Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ТУРИСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ К. В. Бровкова, О. Г. Бровкова, к. е. н, доц., І. І. Соколи, д. е. н, доц

Одеський Національний Політехнічний Університет, м. Одеса

У сучасних умовах розвиток туристичної складової економі­ки є одним з найбільш динамічних, що обумовлено процесами гло­балізації, підвищенням стандартів життя, масштабними інвестиці­ями у привабливі туристичні регіони, підвищенням мобільності населення.

В роботі туристичної галузі можна виділити наступні про­блеми, що стримують її розвиток. Серед них:

• відсутність розгалуженої системи інформаційно - рекламного забезпечення діяльності галузі та туристичних представництв за кордоном;

• відсутність цивілізованих умов перетину кордону та несприятливий візовий режим для іноземних туристів;

• податкове законодавство, що не сприяє вкладенню інвестицій в інфраструктуру туризму та санаторно-курортний комплекс;

• недоліки в системі регіонального управління ;

• необхідність передання частини повноважень органам місцевого самоврядування.

• недостатній рівень розвиненості мережі та об'єктів туристичної інфраструктури;

• низький рівень обслуговування, зумовлений загальною кваліфікацією працівників галузі.

Для удосконалення рекреаційно-туристичної діяльності ве­лике значення має інформація про навколишнє середовище, яке включає демографічні, науково-технічні, політико-правові, соціа­льно-культурні, природні та економічні фактори. До того ж усі фа­ктори макро - та мікросередовища взаємопов'язані і взаємообумов - лені. Тому всі дані повинні бути зосереджені у відповідних інфор­маційних центрах, об'єднаних в єдину інформаційну систему. Ця система повинна бути повна, зрозуміла у використанні та загально­доступна.

Головними зовнішніми чинниками, які стримували і продов­жують стримувати розвиток туризму в Україні, є млявість економі - чних реформ, несприятливість наявних умов для підприємництва взагалі та туристичного зокрема, недосконалість і навіть певна аг­ресивність нормативно-правового поля і, як наслідок, - відсутність потрібних інвестицій для розвитку туризму - як внутрішніх, так і іноземних.

Саме ці зовнішні та внутрішні чинники можуть бути базою, на основі якої розроблятимуться пропозиції щодо виходу галузі з кризового становища та слугувати вказівниками подальших напря­мків її розвитку. І цими пробле-мами не можна нехтувати, адже Україна, з її унікальним історичним мину-лим, з її неповторним мальовничим ландшафтом та гостинними людьми, є ідеальним простором для розвитку туризму.

Поряд з цими проблемами виникли додаткові труднощі, по­в'язані з поширенням глобальних кризових явищ

Проблеми, які існують на цей час в туристичному бізнесі, по­требують вирішення як на макрорівні, мезорівні, так і на макрорів - ні. На макрорівні це стосується механізмів державного регулюван­ня, які повинні бути спрямовані на стабілізацію економічного сере­довища в країні; на мезорівні - раціональне використання туристи­чного потенціалу території та підтримка місцевими органами вла­ди, можливостей мобілізації наявних і прихованих резервів для утримання даного бізнесу в умовах кризи; на мікрорівні - пошук інструментів, заходів та швидке реагування на прояви негативних тенденцій в економіці та галузі.

Розвиток туристичної галузі буде сприяти підвищенню ефек­тивності всієї економіки України.