Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Ввізне і вивізне мито

Товари та інші предмети, що ввозять на митну територію Укра­їни і вивозять за межі цієї території, підлягають оподаткуванню митом. Мито є непрямим податком на товари та інші предмети, що стягуються митницею, які переміщуються через митний кор­дон України. Це переміщення може бути пов’язане з ввезенням, вивезенням або перевезенням транзитом товарів чи транспортних засобів.

В Україні застосовують такі види мита:

♦ адвалерне, що нараховують у відсотках до митної вартості то­варів та інших предметів, які оподатковуються митом;

♦ специфічне, що нараховують у встановленому грошовому роз­мірі на одиницю товарів та інших предметів, які оподатковуються митом;

♦ комбіноване, що поєднує обидва ці види митного оподатку­вання.

Ввізне мито нараховують на товари та інші предмети під час ввезення їх на митну територію України. Ввізне мито є диферен­ційованим до:

♦ товарів та інших предметів, що походять з держав, які вхо­дять разом з Україною до митних союзів або утворюють з нею спе­ціальні митні зони, і в разі встановлення будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними догово­рами за участю України, застосовують преференційні ставки ввіз­ного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України;

♦ товарів та інших предметів, що походять з країн або економіч­них союзів, які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння, котрий означає, що іноземні суб’єкти господарської діяль­ності цих країн або союзів мають пільги щодо мит, за винятком випадків, коли зазначені мита та пільги щодо них встановлюють у межах спеціального преференційного митного режиму, застосову­ють пільгові ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тарифом України;

♦ решти товарів та інших предметів застосовують повні (за­гальні) ставки ввізного мита, передбачені Єдиним митним тари­фом України.

Вивізне мито нараховують на товари та інші предмети під час вивезення їх за межі митної території України. Вивізне мито на­раховують за ставками, передбаченими Єдиним митним тарифом * України. *

»-у* •'ТГ* •'ТР* »ТГ* •ТР* •'ТР* •’ТР* •'ТР* •ТР* •"«Р* *ТР*

Сезонне ввізне і вивізне мито на окремі товари та інші предме­ти може встановлюватися на термін не більше від чотирьох міся­ців з моменту встановлення їх.

В Україні, незалежно від інших видів мита, застосовують особ­ливі види мита: спеціальне мито, антидемпінгове мито і компен­саційне мито.

Спеціальне мито застосовують: як засіб захисту українських виробників, як засіб захисту національного товаровиробника у разі, коли товари ввозять на митну територію України в обсягах та (або) за таких умов, що заподіюють значної шкоди або створю­ють загрозу заподіяння значної шкоди національному товарови­робнику; як запобіжний засіб щодо учасників зовнішньоекономіч­ної діяльності, які порушують національні інтереси у сфері зов­нішньоекономічної діяльності; як заходи у відповідь на дискримі­наційні та (або) недружні дії інших держав, митних союзів та еко­номічних угруповань, які обмежують здійснення законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та (або) ущем­ляють інтереси України.

Антидемпінгове мито застосовують: у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом демпінгу, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику; у разі вивезення за межі митної території України товарів за ціною, істотно нижчою за ціни інших експортерів подібних або безпосередньо конкуруючих това­рів на момент цього вивезення, якщо таке вивезення заподіює шкоду.

Компенсаційне мито застосовують: у разі ввезення на митну територію України товарів, які є об’єктом субсидованого імпорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику; у разі виве­зення за межі митної території України товарів, для виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту або споживання яких безпосередньо або опосередковано надавалася субсидія, якщо таке вивезення заподіює шкоду.

Платниками мита є фізичні та юридичні особи, які переміщу­ють товари та транспортні засоби через митний кордон України.

Розділ 10

подпись: розділ 10Об’єктом оподаткування є митна вартість товару, що переміщу­ється через митний кордон. Митна вартість — це ціна товару, яка фактично сплачена або підлягає сплаті за нього на момент пере­тину митного кордону України. Під час визначення митної варто­сті до неї включають ціну товару, зазначену в рахунку-фактурі, а також такі фактичні витрати, якщо їх не включено до рахунку-' фактури: на транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та страхування до пункту перетину митного кор­дону України; комісійні та брокерські; плату за використання об’єктів інтелектуальної власності, що належить до цих товарів та ^ інших предметів і яка має бути оплачена імпортером (експорте - ром) прямо чи побічно як умова їх ввезення (вивезення).

У разі неможливості перевірки митної вартості митні органи України визначають митну вартість послідовно на основі ціни на ідентичні товари та інші предмети, ціни на подібні товари та інші предмети, що діють у провідних країнах — експортерах зазначе­них товарів та інших предметів.

В Україні використовують такі види ставок для обчислення су­ми мита:

♦у відсотках до митної вартості товарів, що переміщуються че­рез митний кордон;

♦у грошовому вимірюванні на одиницю товару.

На товари, які оподатковують акцизним збором, установлено

Ставки специфічного ввізного мита. Для більшості видів таких то­варів ставку ввізного мита встановлено в евро з одиниці товарів, що імпортують. Ставки ввізного мита диференційовані за товар­ними групами, як і ставки акцизного збору, при цьому перелік товарів, які підлягають митному оподаткуванню, значно ширший, ніж перелік підакцизних товарів.

Мито нараховує митний орган України відповідно до митної вартості і ставок Єдиного митного тарифу України, чинними на день подання митної декларації, і сплачується як у валюті Украї­ни, так і в іноземній валюті, яку купує Національний банк Украї­ни. Мито вносять до державного бюджету України.

У стягненні мита діє дуже розгалужена система пільг — від встановлення мінімальних пільгових ставок залежно від країни - постачальника та країни-продавця, так і до повного вивільнення від мита окремих товарів. Розмір пільг і порядок їх надання вста­новлюються Верховною Радою України згідно із законами Украї­ни про спеціальні митні зони прийняттям окремого закону для кожної з таких зон.

Від сплати мита вивільняють такі предмети, які ввозять (пере­силають) громадяни в Україну:

♦ товари (крім винно-горілчаних та тютюнових виробів) загаль­ною вартістю, еквівалентною 1400 дол. включно;

♦ предмети особистого користування (за винятком транспорт­них засобів індивідуального користування та запасних частин до них), які тимчасово ввозять на митну територію України;

♦ речі, що ввозять (пересилають) під час переселення на по­стійне місце проживання в Україну;

♦ горілчані вироби у кількості 1 л, вино — 2 л, тютюнові виро­би — 200 цигарок (або 200 грамів) на одну особу.