Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Виробнича потужність підприємства

Виробнича потужність підприємства (цеху, дільниці) — це макси­мальний обсяг продукції, який може виготовити підприємство (цех, дільниця) протягом року (кварталу, місяця) за допомогою закріпле­них (наявних у нього) за ним засобів праці (технологічної сукупнос­ті машин, устаткування і виробничих площ) відповідно до встанов­леної спеціалізації, кооперації виробництва та режиму роботи.

Виробнича потужність підприємства (цеху, дільниці) розра­ховується, як правило, в натуральних (умовно-натуральних) оди­ницях, іноді в верстато-годинах і, як виняток, у вартісному вира­зі. Різниця між виробничою потужністю й виробничою програмою (обсягом виробництва) є резервом підприємства, тобто виробнича програма показує ступінь використання виробничої потужності. Взаємозв’язок виробничої потужності та виробничої програми зо­бражений нарис. 13.1.

Виробнича потужність _ Резерви

Виробнича

Програма

Рис. 13.1. Взаємозв’язок виробничої потужності та виробничої програми

226

Разом з терміном «виробнича потужність» використовується тер­мін «пропускна спроможність», яка характеризує максимальний ви­пуск продукції певним устаткуванням, верстатом, агрегатом, потоко­вою лінією, групою верстатів. Пропускна спроможність устаткування розраховується за квартал, добу, зміну та годину, а виробнича потуж­ність структурних одиниць виробництва — за рік (в деяких випадках

— за квартал і місяць). Для розрахунку виробничої потужності під­приємства використовуються показники, подані на (рис. 13.2).

Виробнича потужність підприємства

Рис. 13.2. Показники для розрахунку потужності

Установлене обладнання, яке перебуває в експлуатацїі

Невстановлене

Обладнання

Наявність обладнання на балансі

Фактично

Перебуває в

Перебуває в

Резервне

Працююче

Ремонті

Простої

Устаткування

(хоча б одну

Зміну)

Обладнання, яке потребує монтажу

І

подпись: іОбладнання, яке не потребує монтажу - *---------- '

Комп’ютери тощо

Рис. 13.3. Склад устаткування за його експлуатаційним станом

1. Кількість, склад і технічний стан устаткування та дані про ви­робничі площі. Склад устаткування за його експлуатаційним станом

227

Зображений на рис. 13.3. В розрахунок виробничої потужності під­приємства включається все наявне устаткування основного вироб­ництва (зокрема, недіюче через ремонт, несправність і модерніза­цію), за винятком (у межах нормативу) резервного устаткування та обладнання дослідно-експериментальних і спеціалізованих ділянок для професійно-технічного навчання.

2. Технічні норми продуктивності устаткування і трудомісткос­ті продукції, яка випускається. Норми продуктивності устаткуван­ня показано на рис. 13.4. Під час розрахунку виробничої потужності новозбудованих підприємств приймаються паспортні норми про­дуктивності устаткування, а для підприємств, які діють, - технічно обґрунтовані показники продуктивності устаткування, але не нижчі за паспортну продуктивність.

Виробнича потужність підприємства

Рис. 13.4. Норми продуктивності устаткування

3. Фонд часу роботи устаткування та режим роботи підприєм­ства. Структура річного фонду часу роботи устаткування зображе­на на рис. 13.5.

Календарний фонд часу (365 днів 24 = 8760 год.)

Режимний фонд часу

Неробочі ЗМІНИ

Неробочі ДНІ

Плановий (ефективний) фонд часу

Час на ремонт і зупинки

Машинний час

Допоміжний

Корисний машинний час

Брак

Фактичний фонд часу

Втрати

Рис. 13.5. Фонди часу роботи устаткування

Під час розрахунку виробничої потужності підприємства при­ймається максимально можливий плановий (ефективний) річний фонд часу роботи устаткування. Для агрегатів безперервної дії (до­менні та мартенівські печі, хімічні агрегати тощо) плановий (ефек­тивний) фонд часу (Тн ) розраховується за формулою:

Т = Г365-(£ +£ )~Іх24год.,

Непер V р тех / J ^ ’

Де і - час, необхідний за нормативами для виконання капіталь­ного і планово-запобіжного ремонту; і - час, необхідний для тех­нологічних зупинок агрегатів і устаткування, якщо він не включе­ний до норми їхнього використання.

Для устаткування перервної дії плановий (ефективний) фонд часу (Т ) визначається за формулою:

4 перер' 1 1 '}

Т = Г(365VК X* 1хГ(і00-Д Уіооі,

Перер І в к. р. / зм зм І І пр // І’

Де £в - кількість вихідних і святкових днів у році; £ - кількість

Днів капітального і планово-запобіжного ремонту, якщо він про­водився в робочий час; К - кількість змін роботи устаткування за добу (для підприємств повинен застосовуватися дво - або тризмін­ний режим); ^ - тривалість зміни, год.; П - відсоток планових по­точних простоїв.

4. Номенклатура виробів, які випускаються, та їх кількісне співвідно - шення в програмі. Види номенклатури продукції, показано на рис. 13.6.

Виробнича потужність підприємства

Рис. 13.6. Види номенклатури продукції, яка випускається

Номенклатура та кількісне співвідношення виробів, які випуска­ються, встановлюються залежно від раціональної спеціалізації під­приємства, цеху або дільниці. При визначенні виробничої потужнос-

Ті підприємства приймаються планова номенклатура та асортимент (трудомісткість) продукції, яка випускається. При розрахунку серед­ньорічної виробничої потужності обсяг збільшення (зменшення) по­тужності за рахунок зміни номенклатури продукції (зменшення або збільшення трудомісткості) враховується в повному розмірі.

У слабомеханізованих та інших цехах різних промислових комп­лексів часто найважливішим фактором, який визначає величину виробничої потужності, є розмір виробничої площі. Порядок і прин­цип розрахунку виробничих потужностей промислових підпри­ємств здійснюється згідно з галузевими інструкціями за групами технологічного устаткування, агрегатів та інших основних виробни­чих ділянок та цехів.