Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Завдання державної програми розвитку малого бізнесу

Програма розвитку малого підприємництва, прийнята 26 лютого 1997 року, являється одним із базових нормативних документів, законодавчо затверджуючих необхідність розвитку та державної підтримки малого бізнесу.

Головними завданнями програми є:

- створення правових, економічних і організаційних умов для сталого розвитку підприємництва;

- розвиток малих підприємств у виробничій, інноваційній та соціальній сферах, підтримка ділової та інвестиційної діяльності, розвиток конкуренції;

- створення системи фінансування, кредитування і страхування підприємницької діяльності;

- забезпечення матеріальних умов розвитку підприємництва;

- формування ринкової інфораструктури та створення конкурентного середовища для забезпечення підприємницької діяльності;

- забезпечення швидкого міжгосподарського, міжгалузевого і міжрегіонального перерозподілу капіталу і робочої сили;

- підготовка кадрів для підприємницької діяльності;

- інформаційна та науково-методична підтримка.

Програмою визначені основні напрями підприємницької діяльності, що мають загальнодержавне Приоритетне значення:

- виробництво, переробка та зберігання сільськогосподарської продукції;

- виробництво товарів народного споживання, продуктів харчування, і надання комунально-побутових послуг населенню;

- виготовлення будівельних матеріалів, розхвиток індивідуального житлового будівництва;

- виробництво засобів медичного призначення, розробка і впровадження новітніх досягнень науки і техніки;

- виробництво нових видів продукції, що замінює імпортну.

Програму розроблено відповідно до принципових зміну системі державного управління та законодавства України. Для виконання Програми Кабінет міністрів України щорічно затверджує комплексний план її реалізації.

Система програмних заходів включає:

- Формування правової бази з питань малого бізнесу.

- Фінансово-кредитну підтримку МП.

- Матеріально-технічну та інноваційну підтримку малих підприємств.

- Кадрове і науково-методичне забезпечення розвиткуМП.

- Організаційне забезпечення, міжнародну фінансову, технічну допомогу у сфері МБ;

Формування правової бази з питань малого бізнесу

Формування правової бази підприємництва передбачає:

- підготовку за участю спілок і об‘єднань підприємців проектів законів та інших нормативних актів;

- перегляд законодавства з метою скасування положень, діючих нормативних актів, що гальмують розвиток приватної ініціативи;

- підготовка проектних актів законодавства, які містили б гарантії щодо обмеження втручання держави в діяльність юридичних осіб та громадян;

- створення та впровадження механізму реалізації прийнятих правових актів;

- удосконалення системи правового забезпечення роботи органів державного контролю за фінансовою та господарською діяльністю підприємницьких структур;

- встановлення в законодавстві додаткових санкцій за дії, що завдають збитків підприємництву: розкрадання, рекет, примушення прийняття рішень, які не відповідають інтересам підприємців, розголошення комерційної таємниці тощо;

- удосконалення антимонопольного законодавства.

Фінансово-кредитна підтримка підприємницької діяльності

Розвиток ПД потребує удосконалення системи фінансування, кредитування і страхування господарської діяльності, яка б забезпечила однаковий доступ суб‘єктам господарювання до фінансово-кредитних ресурсів за умови зворотності та прибутковості надання.

Для фінансово-кредитної підтримки МБ можуть використовуватись кошти:

- бюджетні відрахування, спрямовані на фінансування Програми та кошти інвестиційних державних проектів, у реалізації яких беруть участь підприємницькі структури;

- Українського національного фонду підтримки підприємництва, інших загальнодержавних та регіональних фондів;

- державних і комерційних банків;

- власні ошти підприємств і організацій як державного так і приватного секторів економіки;

- кошти від роздержавлення і приватизації;

- іноземні інвестиції.

Фінансово-кредитна підтримка підприємництва передбачає запровадження пільгового оподаткування прибутку та умов кредитування, виділення квот та приоритетного продажу ресурсів Національним банком України комерційним банкам, які кредитують підприємців на пільгових умовах.

