й управління;

• системи контролю.

Для фірм і підприємств, які розрізняються за чисельністю, організаційно-правовою формою, організацією технологічного про­цесу, можуть бути ефективні різні типи управлінських технологій. Залежно від конкретного набору засобів розрізняють декілька осно­вних управлінських технологій:

• управління за цілями;

• управління за результатами;

• управління на базі потреб й інтересів;

• управління на базі активізації діяльності персоналу;

• управління у виняткових випадках;

• управління шляхом постійних перевірок і вказівок;

• управління на базі «штучного інтелекту».

Управління за цілями застосовують для середніх і малих підпри­ємств із сильним аналітичним підрозділом. Воно буває простим, цільовим, програмно-цільовим і регламентним. При простому ці­льовому управлінні керівник організації визначає тільки терміни і кінцеву мету, але не механізм її досягнення. Мета може бути до­сягнута в будь-який термін або не досягнута зовсім. Такий спосіб управління застосовується в основному в товариствах з обмеженою відповідальністю, що мають чисельність 3-5 чоловік.

Програмно-цільове управління передбачає визначення цілей, ме­ханізмів і термінів для кожного етапу досягнення мети. Загальна мета досягається в передбачені терміни. Такий спосіб управлін­ня застосовується, як правило, в товариствах з обмеженою від­повідальністю і акціонерних товариствах усіх типів, Регламентне управління застосовується на рівні економіки в цілому. При цьому визначаються кінцева мета і обмеження за параметрами і ресурса­ми. Причому мета досягається обов’язково, але терміни її досягнен­ня встановити важко.

Управління за результатами грунтується на посиленні функції координації й інтеграції діяльності всіх підрозділів. Ця технологія ефективна в середніх і малих організаціях, де невеликий час між ухваленням рішення і його результатом. Для реалізації технології необхідне створення в рамках відділів аналітичних груп у галузі психології, соціології й економіки, що працює в рамках матричної структури управління. Завдання групи: аналіз поточної інформації, проведення дослідів, визначення проблем і підготовка пропозицій з коригування тактичних і стратегічних рішень.

Управління на базі потреб та інтересів засноване на стимулю­ванні діяльності людини через його потреби й інтереси, до яких належать основні потреби в їжі, житлі, відпочинку, підтримці здоров’я, соціальні потреби в творчій праці, сім’ї, порядку й стабіль­ності, інтереси матеріальні, соціальні та естетичні. Цю технологію управління рекомендується використовувати в локальному масш­табі (малих містах, селищах тощо), де діяльність організації безпо­середньо впливає на муніципальну інфраструктуру.

Управління на базі активізації діяльності персоналу реалізуєть­ся шляхом стимулювання (морального і матеріального) персоналу і мобілізації його інтелектуального потенціалу. Основне завдання такого роду управління полягає у впливі на емоційний стан люди­ни. Застосовується в організаціях найрізноманітніших форм.

Управління у виняткових випадках полягає в чіткому розподілені всіх управлінських і виробничих функцій. Основний формальний керівник здійснює лише зв’язки із зовнішнім середовищем. Управ­ління у виняткових випадках застосовується в організаціях, які працюють за жорстко регламентованою технологією, де передба­чається чіткий розподіл усіх управлінських і виробничих функцій. Крім того, ця технологія ефективна в організаціях з функціональ­ною структурою управління, де засновники пов’язані між собою дружніми або сімейними стосунками і де засновники або працівни­ки можуть професійно виконувати всі види діяльності. Технологія реалізується шляхом наставництва, колективних форм навчання з індивідуальним контролем, періодичного контролю керівником або фахівцем.

Управління шляхом постійних перевірок і вказівок засноване на жорсткому плануванні діяльності підлеглих і постійному контролі керівника за поточною діяльністю. Воно передбачає лінійну струк­туру управління і застосовується в невеликих організаціях, де авто­ритет і професіоналізм керівника беззаперечний.

Управління на базі «штучного інтелекту» реалізується на осно­ві інформаційних систем із застосуванням сучасних технічних за­собів. Ці і ряд інших типів управління повинні реалізовуватися на базі сучасних інформаційних технологій. Головна вимога до управ­ління підприємством в умовах ринку - забезпечення адаптивності (пристосованості і гнучкості) економіки підприємства до умов гос­подарювання. В рамках одного підприємства (організації) можуть використовуватися різні управлінські технології, а також їх різні поєднання.