Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці
*/ ?>

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ТУРИСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ К. В. Бровкова, О. Г. Бровкова, к. е. н, доц., І. І. Соколи, д. е. н, доц

Одеський Національний Політехнічний Університет, м. Одеса

У сучасних умовах розвиток туристичної складової економі­ки є одним з найбільш динамічних, що обумовлено процесами гло­балізації, підвищенням стандартів життя, масштабними інвестиці­ями у привабливі туристичні регіони, підвищенням мобільності населення.

В роботі туристичної галузі можна виділити наступні про­блеми, що стримують її розвиток. Серед них:

• відсутність розгалуженої системи інформаційно - рекламного забезпечення діяльності галузі та туристичних представництв за кордоном;

• відсутність цивілізованих умов перетину кордону та несприятливий візовий режим для іноземних туристів;

• податкове законодавство, що не сприяє вкладенню інвестицій в інфраструктуру туризму та санаторно-курортний комплекс;

• недоліки в системі регіонального управління ;

• необхідність передання частини повноважень органам місцевого самоврядування.

• недостатній рівень розвиненості мережі та об'єктів туристичної інфраструктури;

• низький рівень обслуговування, зумовлений загальною кваліфікацією працівників галузі.

Для удосконалення рекреаційно-туристичної діяльності ве­лике значення має інформація про навколишнє середовище, яке включає демографічні, науково-технічні, політико-правові, соціа­льно-культурні, природні та економічні фактори. До того ж усі фа­ктори макро - та мікросередовища взаємопов'язані і взаємообумов - лені. Тому всі дані повинні бути зосереджені у відповідних інфор­маційних центрах, об'єднаних в єдину інформаційну систему. Ця система повинна бути повна, зрозуміла у використанні та загально­доступна.

Головними зовнішніми чинниками, які стримували і продов­жують стримувати розвиток туризму в Україні, є млявість економі - чних реформ, несприятливість наявних умов для підприємництва взагалі та туристичного зокрема, недосконалість і навіть певна аг­ресивність нормативно-правового поля і, як наслідок, - відсутність потрібних інвестицій для розвитку туризму - як внутрішніх, так і іноземних.

Саме ці зовнішні та внутрішні чинники можуть бути базою, на основі якої розроблятимуться пропозиції щодо виходу галузі з кризового становища та слугувати вказівниками подальших напря­мків її розвитку. І цими пробле-мами не можна нехтувати, адже Україна, з її унікальним історичним мину-лим, з її неповторним мальовничим ландшафтом та гостинними людьми, є ідеальним простором для розвитку туризму.

Поряд з цими проблемами виникли додаткові труднощі, по­в'язані з поширенням глобальних кризових явищ

Проблеми, які існують на цей час в туристичному бізнесі, по­требують вирішення як на макрорівні, мезорівні, так і на макрорів - ні. На макрорівні це стосується механізмів державного регулюван­ня, які повинні бути спрямовані на стабілізацію економічного сере­довища в країні; на мезорівні - раціональне використання туристи­чного потенціалу території та підтримка місцевими органами вла­ди, можливостей мобілізації наявних і прихованих резервів для утримання даного бізнесу в умовах кризи; на мікрорівні - пошук інструментів, заходів та швидке реагування на прояви негативних тенденцій в економіці та галузі.

Розвиток туристичної галузі буде сприяти підвищенню ефек­тивності всієї економіки України.

Додати коментар

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (50) 512 11 94
e-mail: msd@inbox.ru