Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ І ПОСЛУГ МЕТОДОМ РОЗРАХУНКУ ОДИНИЧНИХ І ГРУПОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Основою цього — традиційного — методу є розрахунок оди­ничних і групових показників конкурентоспроможності, на базі яких визначається інтегральний показник конкурентоспроможності.

На першому етапі обирається база для порівняння — базовий зразок. Базою для порівняння може бути кращий продукт або послуга банків-конкурентів, більш досконалий зразок, поява яко-

3 Http://www. ukrbanks. info.

Го очікується в найближчому майбутньому, або деякий абстракт­ний еталон. У цьому контексті банківські продукти і послуги слід поділяти на три групи:

— існуючі аналоги, які присутні на ринку;

— аналоги, які перебувають у стадії розробки;

— продукти і послуги, які не мають аналогів.

На другому етапі обираються найбільш вагомі для клієнта одиничні характеристики (показники) банківського продукту або послуги. Одиничні показники конкурентоспроможності поділя­ються на дві групи: якісні та економічні.

Якісні показники конкурентоспроможності містять корис­ність, зручність, безпеку, надійність тощо. Економічні — ціну банківського продукту або послуги і витрати, пов’язані з його (її) використанням, що загалом складає ціну споживання.

Значення одиничного показника конкурентоспроможності базового зразка позначається — Ріб, порівнюваного зразка — Рі. (і = 1 ... п — кількість одиничних показників конкуренто­спроможності).

На третьому етапі за кожним одиничним показником конкурен­тоспроможності розраховується одиничний індекс конкуренто­спроможності (д,), причому, якщо збільшення значення одинично­го індексу спричиняє підвищення показника конкурентоспроможності, ТО <7, = Рі / Ріб, якщо збільшення значен­ня одиничного індексу спричиняє зниження показника конкурен­тоспроможності, то <7, = Ріб / Рі. Такі розрахунки проводяться окре­мо для групи якісних (<тяі) і економічних (д,:І) показників конкурентоспроможності банківського продукту або послуги.

На четвертому етапі всередині кожної групи одиничних пока­зників слід зробити їхнє ранжування за ступенем вагомості для клієнта і, відповідно до цього, привласнити вагу: аяі — для якіс­них показників, аеі — для економічних показників конкурентосп­роможності банківського продукту або послуги. Причому,

П т

ЇХ = ЇХ, = 1,

І=1 }=

Де п — кількість одиничних якісних показників конкуренто­спроможності банківського продукту або послуги;

Т — кількість одиничних економічних показників конкурен­тоспроможності банківського продукту або послуги.

Дотримання цієї умови забезпечує порівнянність ()„ і ()е поза залежністю від кількості розглянутих одиничних показників кон­курентоспроможності.

На п’ятому етапі розраховуються групові параметричні індек­си за якісними та економічними показниками банківського про­дукту або послуги:

П

(2Я =Е?<іхая.;

/=1

Т

Єє =І?,хя

7=1

Де ()я — груповий параметричний індекс за якісними показника­ми конкурентоспроможності банківського продукту або послуги;

— груповий параметричний індекс за економічними показ­никами конкурентоспроможності банківського продук­ту або послуги;

Цяі — одиничний індекс конкурентоспроможності банківсько­го продукту або послуги за якісними показниками;

— одиничний індекс конкурентоспроможності банківсь­кого продукту або послуги за економічними показ­никами;

Аяі — вага одиничного якісного показника конкурентоспро­можності банківського продукту або послуги;

Аеі — вага одиничного економічного показника конкуренто­спроможності банківського продукту або послуги.

На шостому етапі розраховується інтегральний показник конкурентоспроможності (К) банківського продукту або по­слуги:

К = ^~

Ое

Конкурентоспроможність — це здатність продукту або пос­луги бути виокремленими споживачем із сукупності аналогів. Економічний зміст інтегрального показника конкурентосп­роможності полягає в тому, що на одиницю витрат клієнт одер­жує К одиниць корисного ефекту.

