Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну підтримку малого підприємництва

Цей Закон визначає правові засади державної підтримки суб’єктів малого підприємництва незалежно від форми власності з метою якнай­швидшого виходу із економічної кризи та створення умов для розши­рення впровадження ринкових реформ в Україні.

Стаття 1. Поняття суб’єктів малого підприємництва

Суб’єктами малого підприємництва є:

Фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб’єкти підприємницької діяльності;

Юридичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооб - лікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного вал ового доходу не перевищує 500000 євро.

Середньооблікова чисельність працюючих визначається з ураху­ванням усіх працівників, утому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філій, відділень та інших відокремлених підрозділів.

Стаття 2. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на суб’єктів малого підприємницт ва незалежно від форми власності, у тому числі тих, що здійснюють діяльність у галузі сільського господарства.

Дія цього Закону не поширюється на довірчі товариства, страхові компанії, банки, ломбарди, інші фінансово-кредитні та небанківські

Фінансові установи, суб’єктів підприємницької діяльності, які прова­дять діяльність у сфері грального бізнесу здійснюють обмін іноземної валюти, які є виробниками та імпортерами підакцизних товарів, а та­кож суб’єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких ча­стка вкладів, що належить юридичним особам — засновникам та учас­никам цих суб’єктів, які не є суб’єктами малого підприємництва, пере­вищує 25 відсотків.

Стаття 3. Законодавство України про державну підтримку малого підприємництва

Відносини щодо державної підтримки малого підприємництва ре­гулюються цим Законом, Законом України «Про підприємництво» та іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 4. Мета державної підтримки малого підприємництва

Метою державної підтримки малого підприємництва є:

1) створення умов для позитивних структурних змін в економіці України;

2) сприяння формуванню і розвитку малого підприємництва, ста­новлення малого підприємництва як провідної сили в подоланні нега­тивних процесів в економіці та забезпечення сталого позитивного роз­витку суспільства;

3) підтримка вітчизняних виробників;

4) формування умов для забезпечення зайнятості населення Украї­ни, запобігання безробіттю, створення нових робочих місць.

Стаття 5. Основні напрями державної підтримки малого підприє мництва

Державна підтримка малого підприємництва здійснюється за та­кими напрямами:

1) формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва, організація державної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого підприємництва;

2) встановлення системи пільг для суб’єктів малого підприємницт

Ва;

3) запровадження спрощеної системи оподаткування, бухгалтерсь­кого обліку та звітності;

4) фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва;

5) залучення суб’єктів малого підприємництва до виконання нау­ково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення постав­ки продукції (робіт, послуг) для державних та регіональних потреб.

Стаття 6. Органи, що здійснюють підтримку малого підприємниц­тва

Державна підтримка малого підприємництва здійснюється Кабіне­том Міністрів України, центральним органом виконавчої влади з пи­тань регуляторної політики та підприємництва, іншими центральни­ми органами виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України в межах своїх повноважень сприяє роз­витку малого підприємництва, спрямовує, координує і контролює діяльність органів виконавчої влади, які забезпечують проведення дер­жавної політики щодо його підтримки.

Центральний орган виконавчої влади з питань регуляторної по­літики та підприємництва в межах своїх повноважень бере участь у фор­муванні та забезпеченні реалізації державної політики розвитку мало­го підприємництва.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Рада міністрів Ав­тономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування на підставі Національної програми сприян­ня розвитку малого підприємництва в Україні в межах своєї компетенції розробляють, погоджують та затверджують відповідні програми підтримки малого підприємництва та контролюють їх виконання.

На основі визначених пріоритетів Верховна Рада Автономної Рес­публіки Крим та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відпові­дно до своєї компетенції:

Готують пропозиції про встановлення для суб’єктів малого підприє­мництва податкових та інших пільг;

Приймають рішення про виділення та використання коштів відпо­відних бюджетів та позабюджетних коштів для підтримки малого під­приємництва;

Сприяють діяльності об’єднань суб’єктів малого підприємництва;

Сприяють залученню суб’єктів малого підприємництва до виконан­ня науково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення поставок продукції (робіт, послуг) для державних та регіональних по­треб.

Стаття 7 Програми підтримки малого підприємництва

Підтримка малого підприємництва здійснюється відповідно до Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні, програми підтримки малого підприємництва в Автономній Республіці Крим, регіональних та місцевих програм підтримки малого підпрємництва, які затверджуються відповідно до законодавства.

Програми підтримки малого підприємництва включають положен­ня про:

Фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку суб’єктів малого підприємництва;

Забезпечення участі суб’єктів малого підприємництва у виконанні поставок для державних, регіональних та місцевих потреб;

Вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємниць­кої діяльності;

Сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприєм­ництва;

Пропозиції щодо встановлення системи пільг для суб’єктів малого підприємництва, у тому числі пом’якшення податкової політики;

Допомогу в матеріально-технічному та інформаційному забезпе­ченні.

Фінансове забезпечення виконання відповідних програм підтрим­ки малого підприємництва провадиться за рахунок Державного бюд­жету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюд­жетів, позабюджетних коштів, у тому числі коштів, одержаних від при­ватизації державного і відчуження комунального майна, та інших джерел фінансування, не заборонених законом.

Обсяг щорічних асигнувань на державну підтримку малого підприє­мництва визначається у видатковій частині Державного бюджету Ук­раїни та Державній програмі приватизації. Розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади з питань регуляторної політики та підприємництва. Контроль за цільовим використанням цих коштів здійснюється Рахунковою палатою та органами державної контрольно - ревізійної служби.

