Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Витяг

Цей Закон регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб-підприємців

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1. Визначення термінів

1 У цьому Законі терміни вживаються в такому знаненні. відокремлений підрозділ юридичної особи це філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги в єдиному замкнутому технологічному процесі з юридичною особою, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юри­дичної особи,

Державний реєстратор - посадова особа, яка відповідно до цього Закону здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі Єдиний державний реєстр) автоматизована сис­тема збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

Місцезнаходження юридичної особи місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу юридичної особи, а в разі його відсутності

- місцезнаходження іншого органу чи особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи без довіреності (далі виконавчий орган), за певною адресою, яка вказана засновниками (учасниками) в установ­чих документах і за якою здійснюється зв’язок з юридичною особою, реєстраційна картка документ встановленого зразка, який підтвер­джує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Єди­ного державного реєстру

Реєстраційна справа папка організаційно-облікового типу з до­кументами або комп’ютерними файлами для постійного зберігання що подаються державному реєстратору відповідно до закону

Свідоцтво про державну реєстрацію документ встановленого зраз­ка, який засвідчує факт внесення до Єдиного державного реєстру за­пису про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

Спеціалізований друкований засіб масової інформації видання спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації, в якому відповідно до цього Закону публікуються відомості з Єдиного державного реєстру;

Фонди соціального страхування - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, фонд загальнообов’язкового держав­ного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та про­фесійних захворювань України.

Стаття 2. Законодавство у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

1 Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридич­них осіб та фізичних осіб-підприємців, регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийняти­ми відповідно до цього Закону

Стаття 3. Сфера дії Закону

1 Дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юри­дичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми влас­ності та підпорядкування, а також фізичних осіб-підприємців.

2. Законом можуть бути встановлені особливості державної реєст­рації об’єднань громадян (у тому числі професійних спілок), благо­дійних організацій, партій, органів державної влади та органів місце­вого самоврядування, банків, торгово-промислових палат, фінансових установ (у тому числі кредитних спілок), бірж, а також інших установ та організацій.

3. Об’єднання громадян (у тому числі професійні спілки), бла­годійні організації, партії, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, банки, торгово-промислові палати, фінансові устано­ви (у тому числі кредитні спілки), біржі, інші установи та організації, для яких законом встановлені особливості державної реєстрації, набу­вають статусу юридичної особи лише з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 4. Поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізич­них осіб-підприємців

1 Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців засвідчення факту створення або припинення юридич­ної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприє­мця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру

2. Порядок проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців включає, зокрема:

Перевірку комплектності документів, які подаються державному реєстратору, та повноти відомостей, що вказані в реєстраційній картці;

Перевірку документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації;

Внесення відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця до Єдиного державного реєстру;

Оформлення і видачу свідоцтва про державну реєстрацію та випис­ки з Єдиного державного реєстру

3. Зміни до установчих документів юридичної особи, атакожзміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі імені) або місця прожи­вання фізичної особи-підприємця підлягають обов’язковій реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реє­стру в порядку, встановленому цим Законом.

4. Відокремлені підрозділи юридичної особи не підлягають дер­жавній реєстрації.

5. Представництва, філії іноземних компаній в Україні підлягають акредитації на території України в порядку, встановленому законом.

Стаття 5. Місце проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

1. Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополідержавній адміністрації за місцезнаходженням юри­дичної особи або за місцем проживання фізичної особи-підприємця.

Стаття 6. Державний реєстратор

1. Державний реєстратор на території відповідної адміністративно- територіальної одиниці:

Проводить державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

Проводить резервування найменувань юридичних осіб; передає органам статистики, державної податкової служби, Пен­сійного фонду України та фондів соціального страхування повідомлен­ня та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, у тому числі щодо створення або ліквідації відокремлених підрозділів юридичних осіб;

Формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ; здійснює оформлення та видачу свідоцтв про державну реєстрацію, а також їх заміну;

Оформлює та видає виписки, довідки з Єдиного державного реєст

Ру;

Проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та державну реєстрацію зміни імені або місця прожи­вання фізичних осіб-підприємців;

Проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізич­ними особами-підприємцями;

Звертається до суду із заявою про зміну мети установи у встановле­ному законом порядку

2. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади міським головою обласного значення або головою районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації за по­годженням із спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

3. Державний реєстратор підпорядковується міському голові міста обласного значення або голові районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації.

4. На посаду державного реєстратора призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стажем роботи за фахом на державній службі не менше одного року, або стажем роботи в інших сферах управління не менше трьох років. Державний реєстратор має посвідчення державного реєстратора та влас­ну печатку

5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи дер­жавного реєстратора здійснює виконавчий комітет міської ради міста обласного значення або районна, районна в містах Києві та Севасто­полі державна адміністрація.

6. Методичне та інформаційне забезпечення діяльності державних реєстраторів здійснює спеціально уповноважений орган з питань дер­жавної реєстрації.