Забезпечення матеріальних умов розвитку підприємництва

Розвиток малого бізнесу потребує матеріального забезпечення з боку держави, які забезпечували: збільшення виготовлення устаткування для сфери підприємництва, реалізації на конкурсній основі об‘єктів незавершеного будівництва, оренди незавантажених виробничих потужностей державних підприємств, довгострокової оренди земельних ділянок, продажу майна на пільгових умовах, що діють на приоритетних напрямах, використання об‘єктів Збройних сил, що вивільняються в результаті передислокації військових частин.

Формування ринкової інфраструктури

Розвиток ринкової інфраструктури підприємництва передбачає створення ринку капіталу, праці, засобів виробництва, землі, цінних паперів, становлення товарного обороту, транспорту, зв‘язку, інформаційних технологій, сфери послуг та ін. елементів.

Напрямки формування інфраструктури:

- розвиток мережі товарних і спеціалізованих бірж, розширення сфери лізингових і прокатних послуг;

- стимулювання регіональних галузевих інвестиційних фондів та банків для фінансування ПД;

- формування страхових фондів і компаній з державною участю для надання страхових послуг;

- створення в регінах технічних баз і парків прокату обладнання для прискорення розвитку інноваційної діяльності;

- розвиток мережі спеціалізованих фірм для надання економіко-управлінських послуг, роботи з персоналом, аудиту, реклами, зовнішньоекономічних операцій.

Підготовка кадрів для підприємницької діяльності

Невід‘ємною умовою розвитку ринкових відносин є створення національної системи підготовки кадрів для ПД, яка повинна забезпечити:

- підготовку спеціалістів для проведення малого бізнесу в системі державної освіти, включаючи дошкільну, загальноосвітню і професійну, вищу освіту та післядипломну перепідготовку, в тому числі через систему недержавних закладів освіти;

- надання пільгових кредитів на конкурсній основі для бажаючих закінчити курси підготовки та перепідготовки з питань ПД;

- проведення Національним центром підприємництва України наукових досліджень з питань стратегії розвитку малого бізнесу, участь у проведенні приватних навчальних закладів зі спеціальностей ринкової економіки;

- створення сприятливих умов для залучення до викладацько-методичної роботи кваліфікованих вчених і спеціалістів;

- створення спеціалізованих центрів професійно-виробничої підготовки громадян, які вивільняються з різних галузей народного господарства та віськової служби;

- підготовку навчальних і методичних посібників, пеклад та апробацію відповідних зарубіжних видань;

- створення молодіжних і дитячих бізнес-центрів;

- налагодження ділових контактів з зарубіжними партнерами, включаючи міжнародні організації, державні органи та навчальні заклади.

Інформаційна та науково-методична підтримка підприємництва

Інформаційна та науково-методична підтримка підприємництва включає оперативне інформування сектору малого бізнесу про зміни в законодавстві, стан ринку цінних паперів, рівень цін, котирування акцій, курс іноземної валюти та діяльність фінансових інститутів.

Головними завданнями організаційного забезпечення розвитку малого підприємництва є досягання необхідного рівня координації діяльності органів виконавчої влади з питань конструктивної взаємодії із спілками та об‘єднаннями підприємців, а також зниження адміністративних бар‘єрів (удосконалення систем реєстрації та ліцензування видів підприємницької діяльності).

Для вирішення організаційних проблем малого бізнесу реалізовуються проекти технічної допомоги за програмою TASIS Комісії Європейського Союзу та Консультативною програмою Трансформ уряду Німеччини. Для фінансування інвестиційних проектів суб‘єктів малого бізнесу залучалися кошти міжнародних фінансових організацій, а саме Європейського банку реконструкції та розвитку, Американського фонду підтримки підприємств, Фонду Євразія, Інвестиційного Фонду “Укпраїна”, Міжнародної фінансової корпорації.

Незважаючи на активізацію діяльності в Україні міжнародних фінансових організацій, які надають фінансову підтримку малому бізнесу, не досягнуто ефективних зрушень у ефективному використанні цих коштів. Практично всі міжнародні організації фінансують проекти середньою вартістю 300-500 тис. доларів. В той же час економічна ситуація в Україні вимагає підтримки малих підприємств в розмірі 30-50 тис. доларів США.

Реалізація політики підтримки малого підприємництва створить умови для росту кількості малих підприємств, нових робочих місць.