Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Збір за забруднення навколишнього середовища

Збір за забруднення навколишнього середовища запроваджено в Україні на підставі Закону України від 25.06.1991 р. № 1264 «Про охорону навколишнього середовища» та Постанови Кабінету Міні­стрів України № 18 від 13.01.1992 р. «Про затвердження порядку визначення і стягнення платежів за забруднення навколишнього середовища» і Положення «Про республіканський позабюджетний фонд охорони навколишнього природного середовища» зі змінами та доповненнями.

Платниками збору є юридичні особи та їх філії, а також від­окремлені підрозділи, суб'єкти підприємницької діяльності та їхні філії, відділення, що не мають статусу юридичної особи (Норматив­на картка № 9 ).

Збір за забруднення навколишнього середовища справляється за:

- викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин ста­ціонарними та пересувними джерелами забруднення;

- скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти;

- розміщення відходів.

Нормативи збору за викиди стаціонарними джерелами заб­руднення та скиди, а також нормативи збору за розміщення відходів встановлюються відповідно до виду забруднюючих речовин та кла­су небезпеки відходів.

Враховуючи місцеві умови, Рада Міністрів АР Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради за поданням органів Міне - коресурсів можуть збільшити перелік видів забруднюючих речовин, на які встановлюється збір за викиди і скиди.

Суми збору, який справляється за викиди стаціонарними дже­релами забруднення, скиди і розміщення відходів, обчислюються платниками самостійно на підставі затверджених лімітів, виходячи з фактичних обсягів викидів, скидів і розміщення відходів, нормати­вів збору та коригуючих коефіцієнтів.

Суми збору, який справляється за викиди пересувними джере­лами забруднення, обчислюються платниками збору самостійно на підставі нормативів збору за ці викиди, виходячи з кількості фак­тично використаного пального та його виду.

Ліміти скидів у водні об’єкти державного значення для первин­них водокористувачів визначаються у дозволах на спеціальне во­докористування, які видають територіальні органи Мінекоресурсів.

Ліміти скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти місцевого значення для первинних водокористувачів визначаються у дозволах на спеціальне водокористування, які видаються місцевими держав­ними адміністраціями, а в містах обласного значення - виконавчими органами рад за поданням територіальних органів Мінекоресурсів.

Ліміти розміщення відходів визначаються у порядку, вста­новленому Кабінетом Міністрів України.

Нормативна картка № 9 Збір за забруднення навколишнього середовища

П/п

Ознаки

Характеристики

1.

Код податку

50085000

2.

Платники

Податку

Суб’єкти господарювання, незалежно від організаційно-правових форм та джерел фінансування

3.

База

Оподаткування

Обсяги стоків та викидів;

Для пересувних джерел (в т. ч. транспортних

Засобів) - обсяг фактично використаного пального

4.

Ставки

Податку

Ставки диференційовані для бензину і дизельного палива і розраховуються так: обсяг палива (т) х норматив збору за 1 т (грн.) х К1 х К2,

Де К1 - коригуючий коефіцієнт, що враховує чисельність населення жителів населеного пункту;

К2 - коригуючий коефіцієнт, що враховує народногосподарське значення населеного пункту.

Коригуючі коефіцієнти застосовуються відповідно до місця реєстрації платника збору.

Продовження нормативної картки № 9

5.

Податковий

Період

Квартал

6.

Дата та форма декларування податку

Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища. Протягом 40 днів після закінчення звітного періоду

7.

Дата сплати податку

Протягом 10 днів після граничного строку подання розрахунку

8.

Джерело

Покриття

Податку

Витрати операційної діяльності

9.

Пільги

Довідник пільг № 36 на 01.01.2006 р. - 1 пільга

10.

Нормативне

Забезпечення

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.91 р. № 1264-ХІІ у редакції від 14.07.99 р. № 934-ІУ.

Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища та стягнення цього збору, затв. Постановою КМУ від 01.03.99 р. № 303.

Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затв. наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки,

ДПА України від 19.07.99 р. № 162.

За понадлімітні обсяги скидів і розміщення відходів збір об­числюється в п'ятикратному розмірі від суми збору, обчисленого на загальних підставах.

У разі відсутності у платників збору затверджених в уста­новленому порядку лімітів скидів і розміщення відходів збір справ­ляється як за понадлімітні скиди та розміщення відходів відповідно до їх обсягів.

У випадку скидання забруднюючих речовин в озера, ставки та інші непроточні водні об'єкти норматив збору збільшується у 1,5 рази.

У випадку захоронення забруднюючих рідинних речовин у гли­бокі підземні водоносні горизонти до нормативу застосовується ко­ефіцієнт 10.

Розрахунки збору подаються до податкового органу протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем звітного кварталу, за місцем податкової реєстрації.

Остаточний річний розрахунок збору подається платниками до органів державної податкової служби за місцем податкової реєстра­ції платника після попереднього погодження з органами Мінекоре - сурсів протягом 40 календарних днів, наступних за останнім кален­дарним днем звітного року.

Збір сплачується протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну подання розрахунку збору, за місцем податкової реєстрації.

Збір, який справляється за скиди та розміщення відходів у меж­ах лімітів, відноситься на валові витрати виробництва та обігу, а за перевищення цих лімітів - справляється за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні юридичних осіб. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності включають збір до складу ва­лових витрат виробництва (обігу).

Збір, який справляється за викиди стаціонарними та пере­сувними джерелами забруднення, відноситься на валові витрати ви­робництва та обігу.

Для бюджетних організацій збір за забруднення навколишнього природного середовища відноситься на видатки і передбачається в кошторисі доходів і витрат.

Контроль за правильністю обчислення збору, дотриманням лі­мітів скидів та розміщенням відходів здійснюється органами Міне - коресурсів.

Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору здійсню­ється органами державної податкової служби.

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2007 р. № 1317 внесено зміни у додаток 1 до Порядку встановлення нормати­вів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міні­стрів України від 01.03.99 р. № 303. Відповідно до цих змін плат­ники збору за забруднення навколишнього природного середовища проводять починаючи з 01.01.2008 р. індексацію його нормативів за формулою:

Н1 = Нп х І : 100, (3.6)

Де: Н - проіндексований норматив збору у поточному році, грн. коп. (з округленням до двох десяткових знаків) за 1 т (одну одиницю);

Нп - проіндексований норматив збору у попередньому році, грн. коп. (з округленням до двох десяткових знаків) за 1 т (одну одиницю);

І - індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік, відсотків.

Таким чином, починаючи з 2008 р. для визначення проін - дексованого нормативу збору у поточному році застосовуються значення проіндексованих нормативів збору у попередньому році, а не базових нормативів збору, як це було раніше. Зна­чення проіндексованих нормативів збору у попередньому році індексуються на індекс споживчих цін (індекс інфляції) за по­передній рік.

Згідно з інформацією, наданою Державним комітетом статисти­ки України (лист від 18.01.2008 р. № 11/3-8/9), величина індексу споживчих цін у 2007 р. становить 116,6%.

Норма відносно визначення значень проіндексованих нормати­вів збору у попередньому (2007) році залишається незмінною (лис­ти ДПА України від 17.01.2007 р. № 620/7/15-0817 та від 22.01.2007 р. № 984/7/15-0817), а саме ці нормативи обчислюються шляхом добутку базових нормативів збору, затверджених додатком 1 до По­рядку № 303 (з урахуванням коефіцієнта 2,373), та коефіцієнта ін­дексу споживчих цін (індексу інфляції) за 2006 р. — 1,116, а за 2007 р. - 1,166.

Відповідно до постанови № 1317 заокруглення значень проіндексованих нормативів збору здійснюється до двох десятко­вих знаків.

