Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ВІДКРИТТЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ НА СЕЛІ

подпись: відкриття власної справи на селіСтворення власної справи є результа­том роздумів та готовності до цього потен­ційного засновника, прийняття ним рі­шення та виконання певних практичних дій. Початкова фаза будь-якого бізнесу, великого чи малого, обов’язково криє у собі чимало невідомого, несподіваного. Водночас, поряд із творчою складовою, вона передбачає виконання низки рутин­них, чітко визначених бюрократичних дій і організаційної діяльності. Все це разом у поєднанні дає змогу відкрити власну спра­ву-

У цьому розділі під «власною справою» розуміють підприємницьку діяльність, іншим синонімом якої є «бізнес». Ми не розглядаємо випадки ведення господарсь­кої діяльності в інших, непідприємниць - ких формах, а також підприємницької ді­яльності «в тіні». Передбачається, що підприємницька діяльність може здійсню­ватись у формі приватного підприємницт­ва без створення юридичної особи або із створенням певного підприємства (юри­дичної особи).

Відомо, що кожному бізнесу передує пев­на підприємницька ідея. Роздуми заснов­ника полягають у його самооцінці власних можливостей та можливостей, що створює ринкове середовище, та осмисленні мож­ливого способу перетворення цих можливо­стей у конкретну справу (рис. 8.1).

Готовність засновника є дуже складним і комплексним поняттям, що передбачає наявність своєрідного «підприємницького * духу». Хоча, напевно, велике значення ❖ мають фахова підготовка й обізнаність з ❖

.-у. •ГГ' *ТГ* *ТГ* *-ї"* *ТГ* *ТГ* *ТГ* *ТГ* *ТГ* *ТГ* *ТГ* *ТГ» "ТГ* *ТГ* *ТР* *ТГ* 175

Базовими економічними знаннями претендента-підприємця, його життєва позиція і зрештою — здоров’я та підтримка членів сім’ї. Надзвичайно важливу роль відіграють організаційні здібності, на­явність певних ресурсів або здатність їх накопичувати.

Генерація Організація Мета

ВІДКРИТТЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ НА СЕЛІ

Підприємницька діяльність Результат

Рис. 8.1. Складові підприємницької діяльності

Звичайно, в період започаткування підприємницької діяльнос­ті не уникнути багатьох складних, інколи — досить заплутаних, бюрократичних процедур, зумовлених потребою у належному ор­ганізаційно-правового оформленні. Підприємець має привчити себе до потреби завжди уважно і виважено працювати з докумен­тами, виконувати всі, навіть на перший погляд — й безглузді, ви­моги законодавства. Досвід засвідчує, що нехтування правовими процедурами створює надалі значні труднощі і проблеми, які в подальшому можуть істотно вплинути на ефективність та перспек­тивність підприємницької діяльності.