Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Як платити Податки

Основним нормативним актом, що визначає принципи побудови системи оподаткування в Україні, податки і збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також права, обов’язки і відповідальність платників – є Закон України від 25.06.91р. №1251-ХІІ “Про систему оподаткування”.

Які податки платять підприємства

Юридичні особи (підприємства) мають можливість обрати загальну або спрощену систему оподаткування.

Загальна система оподаткування складається з сукупності податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, що нараховуються у встановленому законами України порядку. Відповідно до Закону “Про систему оподаткування” в Україні нараховуються:

Загальнодержавні податки і збори (перелік визначено статтею 14);

Місцеві податки і збори (перелік визначено статтею 15).

Порядок обчислення та граничні розміри місцевих податків і зборів (обов‘язкових платежів) встановлено Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. №56-93 “Про місцеві податки і збори”.

В порівняльній таблиці 1 вказано які основні податки платять підприємства на загальній та на спрощеній системі оподаткування (див. Табл.1).

Спрощена система оподаткування або сплата єдиного податку Введена Указом Президента „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва” від 03.07.1998 р.

Юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми та форми власності можуть обирати спрощену систему оподаткування за умови, якщо:

Середньооблікова чисельність працюючих на підприємстві за рік не перевищує 50 осіб;

Обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

Якщо в ході діяльності виникла ситуація, що ваше підприємство вже не відповідає вищезазначеним вимогам для платників єдиного податку (перевищує кількість працюючих або обсяг виручки), то ви повинні перейти на загальну систему оподаткування, обліку та звітності, починаючи з наступного звітного періоду (кварталу).

Окрім того, Не можуть бути платниками єдиного податку:

СПДЮО, на яких поширюється дія Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" в частині придбання спеціального патенту;

Довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи;

Суб'єкти підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам - учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25 %;

Учасники спільної діяльності на підставі договору про спільну діяльність, визначеної пунктом 7.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Середньооблікова чисельність працюючих для суб'єктів малого підприємництва визначається за методикою, затвердженою органами статистики, з урахуванням усіх його працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філіалів, відділень та інших відособлених підрозділів.

Підприємства, які працюють за спрощеною системою оподаткування мають право застосовувати лише готівковий та безготівковий способи розрахунку коштами за відвантажену продукцію (не дозволяється застосовувати бартер, взаємозаліки і т. п.).

Суб’єкт підприємницької діяльності - юридична особа (СПДЮО), який працює за спрощеною системою обліку, може обрати Одну з двох ставок єдиного податку:

6 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору в разі сплати податку на додану вартість згідно із Законом України "Про податок на додану вартість" (тобто СПДЮО сплачує ПДВ + 6 % виручки від реалізації);

10 % суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, в разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку (тобто СПДЮО сплачує 10 % виручки від реалізації і не є платником ПДВ).

Якщо підприємство реалізовує підакцизний товар, акцизний збір додатково сплачується в установленому порядку.

Для переходу із загальної на спрощену систему (сплату єдиного податку) необхідно подати письмову заяву до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації і зазначити, яку саме ставку єдиного податку підприємство бажає обрати (6 % + ПДВ або 10 %). Заява подається Не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного періоду з умови сплати всіх установлених податків та обов'язкових платежів за попередній звітний період. Переходити з однієї системи оподаткування на іншу можна лише 1 раз за календарний рік.

Звітність. За результатами господарської діяльності за звітний період (квартал) СПДЮО подають до органу державної податкової служби до 20 числа місяця, що наступає за звітним періодом, розрахунки про сплату єдиного податку, акцизного збору і, в разі обрання ними єдиного податку за ставкою 6 %, розрахунок про сплату ПДВ, а також платіжні доручення на сплату єдиного податку за звітний період з позначкою банку про зарахування коштів. Окрім податкової звітності, СПД щомісячно звітуються до інших державних фондів (Пенсійний фонд, Фонд соц. страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонд соц. страхування на випадок безробіття, Фонд соц. страхування від нещасних випадків, та інших фондах, куди підприємство повинно звітуватися відповідно до специфіки його діяльності).