Стаття 8. Національна програма сприяння розвитку малого підприємництва

Національна програма сприяння розвитку малого підприємницт ва в Україні є комплексом заходів, спрямованих на реалізацію держав­ної політики щодо вирішення проблем розвитку малого підприємниц­тва. Національна програма сприяння розвитку малого підприємницт ва в Україні затвержується Верховною Радою України шляхом прий­няття відповідного закону

Заходи щодо реалізації Національної програми сприяння розвит­ку малого підприємництва в Україні щорічно затверджуються Кабіне­том Міністрів України, а обсяги їх бюджетного фінансування затверд­жуються Верховною Радою України в Законі України про Державний бюджет України на черговий рік.

Кабінет Міністрів України щорічно разом з проектом Закону Ук раїни про Державний бюджет України подає на розгляд Верховної Ради України інформацію про стан виконання Національної програми спри­яння розвитку малого підприємництва в Україні та обгрунтування ви­ділення коштів на виконання заходів щодо реалізації зазначеної Про­грами в наступному бюджетному році із зазначенням джерел фінансу­вання.

Відбір проектів по реалізації Національної програми сприяння роз­витку малого підприємництва в Україні здійснюється на конкурсних засадах. Положення про проведення конкурсів проектів затверджуєть­ся Кабінетом Міністрів України.

Стаття 9. Програма підтримки малого підприємництва в Авто­номній Республіці Крим, регіональні та місцеві програми підтримки малого підприємництва

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи вико­навчої влади та виконавчі органи місцевого самоврядування, виходячи з своїх потреб і можливостей відповідно до визначених у Національній програмі сприяння розвитку малого підприємництва в Україні пріори­тетів, розробляють програму підтримки малого підприємництва в Авто­номній Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.

Стаття 10. Формування інфраструктури підтримки і розвитку ма­лого підприємництва

Державна підтримка малого підприємництва щодо формування його інфраструктури здійснюється шляхом створення та забезпечення діяльності мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів тощо. Основними завданнями таких організацій є: консультування з питань законодавства України; надання інформації щодо здійснення державної підтримки суб’єктів малого підприємництва;

Надання інформації щодо наявності в регіоні необхідності викори­стання товарів (послуг), що виготовляються суб’єктами малого підприє мництва, які розташовані на території регіону

Підвищення рівня кваліфікації управлінського персоналу суб’єктів малого підприємництва.

Стаття 11. Спрощена система оподаткування, бухгалтерського об­ліку та звітності суб’єктів малого підприємництва

Для суб’єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України, може застосовуватися спрощена система опо­даткування бухгалтерського обліку та звітності, яка передбачає:

Заміну сплати встановлених законодавством податків і зборів (обо­в’язкових платежів) сплатою єдиного податку;

Застосування спрощеної форми бухгалтерського обліку та звітності. Порядок ведення спрощеної системи бухгалтерського обліку та звітності визначається Кабінетом Міністрів України.

Спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності може застосовуватися поряд з діючою загальною системою оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, передбаченою за­конодавством, на вибір суб’єкта малого підприємництва.

Стаття 12. Участь суб’єктів малого підприємництва у виконанні науково-технічних і соціально-економічних програм, здійсненні поста­вок продукції (робіт, послуг) для державних і регіональних потреб.

З метою забезпечення гарантованого ринку збуту для суб’єктів ма­лого підприємництва, розширення виробничих потужностей передба­чаються такі форми підтримки малого підприємництва:

Забезпечення участі суб’єктів малого підприємництва в державних та регіональних соціально-економічних, інвестиційних, екологічних та інших програмах;

Залучення суб’єктів малого підприємництва до формування, роз­міщення і виконання на договірній основі державних та регіональних замовлень на виконання робіт, надання послуг для задоволення дер­жавних та регіональних потреб.

Участь суб’єктів малого підприємництва в державних та регіональ­них програмах, залучення їх до виконання державних та регіональних замовлень здійснюються на конкурсних засадах.

Стаття 13. Фінансово-кредитна підтримка суб’єктів малого підприємництва

Фінансове забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки малого підприємництва здійснюють відповідно до своєї ком­петенції на загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва, на регіональному рівні — регіональні фонди підтрим­ки підприємництва, на місцевому рівні - місцеві фонди підтримки підприємництва.

Регіональні та місцеві фонди підтримки підприємництва є юридич­ними особами, засновниками яких можуть бути місцеві органи вико­навчої влади, органи місцевого самоврядування, Український фонд підтримки підприємництва, юридичні та фізичні особи.

Кошти Українського фонду, регіональних та місцевих фондів підтримки підприємництва формуються за рахунок бюджетних коштів, коштів, одержаних від приватизації державного та відчуження кому­нального майна, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних, та інших коштів.

Зазначені фонди є неприбутковими організаціями.

Фінансова підтримка малого підприємництва здійснюється зазна­ченими фондами за передбаченими відповідними програмами напря­мами через уповноважені банки, які визначаються за результатами тен­деру

Порядок створення та функціонування Українського фонду підтримки підприємництва визначається Кабінетом Міністрів Украї­ни.

Стаття 14. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, введені в дію до на­брання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьо­му Закону

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

Підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України законо­проекти щодо приведення законів України у відповідність із цим Зако­ном;

Прийняти нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону;

Привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим За­коном;

Забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

Президент України Л. КУЧМА,

М. Київ, 19 жовтня 2000 року №2063- 111.

Додаток 2