Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Збір до Пенсійного фонду України

Платники збору до Пенсійного фонду (на обов’язкове державне пенсійне страхування), об’єкти та ставки збору визначаються За­коном України «Про обов’язкове державне пенсійне страхування» (табл. 10.3).

Таблиця 10.3. Розміри збору до Пенсійного фонду України

SHAPE \* MERGEFORMAT Збір до Пенсійного фонду України

Розділ 10

подпись: розділ 10

Ставка,

32,3

подпись: ставка,
32,3

32,3

подпись: 32,3

32

4

32,3

подпись: 32
4
32,3

Платник

Суб’єкти підприємницької дія­льності незалежно від форм власності, їх об’єднання, бюдже­тні, громадські та інші установи та організації, об’єднання гро­мадян та інші юридичні особи, а також їх філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, хцо не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник збору, тери­торіальної громади Суб’єкти підприємницької діяль - | ності — фізичні особи, що не використовують працю найма­них працівників, а також адво­кати, їхні помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб’єктами підприємницької діяльності і займаються діяль­ністю, пов’язаною з отриманням доходу

Фізичні особи — суб’єкти під­приємницької діяльності, які використовують працю найма­них працівників Підприємства, установи та орга­нізації, де працюють інваліди

Об’єкт оподаткування

Фактичні витрати на оплату праці, що включають витра­ти на виплату основної й додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі

Сума оподатковуваного до­ходу (прибутку)

Сума оподатковуваного до­ходу (прибутку)

Фактичні витрати на оплату праці інвалідів

Фактичні витрати на оплату праці інших працівників

318

подпись: 318•'“Зр* •'ГГ'* •'Тр* •"Х'* *^р« •"«Р* •И"ЗР* •'ТР* *ТР* •'7Р* •'“«Р* •'ТР* <**“зрч» •*тр* •"ЗР* •"ЗР* •'«р*

Фактичні витрати на оплату праці всіх працівників цих підприємств

Сума операції з купівлі- продажу валюти

1 (якщо сукупний оподатко­вуваний дохід пла­тника не перевищує 150 грн)

2 (якщо сукупний оподатко­вуваний дохід плат­ника пе­ревищує 150 грн)

5

Сукупний оподатковуваний дохід за місяць, але не бі­льше ніж 4100 грн

Вартість реалізованих юве­лірних виробів із золота (крім обручок), платини і коштовного каміння

Вартість легкового автомо­біля

Вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купів - лі-продажу такого майна

Вартість будь-яких послуг мобільного зв’язку, сплаче­на споживачами цих послуг оператору, що їх надає

7,5

Суб’єкти підприємницької діяль­ності, що здійснюють торгівлю ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і кош­товного каміння Юридичні й фізичні особи у разі відчуження легкових автомобі­лів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, і тих автомобілів, що переходять у власність спадкоємцям, за за­коном

Юридичні й фізичні особи, що набувають нерухоме майно, за винятком державних підпри­ємств, організацій, установ, що набувають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, а також фізичних осіб, що набу­вають житло вперше Юридичні й фізичні особи, що користуються послугами мобі­льного зв’язку

Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалі­дів, де кількість інвалідів ста­новить не менше ніж 50 % за­гальної кількості працюючих Юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купівлі- продажу валют (крім готівкової валюти

Фізичні особи, що працюють на умовах трудового договору (кон­тракту), і фізичні особи, що ви­конують роботи (послуги) відпо­відно до цивільно-правових до­говорів, у тому числі члени твор­чих спілок, творчі працівники, що не є членами творчих спілок тощо

Ставка,

 

Об’єкт оподаткування

 

Платник

 

Збір до Пенсійного фонду України

Для осіб, що мають статус державних службовців чи обіймають посади, робота на яких зараховується до виробничого стажу і на - ... дає право на отримання пенсії відповідно до Законів України.> «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про наукову і нау - <•

 

Збір до Пенсійного фонду України

Ково-технічну діяльність», «Про статус народного депутата Украї­ни», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соці­альний захист журналістів», «Про Національний банк України», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Митного коде­ксу України, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, існує інший порядок, за яким можна розраху­вати суму збору до Пенсійного фонду України, утримувану із су­купного оподатковуваного доходу таких платників (табл. 10.4).