Суб'єкт малого підприємництва - юридична особа зобов'язана вести книгу обліку доходів та витрат і касову книгу.

Суб'єкти малого підприємництва несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків та сплати сум єдиного податку згідно із законодавством України.

Платники єдиного податку - юридичні особи - ведуть податковий облік за тими податками, платниками яких вони є.

Юридичні особи-платники єдиного податку звільняються від оплати наступних податків:

Податку на додану вартість, крім випадку, коли юридична особа обрала спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за ставкою 6 %;

Податку на прибуток підприємств;

Плати (податку) за землю;

Збору на спеціальне використання природних ресурсів;

Збору на обов'язкове соціальне страхування;

Комунального податку;

Податку на промисел;

Збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

Збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

Внесків до Фонду України соціального захисту інвалідів;

Внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення;

Плати за торгові патенти згідно із Законом України „Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".

Якщо Ви створили нове підприємство і подали заяву на спрощену систему оподаткування, то ваше підприємство вважається платником єдиного податку з того кварталу, в якому проведено державну реєстрацію.

Спрощена система оподаткування є легшою для ведення бухгалтерського обліку, і платники єдиного податку здають меншу кількість звітів до органів державного контролю.

Табл. 1. Основні податки платять підприємства на загальній та на спрощеній системі оподаткування

№ п/п

Найменування податку

Ставки

Платники податку

Загальна система оподаткування

Спрощена система оподаткування

1

Податок на прибуток

25% від отриманого прибутку за звітний період (щоквартально)

+

-

2

Податок на додану вартість (ПДВ) - 20%

Сплаті підлягає різниця між податковим зобов'язанням (ПДВ, яке нараховує Ваше підприємство при реалізації товарів та отриманні попередньої оплати) та податковим кредитом (вхідне ПДВ, яке нараховують Вам Ваші постачальники на свої товари та послуги, за наявності податкових накладних) - щомісячно

+

При сплаті 6% єдиного податку

3

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Сплачують власники транспортних засобів.

Ставки податку залежать від марки транспортних засобів, об'єму та потужності двигуна тощо (сплата щоквартально та при реєстрації куплених транспортних засобів )

4

Комунальний податок

Встановлюється органами місцевого самоврядування (переважно 10% від річного фонду оплати праці, який визначається як добуток середньоспискової чисельності працівників за звітний період (місяць чи квартал) на неоподаткований мінімум доходів громадян - 17 грн)

+

-

5

Земельний податок та орендна плата (з юридичних осіб) за земельні ділянки, які перебувають у державній та комунальній власності

Ставка даного податку встановлюється органами місцевого самоврядування, виходячи з оцінки землі - розрахунок подається на рік, сплата - щомісячно

+

-

6

Акцизний збір

Сплачується згідно до встановлених ставок від обороту реалізації вироблених підакцизних товарів згідно до переліку КМУ (тютюнові вироби, алкогольні напої, етиловий спирт, деякі транспортні засоби, відеотехніка і т. д.) та при імпорті підакцизних товарів на територію України

7

Збір за спеціальне використання водних ресурсів та за користування водами для потреб гідроенергетики та водного транспорту

Податок обчислюється виходячи з обсягів використаної води в процесі господарської діяльності

8

Збір за забруднення навколишнього середовища

Сплачується підприємствами, Які здійснюють викиди шкідливих речовин в атмосферу, захоронення відходів, використовують в своїй діяльності паливо-мастильні матеріали і т. п. згідно до встановлених ставок, нормативів та обсягів забруднення

9

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

Сплачується СПД (в тому числі і СПДФО) незалежно від форм власності та підпорядкування, Які реалізують в оптово-роздрібній торговельній мережі алкогольні напої та пиво,

Ставка у розмірі 1 % виручки від реалізації таких товарів.

10

Єдиний податок СМП - юридичною особою

А) 6 % від надходжень від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)+ ПДВ до сплати

Б) 10 % від надходжень від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

-

+

11

Плата за торговий патент на здійснення торговельної діяльності/діяльності з надання побутових послуг

Сплачують підприємства, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю або надають побутові послуги,

Місячна опата у розмірах від 30 грн. до 320 грн.

