Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Відкриття поточного банківського рахунку СПДЮО

Вашому підприємству можуть відкрити поточні, депозитні, карткові та інші рахунки. При цьому Ви можете відкрити рахунки в будь-яких банках України за власним вибором та за згодою цих банків. Обов'язковою є вимога щодо відкриття поточного рахунку в національній валюті, де зберігаються грошові кошти й здійснюються всі банківські операції під час провадження підприємницької діяльності.

Поточний рахунок відкривається після державної реєстрації підприємства, взяття його на податковий облік, реєстрації в Пенсійному фонді України та фондах соціального страхування і виготовлення печатки підприємства.

Для відкриття поточного рахунку до банківської установи подаються такі документи:

1) заява на відкриття рахунку встановленого зразка, підписана керівником та головним бухгалтером підприємства;

2) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально чи органом державної реєстрації;

3) копія належним чином зареєстрованого статуту підприємства, засвідчена нотаріально чи органом державної реєстрації. Підприємства, що діють на підставі лише установчого договору, замість статуту подають нотаріально засвідчену копію установчого договору;

4) копія довідки про взяття на облік платників податків за формою № 4-ОПП, засвідчена органом державної податкової служби, нотарі­ально або уповноваженим працівником банку;

5) картка із зразками підписів осіб (яким відповідно до законодавства чи ус­тановчих документів підприємства надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів) та із зразком відтиску печатки підприємства, засвідчена нотаріально;

6) копія повідомлення про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

7) копія довідки про внесення підприємства до ЄДРПОУ, засвідчена нотаріально або органом державної статистики, що видав довідку;

8) документ, який підтверджує реєстрацію підприємства як платника соціальних страхових внесків або його копія, засвідчена нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку.

Орендні підприємства, крім зазначених вище документів, також повинні подати нотаріально засвідчену копію договору оренди.

Крім зазначеного переліку документів, установи банків інколи вимагають й інші документи.

Якщо в штаті Вашого підприємства відсутня посада головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву на відкриття поточного рахунку підписує лише керівник підприємства. Треба звернути увагу також на те, що підписи керівника та головного бухгалтера підприємства на заяві про відкриття рахунку повинні бути розшифровані (з обов'язковим зазначенням прізвища та ініціалів), а також мають збігатися з підписами в картці, де вміщено зразки підписів та відтиску печатки (якщо заяву та картку підписують одні й ті самі особи), оскільки це перевірятимуть працівники банку під час подання документів на відкриття рахунку.

Для заповнення картки із зразками підписів та відтиску печатки необхідно вирішити, кому надається право першого та другого підписів. Право першого підпису належить керівникові підприємства (зразок підпису керівника вносять у картку обов'язково) та відповідним службовим особам, уповноваженим керівником. Право другого підпису належить головному бухгалтеру підприємства, а якщо в штаті підприємства відсутня така посада, то це право має особа, що виконує функції головного бухгалтера, або службова особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, а також відповідні службові особи, уповноважені керівником. Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису, і навпаки: право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

Уповноважений працівник банку, який приймає документи на відкриття рахунку, зобов'язаний відповідним чином оформити відривну частину довідки про реєстрацію Вашого підприємства в органі Пенсійного фонду України й повернути її Вам для подання до органів Пенсійного фонду України.

Документи на відкриття поточного рахунку особи, які мають право першого та другого підписів, до установи банку подають особисто. Ці особи повинні мати при собі паспорти або документи, що його замінюють, та довідки про присвоєння цим особам ідентифікаційного коду.

Під час відкриття банківського рахунку уповноважений працівник банківської установи у присутності осіб, які відкривають рахунок, перевіряє повноваження цих осіб, робить копії сторінок паспорта (що містять останнє фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, а за наявності – інформацію про постійне місце проживання громадянина) або документа, що його замінює та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

Протягом трьох робочих днів від дня відкриття рахунку, враховуючи й день відкриття рахунку, Ви зобов'язані особисто подати або надіслати поштою (з повідомленням про вручення) на адресу органу державної податкової служби, у якому перебуває на обліку Ваше підприємство, повідомлення про відкриття рахунку в установі банку.

Днем відкриття рахунку вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунку в розділі "Відмітки банку".

На повідомленні про відкриття рахунку податківці мають поставити відмітку про взяття органом державної податкової служби відкритого рахунку на облік.

Після цього Ви повинні особисто подати це повідомлення до установи банку, у якій відкрито рахунок Вашого підприємства. Варто поквапитися, бо якщо установа банку не одержить від Вас такого повідомлення з відміткою податкової інспекції про взяття на облік рахунку, на цьому рахунку будуть здійснюватися лише операції із зарахування коштів. Датою початку операцій за видатками на рахунку Вашого підприємства є дата реєстрації отримання бан­ком зазначеного повідомлення.

Також не пізніше ніж за 30 днів від дня видачі Довідки для пред'явлення в банк про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності в Пенсійному фонді України відривний корінець Довідки, заповнений уповноваженим працівником установи банку, треба подати (надіслати) до органу Пенсійного фонду України, у якому Ви зареєстровані.

Банк має відкрити поточний рахунок Вашому підприємству протягом 10 календарних днів після отримання повного пакету документів на відкриття рахунку.