Якщо К > 1, то рівень якості (корисний ефект від споживання) вищий за рівень витрат, і банківський продукт або послуга є кон­курентоспроможними.

Якщо К = 1 — корисний ефект дорівнює витратам, тобто пи­тання конкурентоспроможності є некоректним.

Якщо К < 1 — банківський продукт або послуга неконкурен­тоспроможні на цьому ринку.

Якщо К (Банку) > К (Банку-конкурента), то продукт або пос­луга цього банку перевищує за якісними та економічними показ­никами аналог банку-конкурента.

Якщо К (Банку) = К (Банку-конкурента), то продукт або пос­луга даного банку ідентичні аналогу банку-конкурента.

Якщо К (Банку) < К (Банку-конкурента), то продукт або пос­луга цього банку уступає за якісними та економічними показни­ками аналогу банку-конкурента.

Інтегральний показник конкурентоспроможності показує не­обхідність розробки заходів щодо підвищення конкурентоспро­можності банківського продукту або послуги. Кількісна оцінка одиничних показників дає можливість простежити слабкі сторо­ни в діяльності банку і додати заходам, що розробляються, цільо­вої спрямованості.

Слід зазначити, що отримане значення К > 1 не означає, що відділ маркетингу і клієнтської політики банку не повинен пра­цювати над підвищенням якісних і економічних показників кон­курентоспроможності продуктів і послуг. У такому випадку метою заходів щодо підвищення конкурентоспроможності є збе­реження її значення і проектування стратегічних можливостей підвищення.

Розглянемо приклад визначення конкурентоспроможності бан­ківських продуктів і послуг методом розрахунку одиничних і групових показників.

Нехай Банк 1 — основний банк, маркетологи якого розрахо­вують показник конкурентоспроможності операцій із платіжними картками за тарифним планом «Кредитні картки — Преміум». Банк 2 — основний конкурент і пакет операцій із платіжними картками за тарифним планом «Кредитні картки — Преміум» цього банку є базовим зразком для порівняння. Ціль — визна­чення конкурентних переваг Банку 1 за елементом продуктового портфеля — операції з платіжними картками за тарифним планом «Кредитні картки — Преміум».

Визначимо групу якісних показників. Для більшої деталізації доцільно (не обов’язково) у групі якісних показників операцій із платіжними картками за тарифним планом «Кредитні картки — Преміум» визначити регламентовані показники.

Регламентовані показники конкурентоспроможності вико­ристовуються для перевірки виконання обов’язкових вимог до відповідного елемента продуктового портфеля банку.

Оцінка регламентованих показників забезпечується введенням додаткового групового параметричного індексу за регламентова­ними показниками операцій із платіжними картами за тарифним планом «Кредитні картки — Преміум»:

О,, = П Чрк'

/1=1

Де ()р — груповий параметричний індекс за регламентованими показниками конкурентоспроможності;

Ц_Ри — одиничний регламентований показник конкурентоспро­можності, може приймати значення або 1 — обов’яз­кова вимога до продукту чи послуги виконується, або 0 — обов’язкова вимога до продукту чи послуги не ви­конується;

Г — кількість регламентованих показників конкурентоспро­можності.

У таблиці 3.8 наведені можливі регламентовані показники операцій із платіжними картками за тарифним планом «Кредитні картки — Преміум».

Таблиця 3.8.

Регламентовані показники операцій із платіжними картками за тарифним планом «Кредитні картки — Преміум»

Регламентовані показники

Банк 1

Банк 2

Чріі

Яріїб

1.

Технічні параметри

1

1

2.

Наявність відповідної ліцензії НБУ

1

1

<др{Банк)= = 1x1 = 1;

И=1

Орб іБаш 2) = П Чрію =1x1 = 1.

