Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Види підприємств, які функціонують у державі

В Україні, відповідно до Господарського кодексу України (гла­ва 7), можуть створюватися і діяти підприємства таких видів:

1) приватне підприємство, засноване на власності фізичної осо­би. Приватними є підприємства, що належать окремим громадянам на правах приватної власності та з правом найму робочої сили. До цього виду відносять також ті індивідуальні та сімейні підприєм­ства, які грунтуються на приватній власності, але тільки на особис­тій праці (праці членів сім’ї);

2) підприємство, що діє на основі колективної власності (під­приємство колективної власності). Колективне - це таке підпри­ємство, що ґрунтується на власності його трудового колективу, а також кооперативу, іншого статутного товариства або громадської організації;

3) комунальне підприємство, засноване на власності адміні­стративно-територіальних одиниць. Комунальне підприємство - це підприємство, засноване на власності відповідних територіальних громад. Діяльність спрямована на економічний і соціальний розви­ток регіонів;

4) державне підприємство, засноване на загальнодержавній влас­ності. До державних належать також казенні підприємства, тобто під­приємства, які не підлягають приватизації. Рішення про перетворен­ня державного підприємства на казенне приймає Кабінет Міністрів України за однією з таких умов: а) підприємство проводить вироб­ничу або іншу діяльність, яка, відповідно до чинного законодавства, може здійснюватися тільки державним підприємством; б) головним споживачем продукції підприємства (понад 50 відсотків) є держава;

В) підприємство є суб’єктом природних монополій;

5) підприємство, засноване на змішаній формі власності. Це під­приємство, засноване на власності кооперативу, громадської або релігійної організації. Кооперативні підприємства (кооперативи)

- добровільні об’єднання громадян з метою спільного ведення гос­подарської або іншої діяльності. Характерною їхньою ознакою є особиста участь кожного в спільній діяльності, використання влас­ного або орендованого майна. В економіці України функціонують два основні типи кооперативів: виробничі й споживчі. Зараз значно поширені кооперативи і в інших сферах діяльності - науковій, фі­нансовій, страховій тощо;

6) господарське товариство: товариство з обмеженою відпові­дальністю; товариство з додатковою відповідальністю; повні това­риства; командитні товариства; відкриті акціонерні товариства; за­криті акціонерні товариства.

Товариством з обмеженою відповідальністю вважається таке, що має статутний фонд, поділений на частини, розмір котрих визнача­ється засновницькими документами; учасники цього товариства не­суть відповідальність у межах їхнього внеску.

Товариство з додатковою відповідальністю - це товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розміри яких визнача­ються установчими документами. Учасники такого товариства від­повідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а в разі недостатності цих сум - додатково майном, що їм належить в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника. Граничний розмір відповідальності учасників передбача­ється в установчих документах.

Повне товариство (товариство з повною відповідальністю) - то­вариство, всі учасники якого займаються спільною підприємниць­кою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язання підприємства всім своїм майном.

Командитним є товариство, яке, поряд із членами з повною відпо­відальністю, включає одного чи більше учасників, відповідальність котрих обмежується особистим внеском у майно такого товариства.

Найбільш розвинутою формою господарських товариств є акці­онерне товариство. Головним атрибутом такого товариства слугує акція - цінний папір без установленого терміну обігу, який свід­чить про пайову участь у статутному фонді товариства; підтверджує членство в ньому і право на участь в управлінні ним; дає учасникові товариства право на одержання частки прибутку у вигляді дивіден­ду та участь у розподілі майна за ліквідації товариства. Акціонерні товариства бувають двох видів: відкритого типу, акції якого роз­повсюджуються через відкриту передплату та купівлю-продаж на фондових біржах, та закритого типу, акції якого можуть розповсю­джуватися лише між його засновниками.

Акціонерна форма господарювання має істотні переваги: фінан­сові - створює механізм оперативної мобілізації великих за розмі­ром інвестицій і регулярного одержання доходу в формі дивідендів на акції; економічні - акціонерний капітал сприяє встановленню гнучкої системи виробничо-господарських зв’язків, опосередкова­них перехресним або ланцюговим володінням акціями; соціальні

- акціонування є важливою формою роздержавлення власності під­приємств будь-яких розмірів, перетворення найманих працівників на власників певної частки майна підприємства.