Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ВИТРАТИ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ

О. А. Варчук

Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса

Для здійснення господарської діяльності всім підприємствам необхідно придбати основні засоби, нематеріальні активи, вироб­ничі запаси тобто здійснювати витрати, тому будь-яке підприємст­во, не залежно від виду економічної діяльності, прагне до їх мінімі­зації.

Витрати є базою для формування ціни продукції, вони впли­вають на формування фінансового результату діяльності та визна­чення чистого прибутку, а отже є основою ефективної роботи підп­риємства. Тому важливо визначити сутність витрат, правильно їх класифікувати та раціонально організувати їх облік.

Багато вчених досліджують витрати підприємства, але на сьогодні немає чіткого тлумачення поняття «витрат». Поняття «ви­трат» зустрічається у економіці, бухгалтерському та податковому обліку, необхідно для цілей аудиту.

В підручниках з економіки зазначено, що витрати утворю­ються в процесі формування та використання певної мети. Вони мають різне спрямування, але найбільш загальним і принциповим є поділ їх на інвестиційні та поточні (операційні) витрати, зв’язані з безпосереднім виконанням підприємством своєї основної функції - виготовлення продукції (надання послуг) [1]. У економічних слов­никах надані тлумачення поняття «виробничих витрат» та «витрат виробництва»: «виробничі витрати - це вартісна оцінка затрат еко­номічних ресурсів, здійснених підприємцями задля виробництва продукції»; «витрати виробництва - це всі затрати виробника на виробництво певного виду продукції.

В бухгалтерському обліку методичні засади щодо формуван­ня інформації про витрати підприємства та їх відображення в фі­нансової звітності визначені П(С)БО 16 «Витрати» [2]. Згідно з ним витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Витратами звіт­ного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підп­риємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилу­чення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть

20

Бути достовірно оцінені.

А згідно з П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітнос­ті» та П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» - витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збіль­шення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками) [2].

У податковому обліку (згідно з податковим кодексом Украї­ни (далі ПКУ)) - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній та не матеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в ре­зультаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого відбу­вається зменшення власного капіталу [3].

Для цілей аудиту для визначення терміну «витрати» слід ви­користовувати поняття з законодавчих та нормативних актів.

Відтак, у бухгалтерському та податковому обліку визначення витрат схожі та законодавчо визначені. Проте у наукових джерелах з економіки зустрічається багато підходів пов’язаних з визначен­ням витрат. Саме відсутність єдиного чіткого тлумачення цього поняття не існує, що призводить до розбіжностей у класифікації витрат та їх подальшої оцінці.