Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Господарське законодавство визначає види об’єднань підпри­ємств в Україні. Залежно від порядку заснування об’єднання підпри­ємств можуть утворюватися як господарські об’єднання або як держа­вні чи комунальні господарські об’єднання.

Господарське об’єднання - це об’єднання підприємств, утворене за ініціативою підприємств, незалежно від їх виду, які на добровіль­них засадах об’єднали свою господарську діяльність. Господарські об’єднання діють на основі установчого договору та (або) статуту, який затверджується їх засновниками.

Державне (комунальне) господарське об’єднання - це об’єднання підприємств, утворене державними (комунальними) підприємствами за рішенням Кабінету Міністрів України або у визначених законом випадках за рішенням міністерств (інших органів, до сфери управлін­ня яких входять підприємства, що утворюють об’ єднання), або рішен­ням компетентних органів місцевого самоврядування. Державне (ко­мунальне) господарське об’ єднання діє на основі рішення про його утворення та статуту, який затверджується органом, що прийняв рі­шення про утворення об’єднання. Господарські об’єднання утворю­ються як асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, інші об’єднання підприємств, передбачені законом.

Асоціація - це договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності підприємств, які об’ єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об’ єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських пот­реб учасників асоціації. У статуті асоціації повинно бути зазначено, що вона є господарською асоціацією. Асоціація не має права втруча­тися у господарську діяльність підприємств - учасників асоціації. За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями.

Іншою формою господарського об’єднання є корпорація. Корпо­рацією визнається договірне об’єднання, створене на основі поєднан­ня виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що об’ єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень централізо­ваного регулювання діяльності кожного з учасників органам управ­ління корпорації.

Консорціум - це тимчасове статутне об’ єднання підприємств для досягнення його учасниками певної спільної господарської мети (реа­лізації цільових програм, науково-технічних, будівельних проектів тощо). Консорціум використовує кошти, якими його наділяють учас­ники, централізовані ресурси, виділені на фінансування відповідної програми, а також кошти, що надходять з інших джерел, в порядку, визначеному його статутом. У разі досягнення мети створення консо­рціум припиняє свою діяльність.

Концерном вважається статутне об’єднання підприємств, а також інших організацій на основі їх фінансової залежності від одного або групи учасників об’ єднання з централізацією функцій науково - технічного і виробничого розвитку, інвестиційної, фінансової, зовні­шньоекономічної та іншої діяльності. Учасники концерну наділяють його частиною своїх повноважень, у тому числі правом представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями. Учасники концерну не можуть бути одночасно учасни­ками іншого концерну. Підприємство може бути учасником промис­лово-фінансової групи або входити до складу холдингової компанії.

Господарському об’єднанню властиві такі функції:

• виконання завдань, визначених договором, статутом, актом про створення об’єднання (промислова діяльність, будівництво, транс­портна діяльність та ін.);

• вирішення спільних для групи підприємств питань, зокрема питань соціально-економічного розвитку;

• проведення спільної для галузі науково-технічної політики (поліп­шення якості продукції, підвищення технічного рівня виробництва, ефективне використання потужностей, зовнішньоекономічна дія­льність та ін.);

• виконання при необхідності планових функцій, якщо це передбаче­но статутом або установчим договором;

• захист прав та інтересів підприємств об’єднання тощо.

Господарські об’ єднання реалізують такі повноваження:

• приймають рішення про створення, реорганізацію і ліквідацію під­приємств і організацій;

• затверджують статути даних суб’єктів або положення про них;

• контролюють дотримання підприємствами статутів (положень);

• вживають заходів до керівників підприємств у випадках порушення статутів (положень);

• здійснюють контроль за ефективним використанням і збереженням майна, закріпленого за підприємствами;

• укладають і розривають контракти з керівниками підприємств.

Державні і комунальні господарські об’єднання утворюються пе­реважно у формі корпорації або концерну незалежно від найменуван­ня об’єднання (комбінат, трест тощо).