Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Визначення потреби в обігових коштах

Норматив обігових коштів - це мінімальна сума грошових коштів, постійно необхідна підприємству для його виробничої діяльності. Норма обігових коштів - це виражена у відносних величинах (днях або відсотках) мінімальна потреба в окремих видах товарно-матеріальних цінностей, яка забезпечує безперебійний, ритмічний процес виробни­цтва. Норматив обігових коштів (Н) у грошовому виразі за основни­ми елементами виробничих запасів визначається таким чином:

Н = ВхД,

Де В - середньоденні витрати матеріалів за кошторисом витрат на виробництво за даним елементом витрат, грн; Д - середня норма за­пасу для даного елемента обігових коштів, тобто часовий період, протя­гом якого передбачається робота на даному запасі, днів або відсотків.

Норматив за статею «Сировина, основні матеріали і напівфа­брикати» розраховується за формулою:

Нс=ВхД,

Де Н - норматив власних обігових коштів за сировиною, осно­вних матеріалах і напівфабрикатах.

Середня норма запасу (в днях) за сировинною, основних матеріа­лах і напівфабрикатах включає час на зберігання поточного (склад­ського) запасу (З ), страхового запасу(3 ),транспортного запасу

' J 4 nom' 1 J 4 стр' 11 J

(З ), технологічного запасу (3 ) і підготовчого запасу (3

4 тр' J 4 тех' j nid'

Норма запасу в днях = З +3 +3 +3 + 3

1 J nom стр тр тех та7

Звідси

Нс=Вх (зпот + зсщ, + зтр + зтех + зпід).

Поточний запас - основний вид запасу. На його розмір впли­вають періодичність поставок за договорами (цикл постачання), а також обсяг споживання матеріалів у виробництві, визначається за формулою:

З =В хі

Nom м п у

Де Вм - середньодобові витрати матеріалів, у натуральних одини­цях виміру; Іп - середній інтервал між постачанням матеріалу, днів.

Середній інтервал поставок (цикл постачання) визначається: при рівномірних поставках шляхом ділення 360 днів на число пла­нованих поставок, при нерівномірних поставках - шляхом ділення доцільної партії матеріалів на їх середньоденне споживання або на підставі фактичних даних про надходження матеріалів у черговому році. Середній інтервал поставок товарно-матеріальних цінностей розраховується за формулою:

_ 360

" Я ’

Ост

Де 360 - кількість днів у році; П - число поставок у звітному році (за винятком позапланових поставок).

Норма поточного (складського) запасу приймається, як правило, в розмірі 50% середнього циклу постачання:

О ___

Nom ^ 1

Де 3 - норма поточного (складського) запасу; І - середній ін­

Тервал поставок товарно-матеріальних цінностей.

Страховий (гарантійний) запас (3 ) приймається, як правило,

В розмірі 50% поточного запасу, але може бути і менший цієї вели­чини залежно від місця розташування постачальників і вірогідність перебоїв у поставках. Транспортний запас (Зтр) створюється лише в разі перевищення термінів вантажообігу порівняно з термінами до­кументообігу, включаючи їх акцепт. Формула розрахунку нормати­ву транспортного запасу така:

Де Мд - товарно-матеріальні цінності в дорозі (за даними бухгал­терського балансу); В - одноденні витрати матеріалів за коштори­сом витрат на виробництво і невиробничі потреби.

Норма транспортного запасу розраховується лише в тому випад­ку, якщо час знаходження цінностей в дорозі більший часу руху роз­рахункових документів (включаючи їх акцепт). Технологічний запас (3 ) створюється в період підготовки матеріалів до виробництва,

Включаючи аналіз і лабораторні випробування. Він враховується в тому випадку, якщо не є частиною процесу виробництва. Норма підготовчого запасу - це час на приймання, розвантаження, сорту­вання, складування і лабораторний аналіз (встановлюється шляхом хронометражу).