/1=1

Груповий параметричний індекс за регламентованими показ­никами операцій із платіжними картками за тарифним планом «Кредитні картки — Преміум» для обох банків дорівнює 1, що означає принципову можливість реалізації цього елемента про­дуктового портфеля на ринку банківських продуктів і послуг. У випадку, коли ()р = 0, подальший розрахунок показника конку­рентоспроможності не має сенсу.

Визначення показників конкурентоспроможності операцій із платіжними картками потребує аналізу вихідної інформації, на­веденої нижче.

Тарифний план «Кредитні картки — Преміум» містить карт­кові продукти для фізичних осіб, які призначені для обмеженої кількості клієнтів, підкреслюють їхній статус.

Кредитна картка дає можливість:

1) придбати річ, поїхати у відпустку, зробити подарунок, не чекаючи дня зарплати;

2) зробити покупку негайно, а сплатити протягом року;

3) витрачати гроші в сумі встановленого кредитного ліміту негайно;

4) оплачувати банку відсотки тільки за суму кредиту, якою скористався власник картки;

5) погасити суму кредиту наступного дня та заплатити рівно за один день використання кредиту.

Відсоток використання кредиту по картці — 28 % (Банк 2 — 25 %) річних в гривнях. Кредитний ліміт — 200 % (Банк 2 — 250 %) доходу власника на місяць, але максимальна сума не більше 2000 доларів США в еквіваленті (Банк 2 — 2500 дола­рів США).

Згідно з вимогами Національного банку України, для відкрит­тя карткового рахунку (як і для інших рахунків) необхідно надати такі документи: паспорт або документ, що його замінює; довідку про присвоєння ідентифікаційного номера. Обидва банки вима­гають до того ж довідку про доходи з місця роботи за останні 6 місяців.

Для зручності на сайтах банків клієнт може заповнити «Online — заявку», а потім, у зручний час, у відділенні отрима­ти картку та оформити пакет документів. Таким чином, клієнт отримує можливість раціонально використовувати свій час. Та­рифи банків за міжнародними платіжними картками для фізич­них осіб за тарифним планом «Кредитні картки — Преміум» на­ведені у таблиці 3.9.

Існує можливість на найвигідніших умовах оформити дві карт­ки різних платіжних систем Visa та MasterCard до рахунку клієнта, що забезпечить комфортне використання платіжної карти.

За бажанням клієнт може оформити додаткову карту для своєї довіреної особі. Для цього необхідно звернутися до відділення банку, де клієнт отримав картку, та оформити заяву встановлено­го зразка (до заяви також додається паспорт та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків).

Тарифи банків за міжнародними платіжними картками для фізичних осіб за тарифним планом «Кредитні картки — Преміум»

Найменування тарифу

Наявність

Пдв

«Кредитні картки — Преміум»: VISA Classic; VISA Gold (1), VISA Platinum (2)

Основні послуги

Відкриття карткового рахунка та річне обслуговування

Відкриття карткового рахунка

Без ПДВ

He стягується

Річне обслуговування карткового рахунка

Без ПДВ

He стягується

Додаткова плата за річне обслуго­вування картрахунка у зв’язку з оформленням додаткової картки (3)

Без ПДВ

He стягується

Переоформлення картки з ініціати­ви клієнта

Без ПДВ

He стягується (5)

Надання овердрафту

Плата за санкціонований овердрафт

Без ПДВ

21 % (грн) / 15 % ($) / 15 % (€) [23 % (грн) /14 % ($) /13 % (€)]

Комісія за видачу, збільшення та вста­новлення на новий строк овердрафту

Без ПДВ

Не стягується

Розмір овердрафту

Без ПДВ

Визначається індивідуально

Нарахування процентів за простро­чену та несанкціоновану заборго­ваність за овердрафтом

Без ПДВ

45 % [47 %]

Поповнення картрахунка та нарахування процентів

Поповнення карткового рахунка го­тівковими грошовими коштами че­рез касу без застосування картки

Без ПДВ

Не стягується

Поповнення карткового рахунка го­тівковими грошовими коштами че­рез РОБ-термінал

Без ПДВ

Не стягується

4 В таблиці наведені тарифи Банку 1, якщо тарифи, або умови здійснення операцій за платіжними картками Банку 2 відрізняються, то їх наведені поруч у квадратних дужках

Продовження табл. 3.9.

