Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Внутрішнє середовище підприємства

Згідно із законодавством України, підприємством є самостійний господарюючий суб’єкт, створений у порядку, встановленому за­коном, для виробництва продукції і надання послуг з метою задо­волення громадських потреб і отримання прибутку. Будь-яка орга­нізація (підприємство) взаємодіє із зовнішнім середовищем, тобто отримує з нього ресурси (робочу силу, капітал, устаткування, сиро­вину, енергію, інформацію тощо), які стають елементами її внутріш­нього середовища. Отримані ресурси переробляються на продукцію (послуги) і надходять для реалізації в зовнішнє середовище.

Внутрішнє середовище підприємства формується залежно від його місії і мети, яка багато в чому визначається зовнішнім серед­овищем. Внутрішнє середовище підприємства складається з людей, техніки, технології, інформації, організації виробництва і управлін­ня тощо і з таких основних підсистем:

• соціальної;

• технологічної;

• виробничо-технічної;

• економічної;

• інформаційної;

• організаційної;

• фінансової;

• маркетингової, комерційної;

• науково-інноваційної тощо.

Рис. 1.4. Організаційна структура департаменту економіки

Автомобільна фінансова корпорація

Директор з економіки

Управління майном

Планово-бюджетне

Управління

Відділ техніко-

Економічного

Планування.

Відділ формування бюджету і аналізу собівартості.

Відділ кон’юнктури і цін. Планово-бюджетний відділ з центрів собівартості

Інвестиційний відділ. Відділ власності. Організаційний відділ.

Відділ захисту власності

Управління

Управління організації праці

Бухгалтерського обліку,

І заробітної плати

Звітності і контролю

Відділ консолідованого

Відділ організації

Балансу і звітності.

Управління і праці

Відділ фінансового

Спеціалістів.

Контролю.

Відділ організації праці

Відділ обліку затрат на

Промислово-виробничих

Виробництво.

Робітників.

Відділ методології і

Відділ економіки праці і

Податкового планування.

Організації матеріального

Відділ обліку витрат на

Стимулювання.

Капітальне будівництво.

Відділ методології

Відділ розрахунку

Нормування і раціонального

Податків.

Використання трудових

Відділ розрахунку з

Ресурсів.

Робітниками та

Відділ організації праці і

Службовцями.

Підрозділів заробітної плати

Відділ бухгалтерського

Обліку підрозділів

Рис. 1.4. Організаційна структура департаменту економіки і фінансів ВАТ «АвтоЗаз»

Відділ аналізу ефективності експортно-імпортних операцій

Фінансовий розрахунковий центр (казначейство)

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА Внутрішнє середовище підприємства схематично зображено на рис. 1.5.

КЗ

О

 

подпись: економіка підприємства внутрішнє середовище підприємства схематично зображено на рис. 1.5.

Генеральний директор департаменту

 

подпись: рис. 1.4. організаційна структура департаменту економікиВнутрішнє середовище підприємства

Не дивлячись на важливість усіх складових внутрішнього серед­овища підприємства, необхідно відзначити, що підприємство - це пе­редусім колектив працюючих на ньому людей, головне його багатство.

Від їхніх здібностей, освіти, кваліфікації, досвіду, ставлення до пра­ці, поведінки тощо залежать у кінцевому рахунку імідж фірми, якість продукції, результати роботи підприємства. Будь-яке підприємство

- непроста соціально-економічна система, що складається з безлічі підсистем, які створюють єдиний соціальний економіко-технічний комплекс. Тому всі підсистеми (соціальна, економічна, технічна, ор­ганізаційна тощо) взаємопов’язані і взаємозумовлені, однаково важ­ливі і разом утворюють внутрішнє середовище підприємства.

Внутрішнє середовище підприємства

Рис. 1.5. Підсистеми внутрішнього середовища підприємства

Для організації ефективної підприємницької діяльності важливе значення має визначення вищим керівництвом місії підприємства. Кожна організація (підприємство) має своє призначення - місію, в ім’я якої трудовий колектив (персонал) підприємства об’єднується і здійснює свою діяльність. Поняття «місія» - містке і визначається різними факторами, в тому числі дією зовнішнього середовища на підприємство, його внутрішнім середовищем. На жаль, місія бага­тьох комерційних організацій в Україні визначається примітивно просто - максимум прибутку за мінімальних витрат, що в принципі неможливо. Місія підприємства завжди повинна бути орієнтована на покупця, суспільство. Те, що вигідно суспільству, повинно бути вигідно підприємству, а не навпаки.

Згідно із зарубіжним досвідом, місія підприємства визначається його принципами і етикою. Принципи підприємства ставлять вимо­ги до продукції, яка випускається, механізму управління підприєм­ством, його співробітників, до зовнішнього середовища (клієнтів, по­стачальників, інвесторів, конкурентів, суспільства, держави). Етика підприємства - це мораль ділових взаємостосунків підприємця і співробітників фірми, завдяки яким дотримуються етичні норми суспільства в процесі підприємницької діяльності. Місія фірми бага­то в чому визначається її пріоритетними орієнтаціями табл. 1.3.

Таблиця 1.3

Пріоритетні орієнтації й їх зв’язки з цільовими перевагами

Вид

Орієнтації

Категорії

Цінностей

Типи передбачуваних організаційних цілей

Теоретична

Істина.

Раціональне

Мислення.

Знання

Довгострокові дослідження і розробки

Економічна

Практичність.

Корисність.

Накопичення

Багатства

Зростання.

Прибутковість.

Результат

Політична

Влада.

Визнання

Розмір капіталу, обсяг продажів, чисельність працівників

Соціальна

Добрі стосунки. Прихильність. Відсутність конфліктів

Переважання соціальної відповідальності над прибутковістю. Непряма конкуренція.

Сприятлива атмосфера в організації

Естетична

Художня гармонія. Склад.

Форма і симетрія

Дизайн виробу.

Якість продукції. Привабливість продукції (навіть із втратою прибутку)

Релігійна

Згода із Всесвітом

Етика.

Моральні норми

Місія підприємства тісно пов’язана з його культурою - сукупніс­тю типових для підприємства цінностей, норм та ідей, які формують репутацію (марку, імідж) фірми. Імідж виражає відповідальність 22 фірми перед споживачами, партнерами, районом її місцезнаходжен­ня і суспільством, прагнення підприємства справити на зовнішній світ сприятливе враження.

На основі місії, організації її вище керівництво або власник роз­робляє і встановлює цілі підприємства. На відміну від місії цілі ви­ражають більш конкретні напрями діяльності підприємства. Тому цілі повинні бути реальними і досяжними, що не суперечать за­конам, зрозумілими виконавцям, вимірними, які деталізуються за структурними підрозділами і функціональними службами, що об’єднують зусилля всіх працівників підприємства. Якщо місія під­приємства спрямована в майбутнє, немає суворих тимчасових ра­мок і більшою мірою визначається зовнішнім середовищем, то його цілі мають конкретний вираз результатів діяльності, відображають внутрішньофірмову орієнтацію, спрямовані на поліпшення вико­ристання ресурсів і залежать від поточної діяльності підприємства.

Місія організації формується з урахуванням потреб суб’єктів її внутрішнього і зовнішнього середовища й повинна відображати ін­тереси різних їхніх груп, які дуже суперечливі. Проте насамперед підприємство реалізує інтереси власника (власників), його співро­бітників і покупців.