Таблиця 10.4. Розмір збору до Пенсійного фонду України, що утримується з доходу державних службовців

Сукупний оподаткову­ваний дохід платника, грн

-

Розмір збору

До 150

Від 150 до 250 Від 251 до 350 Від 351 до 500 [ Понад 501

1 % суми доходу

1.50 Грн. + 2% суми, що перевищує 150 грн

3.50 Грн + 3 % суми, що перевищує 250 грн

6.50 Грн + 4 % суми, що перевищує 350 грн

12.50 Грн + 5 % суми, що перевищує 500 грн

Гранична сума заробітної плати (доходу) працівника, з якої на­раховують збори до Пенсійного фонду, Фонду загальнообов’язкового страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страху­вання від тимчасової втрати працездатності, становить 4100 грн на місяць (відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2005 рік»).

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачуєть­ся одночасно з отриманням коштів в установах банків на оплату праці.

У разі недостатності у платника збору коштів на оплату праці і сплату збору в повному обсязі видача коштів на оплату праці й сплата збору здійснюються в пропорційних розмірах.

Збір з фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності обчислюють й сплачують щокварталу з сум фактично отриманого доходу за звітний період (квартал) упродовж 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного терміну подання звіту.

Розділ 10

подпись: розділ 10Якщо прибутковий податок від заняття підприємницькою дія­льністю сплачується у фіксованому розмірі (за патентом), тобто зазначена діяльність здійснюється після придбання патенту, то збір до Пенсійного фонду нараховується і сплачується авансом з тієї суми доходу, за якою встановлений розмір прибуткового подат­ку, тобто як плата за патент.

Платники — суб’єкти підприємницької діяльності особисто ре­єструють патенти в органах Пенсійного фонду в 3-денний термін

❖ після придбання їх й одночасно сплачують страхові внески з роз-

❖ рахункового доходу.

••■у* •tj'» »"у* »у* •'"У* •’"ЗР* •''У* •''У* •"У* •'-у* *-“у* •'■у*

Якщо громадянин отримав дохід (прибуток) більший чи мен­ший, ніж передбачений у розрахунку плати за патент, то здійсню­ється перерахунок суми збору.

Пенсійний фонд України не включається до Державного бю­джету України. Забороняється використання коштів Пенсійного фонду України не за цільовим призначенням. Фінансування ви­трат на утримання органів Пенсійного фонду України та його апарату здійснюється у межах кошторису, затвердженого Кабіне­том Міністрів України.

Контроль за правильним нарахуванням, своєчасним і повним перерахуванням та надходженням збору, інших платежів здійс­нюється органами Пенсійного фонду.

Контроль на підприємствах передбачає перевірку бухгалтерсь­ких документів з нарахованого заробітку та інших виплат, нара­хування збору, платіжних доручень у перерахуванні сум збору на рахунок Пенсійного фонду; інших розрахункових документів.

10.1.6. Збір до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності

Розміри збору до Фонду страхування на випадок тимчасової втрати працездатності для різних платників такі, зокрема, для:

♦ роботодавців, власників підприємства, установи чи організа­ції, уповноваженого ними органу і фізичних осіб, що використо­вують найману працю, або власника розташованого в Україні іно­земного підприємства, установи, організації чи філії представни­цтва, що використовує працю найманих працівників, — 2,9 % бази оподаткування;

♦ роботодавців — на підприємствах та в організаціях громадсь­ких організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не мен­ше ніж 50 % загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше ніж 25 % суми витрат на оплату праці, — окремо 0,7 % суми фактичних ви­трат на оплату праці найманих працівників-інвалідів та 2,9 % су­ми фактичних витрат на оплату праці інших працівників;

♦ роботодавців — на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС — 0,5 % суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників;

‘ найманих працівників-інвалідів, які працюють на підприємст­вах і в організаціях УТОС і УТОГ, — 0,25 % бази оподаткування;

♦ найманих працівників, заробітна плата яких нижча від про­житкового мінімуму, встановленого для працездатної особи, —

0, 5 % бази оподаткування;

♦ найманих працівників, заробітна плата яких вища від про­житкового мінімуму, встановленого для працездатної особи, — 1 % * бази нарахування збору.

