Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Види податків

Види податківПодатки — це система примусового стягнення державою за встановленими правилами з фізичних та юридичних осіб певних коштів з метою майбутнього вико­ристання їх для задоволення суспільних потреб.

Податки класифікують за такими озна­ками:

* Види податківЗа напрямами використання — на загальнодержавні податки та інші обов’яз­кові платежі; місцеві податки, збори та інші обов’язкові платежі. Такий поділ по­датків зумовлений необхідністю форму­вання бюджетів різних рівнів і, виходячи з цього, різним їх статусом щодо форму­вання і використання;

*

•г* Розділ 10

подпись: •г* розділ 10 Види податківЗа характером дії — на непрямі і прямі. Прямі податки зазвичай пов’язані’з об’єктом оподаткування і залежать від фі­нансових його результатів, тоді як прин­цип сплати непрямих податків зовсім ін­ший — вони пов’язані з ціною і платник не відчуває їх прямої дії;

*за способом стягнення — на про­гресивні, регресивні, пропорційні. За-

Лежно від цього формують податкові ставки і шкали оподатку­вання;

♦ за суб’єктами оподаткування — на податки, що стягуються з підприємств, і податки на особисті доходи;

♦ за джерелами сплати — на такі, що сплачуються за раху­нок прибутку підприємств, і такі, що включають до витрат ви­робництва. Цей поділ має принципове значення, бо від цього за­лежить кінцевий фінансовий результат. Об’єктами оподатку­вання є прибуток (доходи), додана вартість, вартість певних то­варів, спеціальне використання природних ресурсів, майно юри­дичних і фізичних осіб та інші об’єкти, визначені законодавством України.

Крім того, підприємства здійснюють відрахування до Пенсійно­го фонду, Фонду соціального страхування, Фонду сприяння за­йнятості населення і сплачують інші податкові платежі.