Найменування тарифу

Наявність

Пдв

«Кредитні картки — Преміум»: VISA Classic; VISA Gold (1), VISA Platinum (2)

Поповнення карткового рахунка без­готівковим перерахуванням

Без ПДВ

Перерахування процентів та суми депозиту в цьому банку — не стягується

Всі інші перерахування — 1 %

Нарахування процентів на суму кош­тів клієнта

Без ПДВ

3 % (гри) / 1 % ($) / 1 % (€) (по картковому рахунку) [3,5 % (грн) /1,1 % ($) /1,3 % (€) (по картковому рахунку)]

Розрахунки карткою, отримання готівки (6)

Отримання готівки в касах і банкоматах:

Цього банку

Без ПДВ

Не стягується

В мережі банкоматів банків-партнерів

Без ПДВ

Не стягується

Інших українських банків

Без ПДВ

1,2 % + 5 грн / 1,2 % + $ 1 / / 1,2 % + € 1 [ 1,7 % + 5 грн / 1 % + $ 1 /

/ 1,2 % + €1]

Іноземних банків (крім мережі Glo­bal ATM Alliance)

Без ПДВ

1 % мін 25 грн / 1 % мін $5 / / 1 % мін €5

В мережі Global ATM Alliance

Без ПДВ

0,9 % мін 25 грн / 0,9 % мін.$5 / 0,9 % мін.€5

Оплата товарів чи послуг

Без ПДВ

Не стягується

Додаткові послуги

GSM-банкінг

Плата за проведення операцій за до­помогою GSM-банкінгу (одноразова)

Без ПДВ

25 грн / екв. $5 / екв. €5 [30 грн / екв. $5 / екв. €5]

Виписки за картрахунками

Надання додаткової (позачергової) виписки по картрахунку або довід­ки про наявність та стан картрахун - ка для надання в сторонні організа­ції

Без ПДВ

Не стягується

Плата за надання щомісячної випис­ки по картковому рахунку елект­ронною поштою (одноразова)

Без ПДВ

Не стягується

Продовження табл. 3.9.

Наявність

Пдв

подпись: наявність
пдв

Найменування тарифу

подпись: найменування тарифу«Кредитні картки — Преміум»: VISA Classic; VISA Gold (1), VISA Platinum (2)

Операції з карткою у разі виникнення надзвичайних ситуацій

Без ПДВ

подпись: без пдв

Термінове отримання готівки чи оформлення тимчасової картки при втраті за кордоном (4)

Відповідно до рахунків між­народних платіжних систем

Без ПДВ

подпись: без пдв

Постановка картки в локальний / міжнародний електрон­ний / міжнародний паперовий

Не стягується / відповідно до рахунків міжнародних платіжних систем, мін 20 гри / $ 4 / €4 / відпо­відно до рахунків міжна­родних платіжних систем

Без ПДВ

подпись: без пдв

Не стягується

подпись: не стягуєтьсяПереоформлення ПІН-конверта (від­новлення ПІН-коду)

Примітки:

(1) — По карткам Gold надається медичне страхування при виїзді за кордон на €30 тис. в рамках програми страхування «Medium».

(2) — По карткам Platinum надається медичне страхування при виїзді за кордон на €30 тис. в рамках програми страхування «Medium +».

(3) — Оформлюється додаткова картка/картки такого самого або класом нижче від основної. Додаткова картка Visa Classic може бути оформлена як ембосована, так і неембосована (Visa Classic Економ). За бажанням клієнта може бути випущена додаткова карта платіжної системи MasterCard Int (клас Maestro відповідає класу Visa Classic Економ, клас MasterCard Standard відповідає класу Visa Classic, клас MasterCard Gold відповідає класу Visa Gold).