Стаття 7 Спеціально уповноважений орган з питань державної реє­страції

1. Спеціально уповноваженим органом з питань державної реєст­рації є центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реаліза­цію державної політики у сфері підприємництва.

2. Спеціально уповноважений орган з питань державної реєстрації: здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері

Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

Узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань державної реєстрації та розробляє проекти нормативно-право­вих актів у цій сфері;

Затверджує нормативно-правові акти щодо формування та веден­ня Єдиного державного реєстру;

Забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру; затверджує форми реєстраційних карток, довідки та виписки з Єди­ного державного реєстру;

Організовує навчальну підготовку та підвищення кваліфікації дер­жавних реєстраторів, погоджує кандидатури на зайняття посади дер­жавного реєстратора;

Забезпечує замовлення, постачання, облік та звітність щодо витра­чання бланків свідоцтв про державну реєстрацію та бланків виписок з Єдиного державного реєстру;

Видає спеціалізований друкований засіб масової інформації.

3. У разі виявлення факту порушення порядку проведення держав­ної реєстрації з боку державного реєстратора спеціально уповноваже­ний орган з питань державної реєстрації має право звернутися до місько­го голови міста обласного значення або голови районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації з поданням про звільнення державного реєстратора з цієї посади. Рішення про звільнен­ня державного реєстратора із займаної посади повинно бути прийняте протягом п’ятнадцяти календарних днів з дня надходження відповід­ного подання.

Стаття 8. Вимоги до оформлення документів, які подаються дер­жавному реєстратору

1 Документи, які відповідно до вимог цього Закону подаються (над­силаються рекомендованим листом) державному реєстратору повинні бути викладені державною мовою.

2. Реєстраційна картка заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами. Якщо документи надсилаються державному реєстратору рекомендованим листом, підпис заявника на реєстраційній картці повинен бути нотаріально посвідчений.

3. Установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити відомості, пе­редбачені законом.

4. У разі, коли законом встановлено вимоги щодо реєстрації уста­новчих документів, такі документи подаються з відміткою про їх реєст рацію в органі, визначеному законом.

5. Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підпи­суються засновниками (учасниками), якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження. Підписи засновників (учасників) на установчих документах повинні бути нотаріально посвідчені. У випад­ках, які передбачені законом, установчі документи повинні бути по­годжені з відповідними органами державної влади.

Внесення змін до установчих документів юридичної особи оформ­ляється окремим додатком або викладенням установчих документів у новій редакції. На титульній сторінці додатка до установчихдокументів юридичної особи робиться відмітка про те, що зазначені документи є невід’ємною частиною відповідних установчих документів.

6. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію проводиться у разі:

Внесення змін до установчих документів юридичної особи, якщо

Ці зміни пов’язані із зміною найменування та/або місцезнаходження юридичної особи;

Втрати або пошкодження свідоцтва про державну реєстрацію.

7 Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку із внесенням змін до установчихдокументів юридичної особи, якщо ці зміни пов’я­зані із зміною найменування та/або місцезнаходження юридичної осо­би, здійснюється при проведенні державної реєстрації змін до установ­чих документів юридичної особи.

9 Для заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням засновники (учасники) юридичної особи

(фізична особа-підприємець) або уповноважений ними орган чи особа повинні подати державному реєстратору особисто (надіслати рекомен­дованим листом з описом вкладення) такі документи:

Заяву встановленого зразка про заміну свідоцтва про державну реє­страцію;

Не придатне для використання свідоцтво про державну реєстрацію, якщо підставою для заміни свідоцтва є його пошкодження;

Документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідом­лення про втрату або заміну свідоцтва про державну реєстрацію;

Документ про підтвердження внесення реєстраційного збору за за­міну свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням.

10. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові до­кументи для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням, якщо вони не передбачені частиною дев’ятою цієї статті.

11. Якщо документи для проведення заміни свідоцтва про держав­ну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням подаються засновником (учасником) юридичної особи чи фізичною особою - підприємцем, або уповноваженою ними особою особисто, державно­му реєстратору додатково пред’являються паспорт та документ, що зас­відчує його (її) повноваження.

12. Документи, які подаються для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням, прий­маються за описом, копія якого в день надходження документів видаєть­ся (надсилається рекомендованим листом) засновнику (учаснику) юри­дичної особи чи фізичній особі-підприємцю або уповноваженому ними органу чи особі з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням вно­ситься до журналу обліку реєстраційних дій.

13. Державний реєстратор має право залишити без розгляду доку­менти, які подані для проведення заміни свідоцтва про державну реє страцію у зв’язку з його втратою або пошкодженням, якщо:

Документи подані за неналежним місцем проведення заміни свідоцг ва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням;

Документи не відповідають вимогам, які встановлені частиною пер­шою статті 8, частиною п’ятою статті 10 та частиною двадцятою статті 22 цього Закону;

Документи подані не у повному обсязі.