+

-

12

Пенсійні внески при виплаті заробітної плати

1) нарахування у розмірі 32 % від фонду оплати праці (сплачуються за рахунок підприємства-роботодавця)

+

+

2) утримання із заробітної плати кожного окремого працівника у розмірі:

- 1% від з/пл. до 150 грн.;

- 2% від з/пл., понад 150 грн.

+

+

13

Страхові внески на випадок безробіття при виплаті заробітної плати

1) нарахування у розмірі 1,9 % від фонду оплати праці (сплачуються за рахунок підприємства-роботодавця).

+

-

2) утримання у розмірі 0,5 % від заробітної плати кожного окремого працівника.

+

+

14

Страхові внески з тимчасової втрати працездатності при виплаті заробітної плати

1) нарахування у розмірі 2,9 % від фонду оплати праці (сплачуються за рахунок підприємства-роботодавця).

+

-

2) утримання із заробітної плати кожного окремого працівника у розмірі:

- 0,5 % від з/пл. до 386,73 грн. (включно);

- 1 % від з/пл. понад 386,73 грн.

+

+

15

Податок з доходів фізичних осіб при виплаті заробітної плати

Утримання із заробітної плати кожного окремого працівника у розмірі 13 % від нарахованої заробітної плати за виключенням утримань з зарплати та соціальної пільги.

Н-ад, якщо з/пл. працівника складає 300 грн., то:

300*0,02=6 грн. – внесок у пенс. фонд;

300*0,005=1,5 грн. – внесок на випадок безробіття;

300*0,005=1,5 грн. - внески з тимчасової втрати працездатності;

61,50 грн. – податкова соціальна пільга на працівника*, тоді податок з доходів фіз. осіб = (300,00 – 6,00 - 1,50 - 1,50 - 61,50)*0,13 грн. = 229,50*0,13=29,84 грн.

+

+

16

Страхові внески щодо нещасного випадку на виробництві при виплаті заробітної плати

Ставки встановлюють виходячи з класу небезпечності діяльності підприємства, податок обчислюється від фонду оплати праці щомісячно

+

+

* Податкова соціальна пільга – це пільга для будь-якого платника податку, яку встановлено Законом України „Про податок з доходів фізичних осіб” №889-IV від 22.05.2003 р.

Суть податкової соціальної пільги полягає в наступному: встановлений для різних категорій працівників розмір податкової пільги віднімається від нарахованої заробітної плати працівника за звітний місяць (в тому випадку, Якщо ця заробітна плата не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн., тобто на сьогоднішній день ця сума становить 386,73 грн.*1,4=540 грн.) і з цієї різниці утримуються податки із заробітної плати працівника. Тобто фактично цим зменшуються суми утриманих з зарплати податків і збільшується сума зарплати, яка видається працівнику на руки.

Законом встановлено 3 розміри податкової соціальної пільги:

100 % від мінімальної заробітної плати – для будь-якого працівника;

150 % від мінімальної заробітної плати – для категорій працівників визначених п. 6.1.2. Закону (див. Закон) (в тому числі для самотніх матері або самотнього батька – у розрахунку на кожну дитину до 18 років);

200 % від мінімальної заробітної плати – для категорій працівників визначених п. 6.1.3. Закону (див. Закон) (в тому числі для учасників бойових дій під час ІІ Світової війни).

Проте на перехідний період 2004 – 2007 років розміри податкової соціальної пільги встановлені не повні, а у відсотках до зазначених, а саме:

Рік

% ставка

До розміру податкової соціальної пільги

Сума пільги,

Обрахована для загального розміру податкової соціальної пільги для будь-якого працівника,

Протягом перехідного періоду

2004

30 %

205 грн.* 0,3 = 61,50 грн.

2005

50 %

205 грн.* 0,5 = 102,50 грн.

2006

80 %

205 грн.* 0,8 = 164,00 грн.

2007

100 %

205 грн.

(Дані суми обраховані з розрахунку поточного розміру мінімальної заробітної плати, який становить 205 грн., у випадку зміни розміру мінімальної заробітної плати, зміняться і суми податкової соціальної пільги).