(4) —Послуга надається службою МПС протягом 1-3 робочих днів.

(5) — У тому числі переоформлення Visa Classic Економ.

(6) — У випадку проведення розрахунків за товари/послуги та/або отримання готівки у валюті, що відрізняється від валюти карткового рахунку, курс, за яким здійсню­ється фінансове списання, дорівнює комерційному курсу банку, що встановлений для розрахунків за допомогою платіжних карток на день проведення списання коштів з карткового рахунка.

Рахунок клієнта може бути поповнений без обмежень ним або іншою особою у будь-якому відділенні банку. Таким чином, пла­тіжна картка забезпечує наявність коштів у потрібний момент. Види платіжних карт MASTERCARD:

— CIRRUS/MAESTRO — доступність кожному;

— MasterCard Mass — оптимальна якість за оптимальну ціну;

— MasterCard GOLD — підтримка престижу клієнта;

— MasterCard Business — зручність для підприємств.

Банками обслуговуються найпопулярніші бренди MasterCard,

Maestro та Cirrus платіжної системи MasterCard Int.

Власники платіжних карток мають можливість скористати­ся широкою мережею торгово-сервісних підприємств. Майже у будь-якій країні можна розрахуватися карткою. Світова ме­режа із понад 800 тис. банкоматів дозволяє у найстисліші тер­міни отримати готівкові гроші за картками цієї платіжної сис­теми.

Об’єднана мережа банкоматів дає можливість користуватися банкоматами Банків-партнерів та знімати готівку за тими ж та­рифами, що і в цього банку.

Ефективність операцій із платіжними картками залежить від членства банків у міжнародних банківських об’єднаннях, наприк­лад, у міжнародному об’єднанні Global Alliance, що нараховує більше 32000 банкоматів в 40 країнах світу. До об’єднання Global Alliance входять 6 найбільших банків Європи, США й Канади: BaNk of America, BNP Paribas, Barclays, Deutsche Bank, Scotiabank, Westpac Banking Corporation. Отже, існують такі переваги для клієнтів:

— клієнти користуються банкоматами банків-учасників між­народних об’єднань за пільговими тарифами у відсотках — лише 0,9 % від суми зняття;

— клієнти банків-учасників міжнародних об’єднань викорис­товують банкоматну мережу певного банку за пільговими тари­фами, встановленими банком-емітентом.

Крім того, ефективність операцій із платіжними картками за­лежить від кількості філій та відділень загалом та у регіонально­му розрізі.

Відповідність рівня комплексу операцій із платіжними карт­ками світовим стандартам, висока якість обслуговування, індиві­дуальний підхід, престиж та стабільність, наявність можливості отримати консультації та допомогу з обслуговування платіжних карток — забезпечують банку високу міру надійності та стійкос­ті, збільшують привабливість банку для потенційних клієнтів, які прагнуть розмістить власні кошти.

Наведена вихідна інформація дає можливість узагальнити якісні показники конкурентоспроможності операцій із платіж­ними картками за тарифним планом «Кредитні картки — Пре - міум» у таблиці 3.10.

Якісні показники конкурентоспроможності операцій із платіжними картками за тарифним планом «Кредитні картки — Преміум»

Одиничні якісні показники

Банк 1

Банк 2

Р, а

Які

@кі

Окі

Рк,

Б

Якіб

&кіб

Окіб

1.

Можливості кредитної картки (шт.)[3]

5

1,67

0,06

0,0919

3

0,60

0,06

0,0330

2.

Складність процедури відкриття карткового ра­хунка (бали: 2 — дуже складна; 1 — помірно ус­кладнена; 0 — проста)[4]

1

1,00

0,04

0,0400

1

1,00

0,04

0,0400

3.

Можливість заповнення «Оп-Ііііе — заявки» (бали: 1 — існує; 0 — не існує)*

1

1,00

0,04

0,0400

1

1,00

0,04

0,0400

4.