Норматив у цілому за сировинною, основних матеріалах і напів­фабрикатах включає розрахунок середньої норми запасу сирови­ни, матеріалів і напівфабрикатів, а також розрахунок нормативу обігових коштів у цілому за статею «Сировина, основні матеріали і напівфабрикати». На підставі норм обігових коштів у поточному страховому, транспортному, технологічному і підготовчому запасах визначається середньозважена норма обігових коштів у цілому за елементом «Сировина, основні матеріали і напівфабрикати», а та­кож визначаються одноденні витрати за статею сировина і матеріа­ли за кошторисом затрат на виробництво і розраховується норматив обігових коштів за статею «Сировина, основні матеріали і напівфа­брикати» на підприємстві в цілому.

Норматив обігових коштів у запасах за групою допоміжних мате­ріалів і палива (за винятком газу) встановлюється аналогічно. Якщо у виробництві використовується широкий асортимент допоміжних матеріалів, то розрахунок нормативу можна здійснювати за допо­міжними матеріалами, які займають велику частку за витратами у виробництві або за вартістю. За іншими допоміжними матеріалами норматив розраховується виходячи з фактичних залишків за вира­хуванням зайвих, непотрібних і які тривалий час не залучаються до обороту матеріалів.

Норматив обігових коштів на допоміжні матеріали розрахову­ється за формулою:

=ВхД

Аоп. м і

Де Ндопм - норматив власних обігових коштів на допоміжні ма­теріали; В - вартість одноденних витрат; Д - норма запасу в днях. Норматив обігових коштів у цілому за групою допоміжних матеріа­лів визначається шляхом множення одноденних витрат у виробни­цтві на загальну норму запасу (в днях).

Середня норма запасу і норматив обігових коштів на тару роз­раховується методом прямого рахунку.

Норматив обігових коштів на запасні частини розраховується за­лежно від груп устаткування. До першої групи належить устаткуван­ня, на яке розроблені типові норми обігових коштів на запасні час­тини; норматив визначається як добуток типових норм і кількості устаткування з урахуванням коефіцієнтів зниження. До другої групи належить велике, унікальне (зокрема імпортне) устаткування, нор­матив для якого визначається методом прямого рахунку. До тре­тьої групи устаткування відноситься дрібне одиничне устаткування, норматив на яке встановлюється методом укрупненого розрахунку. Норматив обігових коштів на запасні частини в цілому рівний сумі нормативів за трьома групами устаткування.

Крім того, розраховується величина обігових коштів у незавер­шеному виробництві і витратах майбутніх періодів. До витрат у незавершеному виробництві належать усі витрати, які включають вартість незавершеної продукції, напівфабрикатів власного вироб­ництва, а також готових виробів, не прийнятих відділом технічного контролю. Норматив обігових коштів у незавершеному виробництві (Я ) визначається за формулою:

Я =(-^-)х£х/£

Не ТТ нз ’

Де (2 - обсяг валової продукції за кошторисом затрат IV кварталу, грн;Д - кількість днів у періоді (90 днів); £- тривалість виробничого циклу, днів; К - коефіцієнт наростання витрат у виробництві. При нерівномірному наростанні витрат коефіцієнт розраховується як:

Де С - середня вартість виробу в незавершеному виробництві, грн; П - виробнича собівартість виробу, грн. Вираз ^хКнз) утворює норму обігових коштів у незавершеному виробництві (в днях). Від­повідно норматив обігових коштів у незавершеному виробництві рівний виразу норми обігових коштів ^хКнз) на одноденний випуск продукції (0/Д).

До витрат майбутніх періодів відносяться витрати на освоєння нових видів продукції, вдосконалення технології, підписка на періо­дичні видання, орендна плата, податки що вносяться авансом, тощо. Норматив обігових коштів у витратах майбутніх періодів (Н) ви­значається за формулою:

Н = П + В-Вт,

Де П - перехідна сума витрат майбутніх періодів на початок пла­нованого періоду; В - витрати майбутніх періодів у майбутньому році, передбачені відповідним кошторисом; В - витрати майбутніх періодів, які підлягають списанню на собівартість продукції майбут­нього року відповідно до кошторису виробництва.