Форма податкового розрахунку збору за забруднення навколиш­нього природного середовища, яка затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 17.03.2005 р. № 111, зареєстро­ваним в Мін'юсті України 01.04.2005 р. за № 357/10637 збору).

Відповідно до п. 9 Порядку № 303 податкові розрахунки збору подаються платниками органам державної податкової служби про­тягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, тобто за І квартал 2008 р. — з 01.04.2008 по 12.05.2008 р. включно.

Зважаючи на запровадження з 01.01.2008 р. нового механізму ін­дексації нормативів збору та численні запити регіональних податкових органів з цього питання, а також з метою усунення різних тлумачень у частині визначення платником значень проіндексованих нормати­вів збору у попередньому і поточному роках, пропонуємо платникам податкові зобов'язання за І квартал 2008 р. за діючою формою подат­кового розрахунку збору визначати з урахуванням таких рекомендацій: у колонці 3 «Нормативи збору, грн./ т (грн./ одиницю)» проставляти значення проіндексованого нормативу збору у попередньому році, ви­значеного шляхом добутку базових нормативів збору, затверджених додатком 1 до Порядку № 303 станом на 31.12.2006 р. (з урахуванням коефіцієнта 2,373), коефіцієнта 1,116 — індексу споживчих цін (індек­су інфляції) за 2006 р. у грн. коп. (з округленням до двох десяткових знаків).

Слід мати на увазі, якщо, наприклад, у рядках 1.1, 1.2 і 1.3 і т. д. колонки 1 «Назви забруднюючих речовин та їх типологічні озна­ки, види пального, клас небезпеки та рівень небезпечності відходів» платником занесено вуглецю окис — назва забруднювальної речови­ни, яка викидається стаціонарними джерелами забруднення, відпо­відно до переліку наведеного в таблиці 1.1 додатка 1 до Порядку № 303, то проіндексований норматив збору у попередньому році ста­новитиме для цієї забрудню вальної речовини 7,94 грн. коп./т = З грн./т х 2,373 х 1,116;

У колонці 4 «Коефіцієнт індекса ціни нормативів збору» про­ставляється значення коефіцієнта індексу споживчих цін (індексу інфляції) З 2007 р. — 1,166.Одночасно відповідно до частини другої пп. «з» пп. 4.4.2 п. 4.4 ст. 4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними ці­льовими фондами» у разі якщо платник вважає за необхідне, то він має право у діючій формі податкового розрахунку збору виправи­ти назву колонки 3 «Нормативи збору, грн./ т (грн./одиницю)» на назву «Проіндексовані нормативи збору у попередньому році, грн. коп./т (грн. коп./одиницю)», що узгоджуватиметься з нормами чин­ного законодавства та змістом Порядку № 303.

ДПА України затверджено наказ від 03.04.2008 р. № 206 «Про затвердження Змін до форми податкового розрахунку збору за за­бруднення навколишнього природного середовища» та «Інструкції щодо складання податкового розрахунку збору за забруднення на­вколишнього природного середовища», яким внесено зміни до ді­ючої форми податкового розрахунку збору та Інструкції щодо його складання. На сьогодні наказ ДПА України № 206 проходить про­цедуру державної реєстрації в Мін'юсті України.

Згідно з п. 5 розділу другого Закону України від 20.02.2003 р. №550-ІУ «Про внесення змін до Закону України «Про порядок по­гашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та дер­жавними цільовими фондами» до визначення нових форм декла­рацій (розрахунків), які наберуть чинності з податкового періоду, наступного за податковим періодом, в якому відбулося їх оприлюд­нення, діють форми декларацій (розрахунків), що мали чинність до такого визначення.

Зміни до форми податкового розрахунку збору, викладені у наказі ДПА України № 206, уточнюють діючу форму податкового розрахунку збору без концептуальної її зміни і не призводять до змі­ни порядку обчислення платниками податкових зобов'язань зі збо­ру за забруднення навколишнього природного середовища.