Базою нарахування збору для кожної категорії платників є для:

♦ роботодавців — суми фактичних витрат на оплату праці най­маних працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згід­но з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці» та підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб;

* найманих працівників — суми оплати праці, що включають основну та додаткову заробітну плату, у тому числі в натуральній формі, які підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб.

На підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС роботодавці сплачують внески за ставкою 0,5 % суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників.

Страхувальники-роботодавці сплачують до Фонду різницю між нарахованими для роботодавців і найманих працівників страхо­вими внесками й витратами, пов’язаними з наданням матеріаль­ного забезпечення і соціальних послуг застрахованим суб’єктам.

Перерахування коштів на рахунки Фонду страхувальниками - роботодавцями здійснюється одночасно з отриманням коштів на оплату праці в установах банків.

У разі виплати заробітної плати за першу половину або іншу частину місяця нараховані страхові внески мають бути перерахо­вані до Фонду не пізніше від дня, встановленого для виплати за­робітної плати за другу половину місяця.

У разі нестачі коштів на рахунку платника на виплату заробіт­ної плати і сплату страхових внесків у повному обсязі видача кош­тів на оплату праці й перерахування страхових внесків до Фонду здійснюються в пропорційних сумах.

Особами, застрахованими на добровільних засадах, перераху­вання страхових внесків здійснюється щомісяця не пізніше від 5 числа місяця, що настає за місяцем, в якому було отримано до­хід.

Кошти повертають застрахованим особам виплатою таких видів матеріального забезпечення й наданням соціальних послуг:

1) допомога по тимчасовій непрацездатності;

2) допомога по вагітності та пологах;

3) допомога при народженні дитини;

4)

Розділ 10

подпись: розділ 10Допомога з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (надається безпосередньо підприємствами з 1 січня 2002 р.);

5) допомога на поховання;

6) оплати путівок на санаторно-курортне лікування застрахо­ваним суб’єктам і членам їхніх родин, у дитячі оздоровчі установи, утримання санаторіїв-профілакторіїв, надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми.

Оплата днів тимчасової непрацездатності застрахованії! особі здійснюється за основним місцем роботи у формі матеріального забезпечення, що повністю чи частково компенсує втрату заробіт­ної плати за робочі дні (години) відповідно до графіка роботи, що припадає на дні тимчасової непрацездатності.

Допомога виплачується в таких розмірах:

1) 100 % середньої заробітної плати (доходу) за попередні шість місяців:

♦ застрахованим суб’єктам, що мають страховий стаж понад 8 років;

♦ застрахованим суб’єктам, віднесеним до І - IV категорій осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

♦ ветеранам війни;

4 одному з батьків чи особі, що їх заміняє, які доглядають за хворою дитиною віком до 14 років, що постраждала від Чорно­бильської катастрофи;

♦ по вагітності й пологах;

2)80 % середньої заробітної плати (доходу):

♦ застрахованим суб’єктам, що мають страховий стаж від 5 до 8 років;

3)60 % середньої заробітної шати (доходу):

♦ застрахованим суб’єктам, що мають страховий стаж до 5 років.

Страховий стаж — це період (сума періодів), упродовж якого

Суб’єкт підлягає страхуванню у зв’язку з тимчасовою непрацездат­ністю і сплачує (чи за нього сплачують) страхові внески до Фонду.

До страхового стажу, крім зазначених вище періодів, зарахову­ють час:

♦ хвороби;

4 перебування у відпустці в зв’язку з вагітністю й пологами;

♦ перебування застрахованої особи у відпустці з догляду за ди­тиною до досягнення нею трирічного віку;

4 отримання виплат за окремими видами соціального страху­вання, крім пенсій усіх видів.

Роботодавці щокварталу складають у двох примірниках нарос­таючим підсумком з початку року звіт за формою № 4-ФСС ТВП із зазначенням у ньому сум, нарахованих і сплачених страхових внесків та інших надходжень, а також сум, витрачених на випла­ту допомоги та здійснення інших заходів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів Фонду.

Звіт подається за підписами керівника та головного бухгалтера і завіряється печаткою страхувальника, а добровільно застрахова­ної особи — за її особистим підписом.

Один примірник звіту за формою N2 4-ФСС ТВП не пізніше від 12 числа (річного — до 15 числа), наступного за звітним періодом місяця, подається до органу реєстрації, другий — залишається в ' бухгалтерії страхувальника.