Якщо в процесі підготовки, освоєння і виготовлення нових видів продукції підприємство користується цільовим банківським креди­том, то при розрахунку нормативу обігових коштів у витратах май­бутніх періодів ці суми виключаються.

Норма обігових коштів за товарами на складі і відвантажених товарах розраховується роздільно. Норматив обігових коштів на залишки готової продукції визначається як добуток норми обігових коштів у днях (Д ) і одноденного випуску товарної продукції в май­бутньому році за виробничою собівартістю (0/Д ) за формулою:

Загальна норма всіх обігових коштів (у днях) установлюється ді­ленням сукупного нормативу обігових коштів на одноденний ви­пуск товарної продукції за виробничою собівартістю в IV кварталі року. Річний приріст або зменшення нормативу обігових коштів ви­значається складанням нормативів на початок і кінець майбутньо­го року. Недолік власних обігових коштів виникає в тому випадку, коли величина діючого нормативу перевищує суму власних і при­рівняних до них коштів та покривається за рахунок частини чистого прибутку. Недолік власних обігових коштів у підприємств у ринко­вій економіці часто виникає у зв’язку з високим зростанням цін у результаті інфляційних процесів.

Таким чином, знаючи норму обігових коштів у днях і денні витра­ти товарно-матеріальних цінностей у гривнях, можна розрахувати норматив обігових коштів у запасах та в окремих його видах. Приклад.

1. Визначення нормативу обігових коштів поточного запасу.

TOC o "1-5" h z Витрати сировини та матеріалів на квартал, тис. грн 10900

Кількість днів 90

Денні витрати сировини і матеріалів, тис. грн 146

Норма запасу, дні 26

Норматив (потреба) в обігових коштах за сировиною і матеріалами становить:

146 х 26 = 3800 тис. грн.

2. Потреба в обігових коштах за незавершеним виробництвом розрахову­ється множенням денного випуску продукції на норму незавершеного ви­

Робництва (в днях).

Випуск продукції за собівартістю на квартал тис. грн 149 00

Денний випуск продукції за собівартістю, тис. грн 178,68

Норма незавершеного виробництва, дні З

Потреба в обігових коштах за незавершеним виробництвом, тис. грн: 178,68x3 = 536,04.

3. Потреба в обігових коштах на готову продукцію визначається множен­ням денного випуску продукції за собівартістю на норму обігових коштів на готову продукцію (2 дні):

178,68 х 2 = 357,36 тис. грн.

4. Потреба в обігових коштах на запас товарів визначається множенням денного обороту цих товарів за купівельними цінами на норму цих запасів (у днях).

TOC o "1-5" h z Оборот товарів за купівельними цінами на квартал тис. грн 2890

Денний оборот, тис. грн 32,1

Норма запасу товарів, дні 2

Потреба в обігових коштах на запас товарів становить:

32,1 х2 = 64,2 тис. грн.

5. Потреба в грошових коштах у касі і на перекази в дорозі визначається множенням товарообігу за продажними цінами (роздрібними) на норму

Запасу грошових коштів (в днях).

TOC o "1-5" h z Товарообіг у квартал, тис. грн 3700

Денний товарообіг, тис. грн 41,1

Норма запасу грошових засобів, дні 1,0

Потреба в грошових засобах становить:

41,1 х 1,0 = 41,1 тис. грн.

6. Потреба в обігових коштах за іншими матеріальними цінностями ви­значається методом прямого розрахунку або розрахунково-аналітичним методом (вартість тари 100 тис. грн.).

7. Сукупний норматив обігових коштів дорівнює сумі нормативів за всіма їх елементами і визначає загальну потребу підприємства в обігових коштах:

3800 + 536,03 + 357,4 + 64,2 +41,1 + 100 = 4898,7 тис. грн.

У цілому проблема створення запасів і зберігання матеріальних цінностей складна, її вирішення залежить від багатьох обставин, в тому числі від прискорення оборотності обігових коштів, застосу­вання ресурсозберігаючих технологій, характеру замовлень (великі партії сировини та матеріалів, які замовляються, частота поступлень замовлень). Крім того, вирішення цього завдання передбачає орга­нізацію відповідної системи управління запасами.