Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Збір до Фонду страхування від нещасного випадку на виробництві

Відповідно до Закону України «Про страхові тарифи на загаль­нообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного ви­падку на виробництві і професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності» від 22.02.2001 р. роботодавці сплачують збір до Фонду страхування від нещасного випадку на виробництві. Розміри страхових тарифів диференційовано за галузями, а нара­хування здійснюється на фонд оплати праці підприємства (табл. 10.5).

Платник

Об’єкт

Оподаткування

Страховий внесок 1

Роботодавці: власник підприємства, установи чи організації, уповноважений иим орган і фізичні особи, що викори­стовують найману працю; власник розташованого в Україні іноземного підпри­ємства. установи, організа­ції чи філії представницт­ва, що використовує працю найманих працівників Бюджетні установи та об’єднання громадян Підприємства всеукраїнсь­ких громадських організа­цій інвалідів, де кількість інвалідів становить не мен­ше ніж 50 % загальної чисе­льності працюючих, а част­ка створюваного інвалідами фонду оплати праці пере­вищує 25 %

Фізичні особи, хцо викорис­товують найману працю інвалідів, фонд оплати пра­ці яких перевищує 25 % Особи, застраховані на доб­ровільних засадах: фізичні особи — суб’єкти підприєм­ницької діяльності; особи, що забезпечують себе робо­тою самостійно (члени твор­чих спілок, творчі працівни­ки, що не є членами творчих спілок тощо); священнослу­жителі, церковн ослужите лі й особи, що працюють у ре­лігійних організаціях на виборних посадах

Фактичні витрати на оплату праці найма­них працівників, що включають витрати на виплату основної і до­даткової заробітної плати та інших заохо­чувальних і компенса­ційних виплат, у тому числі в натуральній формі, що підлягають обкладанню прибутко­вим податком

Фактичні витрати на оплату праці всіх пра­цівників цих підпри­ємств

Фактичні витрати на оплату праці всіх пра­цівників

Мінімальна заробітна плата

Встановлюють залежно від класу професійного ри­зику виробницт - | ва, до якого відне - | сене підприємст­во, з урахуванням знижки чи надбав­ки до нього

0,2 %

50 % страхових тарифів, установ­лених для юри­дичних осіб

50 % страхових тарифів, установ­лених для юри­дичних осіб 1 мінімальна за - І робітна плата, установлена на день сплати стра­хового внеску (для інваліда — 0,5 % мінімальної заро - 1 бітної плати)

Розділ

Таблиця 10.5. Розміри збору до Фонду страхування від нещасного випадку на виробництві

Страхові внески нараховують у межах граничної суми заробіт­ної плати (доходу), що є розрахунковою величиною під час обчис­лення страхових виплат і становить 4100 грн.

Якщо страхувальник здійснює свою діяльність за кількома га­лузями економіки чи видами робіт, він підлягає віднесенню до тієї/того з них, обсяг робіт (послуг) за вказаними галузями еконо­міки перевищує 50 % загальних обсягів їх робіт (послуг) (табл. 10.6).

Таблиця 10.6. Класифікація галузей економіки та видів робіт за професійним ризиком виробництва (витяг)

Галузь економіки і вид робіт

подпись: галузь економіки і вид робітСтраховий тариф, % до фактичних витрат на оплату праці найманих робітників

1 клас

0,84

0,2

0,89

1,0

2,03

подпись: 0,84
0,2
0,89
1,0
2,03
Освіта. Культура і мистецтво. Фінанси, кредит, страхування пенсійне забезпечення

4 клас

Охорона здоров’я, фізична культура і соціальне

Забезпечення

Лісохімічна промисловість

Б клас

Наука і наукове обслуговування. Житлово - комунальне господарство. Рибне господарство

13 клас

Хімічна промисловість, залізничний транспорт. Видобуток радіоактивних і берилієвих руд, виробнищ'во і переробка радіоактивних мате­ріалів, виробництво атомної техніки. Дерево­обробна промисловість

15 клас

2,55

4,5

13,8

подпись: 2,55
4,5
13,8
1 Кольорова металургія. Машинобудування і металообробка. Текстильна промисловість

19 клас

Будівництво шахт. Підземний видобуток руд чорних металів

20 клас

Видобуток вугілля підземним способом

Знижки чи надбавки до страхового внеску застосовуються Фон­дом з урахуванням результатів роботи підприємства за минулий календарний рік. З цією метою обчислюють такі показники:

1) частку витрат Фонду на відшкодування збитку потерпілим на підприємстві в минулому календарному році (Лпр), як відно­шення суми витрат Фонду на відшкодування збитку потерпілим у минулому календарному році на підприємстві (Впр) до суми стра­хових внесків підприємства (Св, п„);

2) частку витрат Фонду на відшкодування збитку потерпілим * на виробництві в минулому календарному році на підприємствах •>

Відповідного класу професійного ри­зику виробництва (/7КЛ), як відно­шення суми витрат Фонду на від­шкодування збитку потерпілим у минулому календарному році на цих підприємствах (Бкл) до суми страхо­вих внесків цих підприємств (Св, кл).

