Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Взаємодія попиту і пропозиції, ринкова рівновага

До цього ми аналізували попит і пропозицію окремо, вважаю­чи, що і споживач, і фірма приймають свої рішення ізольовано, орієнтуючись на ціну «за інших однакових умов». Однак виробник хоче продати товар, а споживач — його купити. Тому має існувати якийсь певний рівень цін, який задовольнив би обох.

Змоделюємо ситуацію графічно, зобразивши лінійні криві по­питу і пропозиції в одній координатній площині (рис. 1.5).

11

подпись: 11Точка перетину цих ліній є точкою ринкової рівноваги А. На осях координат їй відповідають Рд — ціна рівноваги і — рівно­важний обсяг. Пояснюється це ТИМ, ЩО В ТОЧЦІ (^А обсяг попиту збігається з обсягом пропозиції ДО, а в точці Рд ціна попиту Рд — з ціною пропозиції Рд.

Така ситуація відпо­відає рівновазі на то­варному ринку, коли для продажу пропону­ється саме така кіль­кість продукту, яку спо­живач готовий купити. Цю рівновагу назива­ють частковою, оскільки розглядається ринок певного товару.

Рис. 1.5. Ринкова рівновага

подпись: 
рис. 1.5. ринкова рівновага
Якщо ринкова ціна відхилиться від Рд і займе рівень Рі, то ри­нок стане розбалансо - ваним. Обсяг попиту за такою ціною становитиме (?4, а обсяг пропозиції — Фі - У результа­ті виникає різниця між <?4 і (?і.

Надлишковий попит, посилюючи конкуренцію покупців, почне діяти у напрямку підвищення ціни Р і вона повернеться в попе­реднє положення (Рд).

Якщо ринкова ціна підвищиться до рівня Р2, то у такому разі обсяг попиту становитиме (?2> а обсяг пропозиції — (?з - Як бачимо, тут є надлишок пропозиції, оскільки > <?4.

Надлишкова пропозиція, посилюючи конкуренцію продавців, почне діяти на зниження ціни Р% і вона повернеться до попе­реднього стану рівноваги Рд.

Рис. 1.6. Зміна ринкової рівноваги

подпись: 
рис. 1.6. зміна ринкової рівноваги
Ринок не може перебувати в «застиглому» стані, навіть якщо він у стабільній рівновазі. Зміни, що постійно відбуваються в рів­нях попиту та пропозиції, а також у характері зовнішніх впливів на ринок, змушують його пристосовуватися до нових умов, коригувати свої ос­новні параметри: ціну рів­новаги і рівноважний об­сяг.

Найактивнішим чин­ником є, безумовно, попит.

Розділ 1

подпись: розділ 1Він може миттєво зростати (наприклад, у разі розпо­всюдження інформації про високу корисність якогось блага) і миттєво знижува­тися (яктцо розповсюджу­ється протилежна інфор­мація).

Пропозиція за своїм характером не така динамічна, оскільки вона прямо пов’язана з виробництвом, обсяги якого миттєво змі­нити неможливо. Для цього потрібен певний час.

Розглянемо ситуацію, коли відбуваються зміна ринкової рівно­ваги і відхилення ціни від рівноважного рівня.

Зміна стану рівноваги пов’язана насамперед зі зміною неціно - вих чинників попиту та пропозиції. Так, унаслідок підвищення цін на ресурси крива пропозиції Sq пересунеться ліворуч угору як це зображено на графіку (рис. 1.6). Рівноважна ціна підніма­ється до рівня Р'А, а рівноважна кількість скоротиться з QA до Q'A.

Аналогічно можна розглянути ситуації зміни стану рівноваги внаслідок зміни інших нецінових чинників попиту і пропозиції.