14. Про залишення документів, які подані для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкод­женням, без розгляду засновнику (учаснику) юридичної особи чи фізичній особі-підприємцю або уповноваженому ними органу чи особі не пізніше наступного робочого дня з дати надходження документів державним реєстратором видаються (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та документів, що подава­лися для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням, відповідно до опису

Залишення документів, які подавалися для проведення заміни свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкод­женням, без розгляду не перешкоджає засновнику (учаснику) юридич­ної особи чи фізичній особі-підприємцю або уповноваженому ними органу чи особі повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для за­лишення цих документів без розгляду

15. Заміна свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втра­тою або пошкодженням здійснюється протягом двох робочих днів з дати надходження документів для проведення заміни свідоцтва про держав­ну реєстрацію у зв’язку з його втратою або пошкодженням.

Про заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втра­тою або пошкодженням до Єдиного державного реєстру вноситься відповідний запис.

Стаття 10. Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації

1 За проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір у такому розмірі: десять неоподатковуваних мінімумів доходів гро­мадян за проведення державної реєстрації юридичної особи.

2. За проведення державної реєстрації змін до установчих доку­ментів юридичної особи, державної реєстрації зміни імені або місця проживання фізичної особи-підприємця справляється реєстраційний збір у розмірі тридцяти відсотків реєстраційного збору,, встановленого частиною першою цієї статті.

3. За заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв’язку з його втра­тою або пошкодженням справляється реєстраційний збір у розмірі од­ного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

4. Кошти, одержані відповідно до цього Закону як реєстраційний збір, зараховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням юри­дичної особи або місцем проживання фізичної особи-підприємця.

5. Документом, що підтверджує внесення реєстраційного збору є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку

Стаття 11. Ведення реєстраційних справ

1. Державний реєстратор після внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця зобов’язаний сформувати реєстрацій­ну справу

2. Реєстраційна справа має реєстраційний номер, який присвоюєть­ся при внесенні запису про проведення державної реєстрації до Єди­ного державного реєстру

3. У реєстраційній справі юридичної особи зберігаються: документи, що подаються для проведення державної реєстрації

Юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих до­кументів;

Документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції;

Документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи;

Документи, що подаються для заміни свідоцтва про державну реє страцію;

Документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваже­ного ними органу щодо припинення юридичної особи;

Документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи;

Судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до ус­тановчих документів юридичної особи;

Документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припи­нення юридичної особи;

Копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів;

Документи про заміну місцезнаходження реєстраційної справи;

Копії виписок з Єдиного державного реєстру судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного дер­жавного реєстру запису щодо припинення юридичної особи;

Заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, при­мірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені;

Судові рішення про витребування документів з реєстраційної спра­ви, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені.

5. Документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підляга­ють виїмці або розукомплектуванню, крім випадків, передбачених цим Законом.

6. Право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реє­страційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа-підприємець, а також уповноважені ними особи на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохорон­них органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв’язку із здійсненням ними повноважень, що визна­чені законом.

Розділ II. Єдиний державний реєстр

Стаття 16. Єдиний державний реєстр

1. Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту досто­вірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з Єдиного державного реєстру

2. Єдиний державний реєстр ведеться на електронних носіях відпо­відно до державних стандартів, що забезпечують його сумісність і взає­модію з іншими інформаційними системами та мережами, що склада­ють інформаційний ресурс держави.

3. Технічні та програмні засоби ведення Єдиного державного реє­стру повинні забезпечувати:

Автоматизоване ведення еталона Єдиного державного реєстру;

Контроль за повнотою внесення записів до Єдиного державного реєстру;

Передачу відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондам соціального страхування

Повідомлень та відомостей з реєстраційних карток при вчиненні реєст раційнихдій, що передбачені цим Законом, утому числідля постанов­ки на облік, зняття з обліку юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

Виконання в повному обсязі функцій адміністратора бази даних Єдиного державного реєстру (накопичення, аналіз даних, актуалізація даних, права доступу тощо);

Зберігання відомостей про юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців протягом 75 років з дати передачі реєстраційної справи до державної архівної установи;

Захист даних від несанкціонованого доступу; достовірність та повноту відомостей з реєстраційних карток; контроль за проведенням реєстраційних дій; оперативну видачу виписок та довідок з Єдиного державного реєст ру, а також документальне відтворення процедур державної реєстрації.

4. До Єдиного державного реєстру не заносяться відомості, що ста­новлять державну таємницю.

5. Єдиний державний реєстр створюється і ведеться спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації, який є його розпорядником та адміністратором.

6. Єдиний державний реєстр є об’єктом права державної власності.

Стаття 17 Відомості Єдиного державного реєстру

1 Відомості про юридичну особу або фізичну особу-підприємця включаються до Єдиного державного реєстру шляхом внесення записів на підставі відомостей з відповідних реєстраційних карток.