Таблиця 10.7. Розміри знижки (надбавки) страхового внеску

Показник Япр нижче (вище) від показника Якл, %

Знижка (надбавка) страхового І внеску, % |

20 - 39,9

10

40 - 59,9

20

60 - 79,9

30

80 і більше

40

Не допущено жодного нещас­ного випадку і професійного за­хворювання

50

подпись: таблиця 10.7. розміри знижки (надбавки) страхового внеску
показник япр нижче (вище) від показника якл, % знижка (надбавка) страхового і внеску, % |
20 - 39,9 10
40 - 59,9 20
60 - 79,9 30
80 і більше 40
не допущено жодного нещасного випадку і професійного за-хворювання 50
Знижка (надбавка) страхового внеску передбачена в розмірах, по­даних у табл. 10.7.

Страхувальники-роботодавці спла­чують до Фонду різницю між нара­хованою сумою страхового внеску і витратами, пов’язаними з виплатою допомоги в зв’язку з тимчасовою не­працездатністю застрахованим суб’єк­там (крім перших п’яти календарних днів непрацездатності).

Страхові внески сплачуються:

♦ юридичними особами — щомісяця, у день отримання коштів на оплату праці в установах банків, а в разі оплати праці за раху­нок виручки у готівковій формі чи натуроплатою платники зо­бов’язані не пізніше від наступного дня після здійснення витрат подати в установу банку платіжне доручення на перерахування страхових внесків до Фонду;

♦ фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, що використовують роботу найманих працівників, — щомісяця не пізніше від 10 числа місяця, наступного за місяцем, за який ви­плачено заробітну плату;

♦ добровільно застрахованими особами — у терміни, передба­чені для сплати цими особами податків.

У разі нестачі коштів на рахунку платника на виплату заро­бітної плати і сплату страхових внесків у повному обсязі видача коштів на оплату праці й перерахування страхових внесків до Фон­ду здійснюються у пропорційних сумах.

Розділ 10

подпись: розділ 10Юридичні особи — платники страхових внесків щокварталу у двох примірниках складають розрахункову відомість про нараху­вання і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду, один примірник якої подається до робочого органу вико­навчої дирекції Фонду за місцем реєстрації страхувальника в такі терміни: до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня поточного року, до 25 січня року, наступного за звітним.

Юридичні особи — платники страхових внесків, що мають під­собно-допоміжні виробництва (підрозділи), які займаються неза - лежно від спеціалізації підприємства іншими видами виробничої л діяльності та перебувають на самостійному балансі, щокварталу

Подають до робочого органу виконавчої дирекції Фонду розрахун­кову відомість окремо ио кожному підсобно-допоміжному вироб­ництву.

Усі примірники розрахункової відомості підписуються керівни­ком і головним бухгалтером підприємства, виконавцем та завіря­ються печаткою. Другий примірник звіту залишається в бухгалте­рії платника.

Фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, фізичні особи, які використовують працю найманих працівників, розра­хункову відомість подають до робочих органів виконавчої дирекції Фонду за місцем реєстрації щокварталу до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня поточного року, до 25 січня року, наступного за звіт­ним.

Робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюють контроль за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою перераху­вання та надходження страхових внесків, інших платежів до Фон­ду, а також за цільовою й правильною витратою його коштів. Планові перевірки проводять не частіше від одного разу на рік.

Позапланові перевірки проводять у разі реорганізації чи зміни місцезнаходження, ліквідації підприємства, установи, організації.

Контроль здійснюється перевіркою бухгалтерських документів з нарахованого заробітку та інших виплат, повноти нарахування страхових внесків, платіжних доручень про перерахування сум внесків та інших платежів за рахунок Фонду, розрахункових до­кументів на проведення виплати, відповідності фінансових звітів по коштах Фонду за балансовим рахунком «Розрахунки з страху­вання».

Перевірці підлягають документи за поточний і минулий роки, а у разі виявлення порушень чи зловживань — за інші попередні періоди.

10.1.7. Збір до Фонду соціального страхування на випадок безробіття

На обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття встановлені ставки збору в таких розмірах для:

♦роботодавців — 1,6 % об’єкта оподаткування;

♦найманих працівників — 0,5 % об’єкта оподаткування;

4 осіб, які беруть участь у загальнообов’язковому соціальному

Страхуванні на добровільних засадах — 2,1 %.

Для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди та їх кількість становить не менше ніж 50 % загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів ста­новить не менше ніж 25 % сум витрат на оплату праці, роботодав­ці вивільняються від сплати внесків у частині витрат на оплату праці найманих працівників інвалідів. Від сплати внесків вивіль - *

Няються також роботодавці підприємств та організацій товариств УТОГ та УТОС.

Об’єктом оподаткування є для:

1) суб’єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності — фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат виходячи із тарифних ставок у вигляді премій, заохочень, у тому числі в натуральній формі, що підлягають обкладанню податком на доходи фізичних осіб (прибутковим податком з громадян);

2) фізичних осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) платників збору, — сукупний оподатковуваний дохід. •