Оформлення кількох кар­ток різних платіжних систем (шт.)*

2

2,00

0,06

0,1100

1

0,50

0,06

0,0275

5.

Можливість оформлен­ня додаткової картки довіреній особі клієнта (бали: 1 — існує; 0 — не існує)*

1

1,00

0,04

0,0400

1

1,00

0,04

0,0400

6.

Складність процедури оформлення додаткової картки довіреній особі клієнта (бали: 2 — дуже складна; 1 — помірно ус­кладнена; 0 — проста)**

1

1,00

0,04

0,0400

1

1,00

0,04

0,0400

7.

Поповнення рахунка (ба­ли: 2 — без обмежень; 1 — обмежене; 0 — не­можливе)*

2

2,00

0,06

0,1200

1

0,50

0,06

0,0300

Продовження табл. 3.10

Одиничні якісні показники

Банк 1

Банк 2

Рч

Які

@кі

Окі

Р кіб

Я кіб

@кіб

Окіб

8.

Кількість видів платіж­них карток (шт.)*

1

0,78

0,06

0,0429

9

1,29

0,06

0,0710

9.

Кількість найпопуляр - ніших брендів (шт.)*

3

1,50

0,06

0,0900

2

0,67

0,06

0,0402

10.

Кількість торгово-сервіс - них підприємств в Украї­ні, які приймають пла­тіжні картки (шт.)*

3800

1,31

0,07

0,0917

2900

0,76

0,07

0,0532

11.

Кількість країн, що приймають платіжні ка­ртки (шт.)*

150

1,15

0,07

0,0805

130

0,87

0,07

0,0609

12.

Кількість банків-партне - рів із користування пос­лугами банкоматів (шт.)*

4

2,00

0,06

0,1200

2

0,50

0,06

0,0300

13.

Кількість банкоматів (шт.)*

2800

1,33

0,07

0,0931

2100

0,75

0,07

0,0525

14.

Членство банку у між­народному банківсько­му об’єднанні Global Alliance (бали: 1 — є чле­ном; 0 — не є членом)*

1

1,00

0,06

0,0550

1

1,00

0,06

0,0550

15.

Кількість міст України, де банк має філії та від­ділення (шт.)*

183

1,93

0,06

0,1158

95

0,52

0,06

0,0312

16.

Кількість філій та від­ділень банку в Україні (шт.)*

1000

1,43

0,06

0,0858

700

0,70

0,06

0,0420

17.

Відповідність світовим стандартам (бали: 1 — відповідає; 0 — не від­повідає)*

1

1,00

0,06

0,0600

1

1,00

0,06

0,0600

18.

Можливість отримання консультацій з обслуго­вування платіжних кар­ток (бали: 1 — існує; 0 — не існує)*

1

1,00

0,05

0,0500

1

1,00

0,05

0,0500

Разом:

-

-

1,00

1,3667

-

-

1,00

0,7965

Отримали такі групові параметричні індекси за якісними показниками конкурентоспроможності операцій із платіжними картками за тарифним планом «Кредитні картки — Преміум»:

/ 18 Qя(Бaнкl)=ZqЯlXaЯl = 1,3667;

/=1

18

(7яб (Банк 2) = £ дяХ х аяХ =0,7965

/=1

Отриманий результат дає можливість визначити, чи здатний певний банківський продукт (і якою мірою) задовольнити існую­чу потребу клієнтів.

Вибір клієнтів визначається рівнем витрат на задоволення по­треби, тому варто оцінити економічні показники конкурентосп­роможності операцій із платіжними картками за тарифним пла­ном «Кредитні картки — Преміум» для обох банків.

Підхід до оцінки економічних показників конкуренто­спроможності аналогічний оцінці якісних показників. Особли­вість полягає в тому, що порівняння всіх економічних показників відбувається на вартісній основі. Власне, для розра­хунку індексу конкурентоспроможності за економічними показ­никами необхідно провести зіставлення цін споживання продукту або послуги цього банку і базового зразка.

