Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Юридичні особи: правоздатність, реорганізація й ліквідація

Юридична особа має найменування, що містить вказівку на його організаційно-правову форму. Найменування некомерційних орга­нізацій, а також унітарних підприємств і в передбачених законом випадках інших комерційних організацій повинні містити вказівку на характер діяльності юридичної особи. Юридична особа, що є ко­мерційною організацією, повинна мати фірмове найменування, яке зареєстроване в установленому порядку, має виняткове право його використання. Місцезнаходження юридичної особи визначається місцем його державної реєстрації, якщо відповідно до закону в за­сновницьких документах юридичної особи не встановлено інше.

Реорганізація юридичної особи (злиття, приєднання, розподіл, виділення, перетворення) може бути здійснена за рішенням його засновників (учасників) або органом юридичної особи, вповнова­женим на те засновницькими документами. У випадках, установ­лених законом, реорганізація юридичної особи у формі розподілу або виділення з його складу одного або декількох юридичних осіб здійснюється за рішенням уповноважених державних органів або суду. Якщо реорганізація не проводиться в строк, визначений у рі­шенні вповноваженого державного органу, то суд за позовом вказа­ного державного органу призначає зовнішнього керівника й доручає йому здійснити реорганізацію цієї юридичної особи. З моменту при­значення зовнішнього керівника до нього переходять повноваження з управління справами юридичної особи.

Реорганізація юридичної особи

подпись: реорганізація юридичної особиЗовнішній керівник виступає від імені юридичної особи в суді, складає розподільчий баланс і передає його на розгляд суду разом із засновницькими документами виникаючих у результаті реорга­нізації юридичних осіб. Затвердження судом вказаних документів є
підставою для державної реєстрації знову виникаючих юридичних осіб. Юридична особа вважається реорганізованою (за винятком випадків реорганізації у формі приєднання) з моменту державної реєстрації знову виниклих юридичних осіб. При реорганізації юри­дичної особи у формі приєднання до нього іншої юридичної особи перше з них вважається реорганізованим з моменту внесення в єди­ний державний реєстр запису про припинення діяльності приєдна­ної юридичної особи. При реорганізації юридичних осіб виникає визначене правонаступництво табл. 2.1. Передавальний акт і розпо­дільчий баланс повинні містити положення про правонаступництво за всіма зобов’язаннями реорганізованої юридичної особи віднос­но всіх його кредиторів і боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

Види

Реорганізації

Правонаступництво

Установлені законом випадки, коли відбувається реорганізація

Правонаступник

Документ

Перетворення - зміна виду юридичної особи

Юридична особа, що знову виникла

Передаваль­ний акт

Згода

Вповноважених державних органів або рішення його засновників (учасників)

Злиття де-кількох юри-дичних осіб 3 утворенням нової юридич-ної особи

Юридична особа, що знову виникла

Передаваль­ний акт

Приєднання до існуючої юридичної особи

Юридична особа, що приєднується

Передаваль­ний акт

Розподіл на декілька нових юридичних осіб

Юридичні особи, що знову виникли

Розподільчий

Баланс

Рішення вповноважених державою органів або суду

Виділення нової юридичної особи 3 того, що залишається

Юридичні особи, що знову виникли

Розподільчий

Баланс

Таблиця 2.1

Ці документи затверджуються засновниками (учасниками) юри­дичної особи або органом, який ухвалив рішення про реорганізацію юридичних осіб; вони подаються разом із засновницькими докумен­тами для державної реєстрації знову виниклих юридичних осіб або внесення змін у засновницькі документи існуючих юридичних осіб. Юридична особа може бути ліквідована в таких випадках: за рішенням його засновників (учасників) або органу юридичної особи, вповноваженої на те засновницькими документами, в тому числі у зв’язку із закінченням терміну, на який воно створено, або визнанням у судовому порядку реєстрації юридичної особи недій­сної через допущення при її створенні порушення закону;

За рішенням суду в разі діяльності без належного дозволу (ліцен­зії) або діяльності, забороненої законом, або з іншими неодноразо­вими або грубими порушеннями закону, або при систематичному здійсненні діяльності, що суперечить його статутній цілі, а також в інших випадках, передбачених законом.

Засновники (учасники) юридичної особи або органи, що ухва­лили рішення про ліквідацію юридичної особи, зобов’язані негай­но повідомити про це органові, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, який вносить у реєстр юридичних осіб інформа­цію про те, що юридична особа перебуває в процесі ліквідації. При цьому призначається ліквідаційна комісія (ліквідатор) та встанов­люється порядок і термін ліквідації. З моменту призначення лік­відаційної комісії до неї переходять повноваження з управління юридичною особою. Ліквідаційна комісія від імені юридичної осо­би, яка ліквідовується, виступає в суді. Порядок ліквідації юри­дичної особи такий.

1. Ліквідаційна комісія розміщує у відповідних засобах масової інформації повідомлення про його ліквідацію, порядок і термін за­яви вимог його кредиторами. Цей термін не може бути менший двох місяців з моменту публікації про ліквідацію. Ліквідаційна комісія вживає заходів до виявлення кредиторів і отримання дебіторської заборгованості, а також письмово повідомляє кредиторів про лікві­дацію юридичної особи.

2. Після закінчення терміну для пред’явлення вимог кредито­рами ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, яка лік­відовується, переліку пред’явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затвер­джується засновниками (учасниками) юридичної особи або орга­ном, що ухвалив рішення про ліквідацію юридичної особи.

3. Якщо є в юридичної особи, яка ліквідовується (окрім уста­нов), грошові кошти недостатні для задоволення вимог кредиторів, то ліквідаційна комісія продає майно юридичної особи з публічних торгів у встановленому законом порядку.

4. Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, яка лікві­довується, проводиться ліквідаційною комісією в порядку черговос­ті, встановленої законом, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи з дня його затвердження, за винятком кредито­рів п’ятої черги, виплати яким проводяться після закінчення місяця з дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу (табл. 2.2).

5. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується засно­вниками (учасниками) юридичної особи або органом, що ухвалив рішення про ліквідацію юридичної особи.

Таблиця 2.2

Порядок задоволення вимог кредиторів

Черга

Кредитори

Перша

Вимоги, забезпечені заставою

Друга

Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута, в тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі

Третя

Витрати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що пов’язані з набуттям ним прав кредитора щодо банку, - в розмірі всієї суми відшкодування за вкладами фізичних осіб

Четверта

Витрати, пов’язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді та роботою ліквідаційної комісії

П’ята

Інші кредитори

6. При недостатності в казенного підприємства, яке ліквідовуєть­ся, майна, а в установи, що ліквідовується, - грошових коштів для задоволення вимог кредиторів, останні мають право звернутися до суду з позовом про задоволення частини вимог, за рахунок власни­ків майна цього підприємства або установи.

7. Майно юридичної особи, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається його засновникам (учасникам), які мають речові права на це майно або зобов’язання відносно цієї юри­дичної особи, якщо інше не передбачене законом.

8. Ліквідація юридичної особи, яка припинила існування після внесення про це запису в єдиний державний реєстр, вважається за­вершеною.