Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ВИДИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ЩО ЕМІТУЮТЬСЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

В Україні згідно із чинним законодавством акціонерні товариства мають право випускати такі цінні папери:

• акції, облігації, векселі - підприємства, які створені у вигляді акці­онерного товариства;

• акції, інвестиційні сертифікати - інвестиційні фонди і компанії;

• акції, облігації, ощадні сертифікати - акціонерно-комерційні банки.

Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, вклю­чаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонер­ного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонер­ним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяль­ності та припинення акціонерних товариств.

Розрізняють прості, привілейовані та іменні акції. Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціоне­рного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціоне­рним товариством, на отримання частини майна акціонерного товари­ства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права. Вони не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

Привілейовані акції надають їх власникам переважні стосовно власників простих акцій права на отримання частини прибутку акціо­нерного товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також надають право на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених статутом і законом, який регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Частка привілейова­них акцій у статутному капіталі акціонерного товариства не може пе­ревищувати 25 відсотків.

Наступним цінним папером, який емітує акціонерне товариство, є облігація. Облігація - цінний папір, що посвідчує внесення його вла­сником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути власнико­ві облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщен­ня облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не пе­редбачено умовами розміщення.

Облігації розміщуються у документарній або бездокументарній формі. Емітент у порядку, встановленому Державною комісією з цін­них паперів та фондового ринку, може розміщувати відсоткові, цільо­ві та дисконтні облігації.

Відсоткові облігації - це облігації, за якими передбачається ви­плата відсоткових доходів.

Цільові облігації - це облігації, виконання зобов’язань за якими дозволяється товарами та (або) послугами відповідно до вимог, вста­новлених умовами розміщення таких облігацій.

Дисконтні облігації - це облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації виплачується власнику облігації під час її погашення і становить дохід (дисконт) за облігацією. Облігації підприємств розміщуються юридичними особами тільки після повної сплати свого статутного капіталу.

Вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зо­бов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселе­держателю). Векселі можуть бути прості або переказні та існують ви­ключно у документарній формі.

За своєю суттю вексель є абстрактним борговим зобов’язанням. Його абстрактність полягає в тому, що він не обумовлений поперед­нім виконанням будь-яких договірних зобов’язань.

Векселі на основі взаємної довіри суб’єктів ринкових відносин функціонують в обігу як розрахунковий засіб, боргове зобов’язання та як різновид цінних паперів, що має значні переваги над паперовими грошима. Ці особливості накладають специфічний відбиток на сферу обігу векселів у порівнянні з іншими цінними паперами. Зокрема, век­селі не знецінюються, в обігу перебувають визначений договором час, скорочують потреби в готівці, зменшують витрати грошового обороту і прискорюють його. Предметом вексельного зобов’язання можуть бути тільки гроші.

Розвиток кредитних інститутів обумовлений можливістю негай­ного обертання боргових зобов’язань на гроші, що передбачає у свою чергу переказування даних зобов’ язань третім особам у простій та на­дійній формі. Вексель, що відповідає саме цим вимогам, є зручним ін­струментом для руху кредитів.

Векселі, які застосовуються в господарському обороті як в Украї­ні, так і в міжнародних розрахунках, досить різноманітні. Векселі від­різняються за емітентом, угодами, які вони обслуговують, суб’єктом, що здійснює оплату, наявністю застави, порядком оплати, можливіс­тю передавати іншій особі, місцем платежу, формою пред’явлення та іншими ознаками.

Якщо акціонерним товариством є інвестиційний фонд чи компа­нія, то вони випускають інвестиційні сертифікати. Інвестиційний сер­тифікат - цінний папір, який розміщується інвестиційним фондом, ін­вестиційною компанією, компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду та посвідчує право власності інвестора на част­ку в інвестиційному фонді, взаємному фонді інвестиційної компанії та пайовому інвестиційному фонді.

Інвестиційні сертифікати можуть надавати його власнику право на отримання доходу у вигляді дивідендів. Дивіденди за інвестицій­ними сертифікатами відкритого та інтервального пайового інвести­ційних фондів не нараховуються і не сплачуються.

Якщо акціонерним товариством є банк, тоді, крім вищезазначе­них паперів, випускаються ощадні сертифікати. Ощадний (депозит­ний) сертифікат - цінний папір, який підтверджує суму вкладу, внесе­ного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на одержання після закінчення встановленого строку суми вкладу та процентів, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав.

Ощадні (депозитні) сертифікати розміщуються на певний строк під відсотки, передбачені умовами їх розміщення. Ощадні (депозитні) сертифікати можуть бути іменними або на пред’явника. Іменні ощадні (депозитні) сертифікати розміщуються у бездокументарній формі, а на пред’явника - у документарній.

В ощадному (депозитному) сертифікаті у документарній формі зазначаються вид цінного паперу, найменування і місцезнаходження банку, що випустив сертифікат, серія і номер сертифіката, дата випус­ку, сума депозиту, процентна ставка, строк отримання вкладу, підпис керівника банку або іншої уповноваженої особи, засвідчений печат­кою банку. Дохід за ощадними (депозитними) сертифікатами випла­чується під час пред’ явлення їх для оплати в банк, що розмістив ці сертифікати.