Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Валова і реалізована продукція

Валова продукція - це вартість спільного результату виробни­чої діяльності підприємства за певний період. Валова продукція від­різняється від товарної на величину зміни залишків незавершеного виробництва на початок і кінець планового періоду. Зміна залишків незавершеного виробництва враховується тільки на підприємствах з тривалим (не менше двох місяців) виробничим циклом і на під­приємствах, де незавершене виробництво велике за обсягом та може різко змінюватися в часі. В машинобудуванні враховується також зміна залишків інструментів.

Валова продукція (ВПр) розраховується за заводським методом двома способами.

По-перше, як різниця між валовим і внутрішньозаводським обо­ротом:

ВПр = В - в

І о б у

Де В - валовий оборот; В - внутрішньозаводський оборот.

Валовий оборот - це вартість усієї продукції, виробленої за певний період усіма цехами підприємства незалежно від того, чи використовувалася ця продукція всередині підприємства для по­дальшого перероблення, чи була реалізована на сторону. Внутріш­ньозаводський оборот - це вартість продукції, виробленої одними й спожитої іншими цехами протягом одного й того самого періоду.

По-друге, валова продукція визначається як сума товарної про­дукції (777) і різниці залишків незавершеного виробництва (інстру­ментів, пристосувань) на початок і кінець планового періоду:

ВП = Ш + (Нп-Нк),

Де 77 і 77 - вартість залишків незавершеного виробництва на по­чаток і кінець певного періоду.

Незавершене виробництво - незакінчена виробництвом продук­ція: заготовки, деталі, напівфабрикати, які перебувають на робо­чих місцях, контролі, транспортуванні, на складах у запасі, а також продукція, не прийнята відділом технічного контролю і не здана на склад готових виробів.

Незавершене виробництво обліковується за собівартістю. Для перерахунку залишків незавершеного виробництва в гуртові ціни, використовуються два способи: 1) за ступенем готовності незавер­шеного виробництва на основі співвідношення трудомісткості ви­конаних робіт і трудомісткості готового виробу; 2) за коефіцієнта­ми, які характеризують співвідношення вартості готових у гуртових цінах і фактичній собівартості тих самих виробів. Очікувані залиш­ки незавершеного виробництва на початок планового року в цехах визначають за звітними даними на основі інвентаризації. На кінець планового року норматив залишків незавершеного виробництва (Н ) розраховується за формулою:

Нк=йдхСхТцхКг^

Де ()д - добовий випуск продукції в натуральному виразі; С - со­бівартість продукції, грн; Т - тривалість виробничого циклу, днів; К - коефіцієнт готовності незавершеного виробництва, який визна­чається за трудомісткістю або за вартістю.

Валова продукція розраховується в діючих порівняних цінах, тоб­то незмінних на певну дату цінах підприємства. За допомогою цьо­го показника визначають динаміку загального обсягу виробництва, фондовіддачі й інших показників ефективності виробництва.

Реалізована продукція - продукція, яка надійшла в даному пері­оді на ринок і яка підлягає оплаті споживачами. Вартість реалізова­ної продукції визначається як вартість призначених до постачання і таких, що підлягають оплаті в плановому періоді готових виробів, напівфабрикатів власного виробництва і робіт промислового харак­теру, призначених до реалізації на сторону (включаючи капітальний ремонт устаткування та транспортних засобів підприємства, які ви­конуються силами промислово-виробничого персоналу), а також вартість реалізованої продукції та виконаних робіт для власного ка­пітального будівництва й інших непромислових господарств, які пе­ребувають на балансі підприємства. Грошові надходження, пов’язані з вибуттям основних засобів, матеріальних оборотних і нематеріаль­них активів, продажна вартість валютних цінностей, цінних паперів не включається до складу виручки від реалізації продукції, а роз­глядаються як доходи або збитки і враховуються при визначенні за­гального (балансового) прибутку.

Обсяг реалізованої продукції розраховується на основі діючих цін без податку на додану вартість, акцизів, торгових і збутових зни­жок (для продукції, яка експортується, - без експортних тарифів). Реалізована продукція, яка включає роботи і послуги промислово­го характеру, напівфабрикати власного виробництва визначається на підставі заводських договірних цін і тарифів. Обсяг реалізованої продукції (РП) за планом визначається за формулою:

Рп=0, + тп — о^к;

Де ТП - обсяг товарної продукції за планом; (5 і (2 - залишки не­реалізованої продукції на початок і кінець планового періоду.

До залишків нереалізованої продукції на початок року включа­ють:

•готову продукцію на складі (зокрема, відвантажені товари, до­кументи за які не передані в банк);

•відвантажені товари, термін оплати яких не настав;

•відвантажені товари, не сплачені в строк покупцем;

•товари на відповідальному зберіганні в покупця.

На кінець року залишки нереалізованої продукції визначаються тільки за готовою продукцією на складі та відвантаженими товара­ми, термін оплати яких не настав.

Усі складові частини реалізованої продукції розраховуються в цінах реалізації: залишки на початок року - в діючих цінах періоду, перед плановим; товарна продукція і залишки нереалізованої про­дукції на кінець періоду - в цінах планованого року.