Економічні показники конкурентоспроможності операцій із платіжними картками за тарифним планом «Кредитні картки — Преміум» наведені у таблиці 3.11.

Визначимо групові параметричні індекси конкурентоспро­можності за економічними показниками операцій із платіж­ними картками за тарифним планом «Кредитні картки — Преміум»:

£2е{БанкІ) = Хяе7 = 0,9760;

7=1

Бе6 (Банк 2) = £ х аф = 1,0660

7=1

Розрахуємо інтегральний показник конкурентоспроможності (К) операцій із платіжними картками за тарифним планом «Кре­дитні картки — Преміум» для кожного банку. Оскільки в наших розрахунках використовувався додатковий груповий парамет­ричний індекс конкурентоспроможності за регламентованими показниками цього банківського продукту ((0Р), формула розра­хунку інтегрального показника конкурентоспроможності мати­ме вигляд:

Таблиця 3.11.

Економічні показники конкурентоспроможності операцій із платіжними картками за тарифним планом «Кредитні картки — Преміум»

Одиничні економічні пока­зники

Банк 1

Банк 2

Р'і

Чч

Сіє}

Оі

Ч ■ і’

&е]б

О;'

1.

Відсоток використання кредиту по картці (%)*

28

1,12

0,15

0,1680

25

0,89

0,15

0,1335

2.

Кредитний ліміт (%)*

200

0,80

0,15

0,1200

250

1,25

0,15

0,1875

3.

Сума кредитного ліміту (долари США)*

2000

0,80

0,15

0,1200

2500

1,25

0,15

0,1875

4.

Пільгові тарифи за ко­ристування банкоматами банків-учасників міжна­родних об’єднань (% від суми зняття)*

0,9

0,78

0,10

0,0780

1,15

1,28

0,10

0,1280

5.

Плата за санкціонований овердрафт (%)**

21

1,10

0,05

0,0550

23

0,91

0,05

0,0455

6.

Нарахування процентів за прострочену та несанкці­оновану заборгованість за овердрафтом (%)**

45

1,04

0,10

0,1040

47

0,96

0,10

0,0960

7.

Нарахування процентів на суму коштів клієнта (%)*

3

0,86

0,15

0,1290

3,5

1,17

0,15

0,1755

8.

Отримання готівки в бан­коматах інших українсь­ких банків (%)**

1,2

1,42

0,10

0,1420

1,7

0,71

0,10

0,0710

9.

Плата за проведення операцій за допомогою ОБМ-банкінгу (однора­зова) (грн)**

25

1,20

0,05

0,0600

30

0,83

0,05

0,0415

Разом:

-

-

1,00

0,9760

-

-

1,00

1,0660

Для Банку 1 маемо:

<2р(Банк і) = 1; (.Банк і) = 1,3667; де(Банк і) = 0,9760,

Тоді:

К (Банк 1) = 1х 1,3667 =1,04.

' ' 0,9760

Для Банку 2 маемо:

Qp6 {Банк 2) = 1; Qяб(Бaнк 2)= 0,7965; <2е6(Банк 2) = 1,0660,

Тоді:

КІБанк 2) = 1х0,7965 =0,75. у ’ 1,0660

Інтегральний показник конкурентоспроможності (К) операцій із платіжними картками за тарифним планом «Кредитні картки — Преміум» для Банку 1 перевищує 1, тобто рівень якості вищий за рівень витрат клієнтів, отже даний банківський продукт є конку­рентоспроможним. Більш того, якісні та економічні показники конкурентоспроможності операцій із платіжними картками Бан­ку 1 перевищують аналог банку-конкурента: К (Банк 1) > К (Банк 2). Таким чином, конкурентні позиції Банку 1 у ринково­му сегменті платіжних карток міцніші за конкурентні позиції Бан­ку 2.