2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості щодо юридичної особи:

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його на­явності;

Форма власності; організаційно-правова форма;

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управ­ління якого належить юридична особа державної форми власності чи юридична особа, в статутному фонді якої частка держави становить не менше 25 відсотків;

Місцезнаходження юридичної особи;

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, утому числі ім’я, місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної особи платника

Податків, якщо засновник фізична особа; найменування, місцезнаход­ження та ідентифікаційний код, якщо засновник юридична особа; основні види діяльності;

Прізвище, ім’я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юри­дичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підпи­сувати договори, їх ідентифікаційні номери фізичних осіб платників податків;

Дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юри­дичної особи;

Дані про розмір статутного фонду (статутного або складеного капі­талу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), а також розмір сплаченого статутного фонду (статутного або складеного капі­талу) на дату проведення державної реєстрації та дата закінчення його формування;

Дата та номер запису про проведення державної реєстрації юридич­ної особи, дати та номери записів про внесення змін до нього; підстави для відмови у проведенні державної реєстрації; серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію, дата видачі або заміни свідоцтва про державну реєстрацію;

Дані про установчі документи, дати та номери записів про внесен­ня змін до них;

Підстави для відмови у проведенні державної реєстрації змін до ус­тановчих документів;

Дата та номер запису про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

Дані про дату постановки на облік та дату зняття з обліку в органах статистики, державної податкової служби, пенсійного фонду України, фондів соціального страхування;

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи; дані про перебування юридичної особи в процесі припинення, зок рема дата реєстрації рішення засновників (учасників) або уповноваже­них ними органів про припинення юридичної особи, відомості про ко­місію з припинення (ліквідатора, ліквідаційну комісію тощо);

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юри­дичної особи, підстава для його внесення;

Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

Місце проведення державної реєстрації, а також місце проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом;

Місцезнаходження реєстраційної справи;

Дані про видачу виписок, витягів, довідок з Єдиного державного реєстру

Прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, що внесла до Єди­ного державного реєстру запис про державну реєстрацію юридичної особи, внесла зміни до цього запису або внесла запис про державну реє­страцію припинення юридичної особи;

Дата передачі реєстраційної справи до державної архівної устано­ви, адреса її знаходження.

4. В Єдиному державному реєстрі містяться також відомості про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням, про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу, а також відомості про зарезервовані найменування юридичних осіб.

Стаття 20. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

1. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкри­тими і загальнодоступними, за винятком ідентифікаційних номерів фізичних осіб-платників податків.

2. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі,

Надаються у вигляді:

Витягу з Єдиного державного реєстру;

Довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується.

3. Форма витягу та довідки з Єдиного державного реєстру встанов­люється спеціально уповноваженим органом з питань державної реє страції. Витяг або довідка з Єдиного державного реєстру підписується державним реєстратором та засвідчується його печаткою.

4. Строк надання відомостей з Єдиного державного реєстру не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дати надходження запиту

5. За одержання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру : справляється плата, розмір та порядок внесення якої визначається спе­ціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації.

6. Кошти, одержані за отримання відомостей з Єдиного державно­го реєстру, спрямовуються на фінансування видатків, що пов’язані з його веденням.

7 Документом, що підтверджує внесення плати за отримання відо­мостей з Єдиного державного реєстру, є копія квитанції, виданої бан­ком, або копія платіжного доручення з відміткою банку

Розділ III. Реєстрація юридичної особи

Стаття 23. Резервування найменування юридичної особи

1. Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму та назву

2. Засновник (засновники) юридичної особи має право зарезерву­вати найменування юридичної особи строком на два місяці, а для відкритих акціонерних товариств строком на дев’ять місяців.

3. Засновник (засновники) юридичної особи повинен вказати у заяві про резервування найменування юридичної особи повне найме­нування юридичної особи, під яким він (вони) мають намір її зареєст рувати.

4. Для резервування найменування юридичної особи засновник (засновники) юридичної особи або уповноважена ним (ними) особа повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладен­ня) державному реєстратору такі документи:

Заяву встановленого зразка про резервування найменування юри­дичної особи;

Документ, що підтверджує внесення плати за проведення резерву­вання найменування юридичної особи.

5. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові до­кументи для проведення резервування найменування юридичної осо­би, якщо вони не передбачені частиною четвертою цієї статті.

6. Якщо документи для проведення резервування найменування юридичної особи подаються засновником юридичної особи або упов­новаженою ним особою особисто, державному реєстратору додатково пред’являються паспорт та документ, що засвідчує його (її) повнова­ження.

7 Документи, які подані для проведення резервування наймену­вання юридичної особи, приймаються за описом, копія якого вдень надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) засновнику юридичної особи або уповно­важеній ним особі з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для проведення резервування най­менування юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстрацій­них дій.

8. Державний реєстратор має право залишити без розгляду доку­менти, які подані для проведення резервування найменування юридич­ної особи, якщо:

Найменування не відповідає вимогам щодо обмежень, які встанов­лені абзацом дев’ятим частини першої статті 27 цього Закону

Найменування юридичної особи не відповідає вимогам щодо най­менування юридичних осіб окремих організаційно-правових форм, які встановлені законом;

Викладення найменування не відповідає вимогам, встановленим спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації;

Документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами третьою та сімнадцятою цієї статті.

9. Про залишення документів, які подані для проведення резерву­вання найменування юридичної особи, без розгляду засновнику юри­дичної особи або уповноваженій ним особі не пізніше наступного ро­бочого дня з дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) відповід­не повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без роз­гляду та документи, що подавалися для проведення резервування най­менування юридичної особи, відповідно до опису

Залишення документів, які подавалися для проведення резервування найменування юридичної особи, без розгляду не перешкоджає засновни­ку юридичної особи або уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду

10. Резервування найменування юридичної особи здійснюється протягом трьох робочих днів з дати надходження документів, які вста­новлені у частині четвертій цієї статті.

11 У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі найменуван­ня юридичної особи тотожного тому, яке зазначено в заяві про резер­вування найменування юридичної особи, державний реєстратор про­тягом строку, встановленого в частині десятій цієї статті, вносить до Єдиного державного реєстру запис про резервування найменування юридичної особи і видає (надсилає рекомендованим листом) заснов­нику юридичної особи або уповноваженій ним особі довідку з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної осо - ' би, яка дійсна протягом строку резервування.

12. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про ре­зервування найменування юридичної особи є датою резервування най­менування юридичної особи.

13. Якщо протягом строку резервування до Єдиного державного

Реєстру не буде внесено запис про державну реєстрацію юридичної осо­би або про державну реєстрацію змін до установчих документів, що по­зо* 459

В’язані із зміною найменування юридичної особи відповідно до найме­нування, яке зарезервоване, запис про резервування найменування юридичної особи повинен бути виключений з Єдиного державного реє­стру протягом наступного робочого дня після закінчення строку резер­вування.

14. У разі наявності в Єдиному державному реєстрі найменування юридичної особи тотожного тому, яке зазначено в заяві про резерву­вання найменування юридичної особи, державний реєстратор протя­гом строку, який встановлено у частині десятій цієї статті, видає (над­силає рекомендованим листом) засновнику юридичної особи або упов­новаженій ним особі повідомлення встановленого зразка про відмову в резервуванні найменування юридичної особи. Плата за проведення резервування найменування юридичної особи в такому випадку не по­вертається.

15. За проведення резервування найменування юридичної особи справляється плата в розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

16. Кошти, які одержані за резервування найменування юридич­ної особи, спрямовуються на фінансування видатків, що пов’язані з веденням Єдиного державного реєстру

17 Документом, що підтверджує внесення плати за резервування найменування юридичної особи, є копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку

Стаття 24. Документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи

1 Для проведення державної реєстрації юридичної особи заснов­ник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто по­дати державному реєстратору (надіслати рекомендованим листом з опи­сом вкладення) такі документи:

Заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

Копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

Два примірники установчих документів;

Документ що засвідчує внесення реєстраційного збору за прове­дення державної реєстрації юридичної особи.

2. У разі, якщо проводилося резервування найменування юридич­ної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається чинна довідка з Єдиного державного реє стру про резервування найменування юридичної особи.

3. У випадках, що передбачені законом, крім документів, які пе­редбачені частиною першою цієї статті, додатково подається (надси­лається) копія рішення органів Антимонопольного комітету України або Кабінету Міністрів України про надання дозволу на узгоджені дії або на концентрацію суб’єктів господарювання.

4. У разі державної реєстрації юридичної особи, для якої законом встановлено вимоги щодо формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу), крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ, що підтверджує вне­сення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фон­ду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.

5. У разі державної реєстрації відкритих акціонерних товариств крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається звіт про проведення підписки на акції, який засвідчено Дер­жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

6. У разі державної реєстрації селянського (фермерського) госпо­дарства крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія Державного акта на право приватної влас­ності засновника на землю або копія Державного акта на право пос­тійного користування землею засновником, або нотаріально посвідче­на копія договору про право користування землею засновником, зок рема на умовах оренди.

7 У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (зас­новниками) якої є іноземна юридична особа, крім документів, які пе­редбачені частиною першою цієї статті, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаход­ження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реє стру, який відповідає вимогам частини шостої статті 8 цього Закону

8. Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові до­кументи для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами першою - сьомою цієї статті.

9 Якщо документи для проведення державної реєстрації подають­ся засновником або уповноваженою ним особою особисто, державно­му реєстратору додатково пред’являються паспорт та документ, що зас­відчує його (її) повноваження.

10. Документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надход­ження документів видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надход­ження документів. Дата надходження документів для проведення дер­жавної реєстрації юридичної особи вноситься до журналу обліку реє страційнихдій.

11 Державний реєстратор має право залишити без розгляду доку­менти, які подані для проведення державної реєстрації юридичної осо­би, якщо:

Документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;

Документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою, другою, четвертою - сьомою статті 8 та частиною п’ятою статті

10 цього Закону;

Документи подані не в повному обсязі.

12. Про залишення документів, якіподанідля проведення держав­ної реєстрації юридичної особи, без розгляду засновнику або уповно­важеній ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх над­ходження державним реєстратором видаються (надсилається рекомен­дованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до опису

Залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду не перешкоджає засновнику або уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду

Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрації юридичної особи

1: Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення до­кументів, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду зобов’язаний перевірити ці документи на відсутність підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної осо­би, які передбачені частиною першою статті 27 цього Закону

2. Перевірка на відсутність підстав для відмови, які передбачені аб­зацами п’ятим восьмим частини першої статті 27 цього Закону, здійснюється з використанням відомостей з Єдиного державного реє­стру

3. За відсутності підстав для відмови у проведенні державної реєст рації юридичної особи державний реєстратор повинен внести до реє­страційної картки на проведення державної реєстрації юридичної осо­би ідентифікаційний код заявника відповідно до вимог Єдиного дер­жавного реєстру підприємств та організацій України та внести до Єдиного державного реєстру запис про проведення державної реєст рації юридичної особи на підставі відомостей цієї реєстраційної карт­ки.

4. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про про­ведення державної реєстрації юридичної особи є датою державної реє­страції юридичної особи.

5. Строк державної реєстрації юридичної особи не повинен пере­вищувати три робочих дні з дати надходження документів для прове­дення державної реєстрації юридичної особи.

6. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи повинно бути оформлено і видано (надіслано рекомендованим листом за опи­сом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з дати державної реє­страції юридичної особи. Разом із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи засновнику або уповноваженій ним особі видається (надсилається рекомендованим листом) один примірник оригіналу ус­тановчих документів з відміткою державного реєстратора про прове­дення державної реєстрації юридичної особи.

7 Порядок передачі державному реєстратору ідентифікаційних кодів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України для внесення їх до реєстраційної картки визначається спеціально упов­новаженим органом з питань державної реєстрації та спеціально упов­новаженим центральним органом виконавчої влади у сфері статисти­ки.

Стаття 26. Передача відомостей про державну реєстрацію юридич­ної особи до органів статистики, державної податкової служби, Пен­сійного фонду України та фондів соціального страхування для взяття юридичної особи на облік.

1. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи зобов’язаний передати відпові­дним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлення про про­ведення державної реєстрації юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

2. Підставою для взяття юридичної особи на облік в органах ста­тистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування є надходження до цих органів повідом­лення державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та відомостей з відповідної реєстраційної картки.

Стаття 27 Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи

1. Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юри­дичної особи є:

Невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, які заз­начені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи;

Невідповідність установчих документів вимогам частини третьої статті 8 цього Закону;

Порушення порядку створення юридичної особи, який встановле­но законом, зокрема:

Наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління юридичної особи;

Невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридич­ної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

Наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичнихдій, які встановлені абзацом четвертим частини другої статті 35 цього Закону;

Наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотож­не найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися;

Використання у найменуванні юридичної особи повного чи ско­роченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи з інших підстав не допускається.

2. За наявності підстав для відмови у проведенні державної реє­страції юридичної особи державний реєстратор зобов’язаний не пізніше трьох робочих днів з дати надходження документів для проведення дер­жавної реєстрації видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації із зазначенням підстав для такої відмови та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до опису У разі відмови у про­веденні державної реєстрації юридичної особи реєстраційний збір не повертається.

3. Після усунення причин, що були підставою для відмови у прове­денні державної реєстрації юридичної особи, засновники (учасники) або уповноважена ними особа можуть повторно подати документи на проведення державної реєстрації юридичної особи, які розглядаються у порядку, передбаченому цим Законом для проведення державної реє страції юридичної особи.

4. Відмову в проведенні державної реєстрації юридичної особи може бути оскаржено в суді.

5. Порушення строків видачі (направлення рекомендованим лис­том) засновнику або уповноваженій ним особі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації або повідомлення про залишення документів без розгляду вважається відмовою у проведенні державної реєстрації юри­дичної особи і може бути оскаржено в суді.

Стаття 28. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи

1. Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи залуча­ються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного держав­ного реєстру

2. В Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про відок ремлені підрозділи юридичної особи:

Ідентифікаційний код юридичної особи;

Ідентифікаційний код філії, представництва;

Повне найменування відокремленого підрозділу;

Місцезнаходження відкремленого підрозділу;

Основні види діяльності відокремленого підрозділу;

Прізвище, ім’я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юри­дичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підпису­вати договори, їх ідентифікаційні номери платників податків;

Дату постановки на облік та зняття з обліку в органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соці­ального страхування;

Дату та номер запису про включення або виключення відомостей до/з Єдиного державного реєстру, дату та номери запису про внесення змін до нього;

Місце проведення запису про включення або виключення відомос­тей до/з Єдиного державного реєстру;

Місцезнаходження реєстраційної справи юридичної особи;

Прізвище, ім’я та по батькові посадової особи, що внесла до Єди­ного державного реєстру запис про включення відомостей про відок ремлений підрозділ юридичної особи, внесла зміни до цього запису або внесла запис про виключення відокремленого підрозділу юридичної особи.

3. Виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним осо­ба зобов’язані подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи заповнену реєстраційну картку про створення відокремленого підрозділу та рішення органу управління юридичної особи про ство­рення відокремленого підрозділу або повідомлення встановленого зраз­ка про закриття відокремленого підрозділу

4. Державному реєстратору забороняється вимагати для включен­ня до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підроз­діли юридичної особи документи, якщо вони не передбачені частиною третьою цієї статті.

5. Якщо документи для включення до Єдиного державного реєст ру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи подають­ся особою, уповноваженою виконавчим органом юридичної особи, дер­жавному реєстратору додатково пред’являються паспорт та документ, що засвідчує її повноваження.

6. Документи, які подані для включення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) виконавчому орга­ну юридичної особи або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.

Дата надходження документів для включення до Єдиного держав­ного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

1 Державний реєстратор має право залишити без розгляду доку­менти, які передбачені частиною третьою цієї статті, якщо:

Документи подані за неналежним місцем проведення реєстрацій­них дій;

Реєстраційна картка не відповідає вимогам частин першої, другої та сьомої статті 8 цього Закону

8. Про залишення документів, які подані для включення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи, без розгляду виконавчому органу юридичної особи або уповно­важеній ним особі не пізніше наступного робочого дня здати їх надход­ження державним реєстратором видаються (надсилається рекомендова­ним листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначен­ням підстав залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для включення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи, відповідно до опису

Залишення документів, які подавалися для включення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридич­ної особи, без розгляду не перешкоджає виконавчому органу юридич­ної особи або уповноваженій ним особі повторному зверненню до дер­жавного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду

9. Державний реєстратор за відсутності підстав для залишення до­кументів, які передбачені частиною третьою цієї статті, без розгляду зобов’язаний протягом двох робочих днів з дати надходження цих до­кументів долучити їх до реєстраційної справи даної юридичної особи, внести відповідний запис до Єдиного державного реєстру та передати відповідні відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи орга­нам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду Ук­раїни, фондів соціального страхування за місцезнаходженням юридич­ної особи та за місцезнаходженням відокремленого підрозділу

10. Порушення строку видачі (направлення рекомендованим лис­том) повідомлення про залишення без розгляду документів, які пода­ються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про створення (закриття) відокремленого підрозділу юридичної особи, має наслідки, передбачені частиною п’ятою статті 27 цього Закону

Стаття 29. Державна реєстрація змін до установчих документів юри­дичної особи

1. Для проведення державної реєстрації змін до установчих доку­ментів юридичної особи засновники (учасники) або уповноважений ними орган чи особа повинні подати особисто (надіслати рекомендо­ваним листом з описом вкладення) такі документи:

Заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

Нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів;

Оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію;

Два примірники змін до установчих документів юридичної особи та два примірники установчих документів у новій редакції, або два при­мірники установчих документів у новій редакції;

Документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за про­ведення державної реєстрації змін до установчих документів.

2. У разі внесення змін до статуту, які пов’язані із зменшенням ста­тутного фонду (статутного або складеного капіталу) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додат ково подається документ, що підтверджує внесення плати за публіка­цію у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації відпо­відного повідомлення.

3. У разі внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім доку­ментів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково по­дається або копія рішення про вихід юридичної особи із складу зас­новників (учасників), завірена в установленому порядку, або нотаріт ально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключен­ня засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридич­ної особи, якщо це передбачено законом або установчими докумен­тами юридичної особи.

4. У разі внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, на підставі факту смерті фізичної особи-засновника (учасника) та відмови інших засновників (учасників) у прийнятті спадкоємця (спадкоємців) помер­лого до складу засновників, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається нотаріально посвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи або відповідна довідка органу реє­страції актів громадського стану чи судове рішення про оголошення громадянина померлим.

5. У разі внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною найменування або місцезнаходження юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

6. У разі внесення змін до установчих документів, які пов’язані із зміною мети установи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається копія відповідного судового рішення.

7 Державному реєстратору забороняється вимагати документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юри­дичної особи, якщо вони не передбачені частинами першою шостою цієї статті.

8. Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи подаються засновником (учас­ником) юридичної особи або особою, уповноваженою засновниками (учасниками), особисто, державному реєстратору додатково пред’яв­ляються паспорт та документ, що засвідчує його (її) повноваження.

9. Документи, які подані для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженій ними особі з відміткою про дату надходження доку­ментів. Дата надходження документів для проведення державної реє страції змін до установчих документів юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.

10.Про залишення документів, які подані для проведення держав­ної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, без роз­гляду засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженій ними особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та документи, що подава­лися для проведення державної реєстрації змін до установчих доку­ментів юридичної особи, відповідно до опису

Залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, без розгля­ду не перешкоджає засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженій ними особі повторному зверненню до державного реє­стратора в загальному порядку після усунення причин, що були підста­вою для залишення цих документів без розгляду

11 Державний реєстратор має право залишити без розгляду доку­менти, які подані для проведення державної реєстрації змін до установ­чих документів юридичної особи, якщо:

Документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;

Документи не відповідають вимогам, які встановлені частинами першою, другою, четвертою, п’ятою та сьомою статті 8, частиною п’я­тою статті 10 та частиною двадцятою статті 22 цього Закону;

Документи подані не у повному обсязі;

Документи подані з порушенням строку, який встановлено части­ною одинадцятою статті 37 цього Закону

12. Про залишення документів, які подані для проведення держав­ної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, без роз­гляду засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженій ними особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та документи, що подава­лися для проведення державної реєстрації змін до установчих доку­ментів юридичної особи, відповідно до опису

Залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, без розгля­ду не перешкоджає засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженій ними особі повторному зверненню до державного реє стратора в загальному порядку після усунення причин, що були підста­вою для залишення цих документів без розгляду

13. Проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи здійснюється за процедурами, передбаченими части­нами першою п’ятою статті 25 цього Закону для проведення держав­ної реєстрації юридичної особи.

14. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи повинен видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) засновникам (учасникам) юридичної особи або уповноваженому ними органу один примірник оригіналу установчих документів у новій редакції, один примірник оригіналу установчих до­кументів у старій редакції з відмітками державного реєстратора про про­ведення державної реєстрації змін до установчих документів та переда­ти відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пен­сійного фонду України, фондів соціального страхування повідомлен­ня про проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру та відомості з реєстраційної кар­тки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

15. У разі проведення державної реєстрації змін до установчих до­кументів, які пов’язані із зміною найменування або місцезнаходження юридичної особи, державний реєстратор крім документів, які передба­чені частиною чотирнадцятою цієї статті, додатково повинен видати (надіслати рекомендованим листом) засновникам (учасникам) юридич­ної особи або уповноваженому ними органу нове свідоцтво про дер­жавну реєстрацію юридичної особи та свідоцтво, яке було замінено з відміткою про видачу нового свідоцтва.

Стаття ЗО. Відмова у проведенні державної реєстрації змін до уста­новчих документів юридичної особи

1 Державний реєстратор відмовляє у проведенні державної реєст рації змін до установчих документів юридичної особи за наявності підстав, встановлених частиною першою статті 27 цього Закону

Стаття 31. Скасування державної реєстрації змін до установчих до­кументів юридичної особи

1 У разі постановлення судового рішення щодо скасування рішен­ня засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу про внесення змін до установчих документів юридичної особи, або про визнання повністю або частково недійсними змін до установ­чих документів юридичної особи суд у день набрання законної сили судовим рішенням надсилає його державному реєстратору для внесен­ня запису про судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи. Дата надходження відповідного судового рішення вноситься до журналу обліку реєстра - ційнихдій.

2. Державний реєстратор у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати надходження судового рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, вносить до Єдиного державного реєстру запис щодо скасування державної реєст рації змін до установчих документів юридичної особи, якщо інше не встановлено судовим рішенням, та повідомляє органи статистики, дер­жавної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціаль­ного страхування про внесення такого запису

3. У судовому рішенні щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи суд може встановити строк для повторного подання засновниками (учасниками) юридичної осо­би або уповноваженим ними органом державному реєстратору доку­ментів для проведення державної реєстрації змін до установчих доку­ментів юридичної особи. У разі, якщо строк для подання документів не порушений, державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи і проводить державну реєстрацію змін до установчих документів у порядку, встановленому цим Законом.

У разі, якщо строк, який встановлено у судовому рішенні щодо ска­сування державної реєстрації змін до установчих документів юридич­ної особи для подання документів, порушений, державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня після закінчення такого строку надсилає до суду відповідне повідомлення.

Стаття 32. Особливості проведення державної реєстрації юридич­ної особи, що створюється шляхом виділу

1. Для проведення державної реєстрації юридичної особи, що ство­рюється шляхом виділу, засновники (учасники) або уповноважені ними орган чи особа крім документів, які передбачені частинами першою сьомою статті 24 цього Закону, повинні додатково подати нотаріально посвідчену копію розподільчого балансу

2. Прийом документів державним реєстратором для проведення державної реєстрації юридичної особи, що створюється шляхом виді­лу проводиться в порядку, встановленому частинами восьмою два­надцятою статті 24 цього Закону

3. Державна реєстрація юридичної особи, що створюється шляхом виділу, проводиться в порядку, встановленому статтями 25-27 цього Закону, не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення про прий­няття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення про виділ у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

4. Внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом щодо

Виділу здійснюється за процедурами, передбаченими статтею 34 цього Закону для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішен­ня засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом щодо припинення юридичної особи.

5. Якщо виділ здійснюється на підставі судового рішення, внесен­ня до Єдиного державного реєстру запису про це здійснюється за про­цедурами, передбаченими статтею 38 цього Закону для внесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припи­нення юридичної особи.

6. Виділ вважається завершеним з дати державної реєстрації юри­дичних осіб, утворених в результаті виділу

Президент України Л. КУЧМА.

М. Київ,

15 травня 2003 року

№755-IV

Додаток 9