Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Зелена книга малого бізнесу України 2012

Д. В. Ляпін, В. І. Дубровський, О. М. Піщуліна, О. П. Продан.

У

розвиненому демократичному світі мале підприєм­ництво розглядається переважно як суб’єкт, що за­безпечує становлення і розвиток демократії та водно­час спрямований на вирішення соціальної політики зайнятості. За таких підходів економічне значення мало­го підприємництва є додатковим «бонусом». Тож абсо­лютно не випадково розвинені країни світу в офіційних звітах, як правило, надають консолідовану звітність од­ночасно за малим і середнім підприємництвом ^МЕ). Оскільки до суб’єктів середнього підприємництва в ЄС на­лежать компанії з річним обсягом реалізації до 50 млн. євро, це дозволяє в конгломераті SME водночас показати як високу концентрацію робочої сили (забезпечується ма­лим підприємництвом), так і значну частку у ВВП країни (забезпечується середнім підприємництвом).

Наведене на початку визначення малого підприєм­ництва визначає спрямування акцентів державної політики його розвитку та вибір спеціальних інструментів і механізмів державного регулювання.

Це спрямування здійснюється в напрямі, насамперед, спрощення і здешевлення обов’язкових процедур нагляду та звітності, що має стимулювати приплив до малого бізнесу нових і нових людей, що є вкрай важливим внаслідок високої плинності суб’єктів малого підприємництва та їх входу/виходу з ринку.

На противагу цьому в Україні за останній рік мале підприємництво розглядається владою (і цей погляд нав’язується суспільству) лише з позиції його економічного значення. Через це в Україні спотворюється держав­на політика, оскільки основний акцент ставиться не на спрощенні та здешевленні обов’язкових процедур нагляду та звітності для малого підприємництва, а навпаки - на

Рівності регуляторних правил як для малого, так і для великого бізнесу, що протирічить основним теоретичним положенням.

Унаслідок невиваженої та короткозорої державної політики щодо малого бізнесу наприкінці 2010-го і на початку 2011 року відбулися масштабні акції громадської непокори (Підприємницький Майдан 2), які, з одного боку, мали реальний результат (неприйняття Пар­ламентом України розділу XIV у Податковому кодексі), але з іншого, продемонстрували низьку ефективність і викрили низку проблем у середовищі малого підприємництва як провідного та про-активного елементу демократії. До цих проблем слід віднести концентрацію зусиль малого підприємництва виключно на поточних сьогочасних проблемах і небажання, або неспромо-жність, заглянути «на зав­тра» для розробки і моделювання стратегій побудови майбутнього.

У квітні 2011 року було проведено Всеукраїнський з’їзд малого та середнього бізнесу, який серед інших рішень постановив силами малого бізнесу розробити стратегію розвитку малого і середнього підприємництва. Саме це і визначило актуальність підготовки та обговорення «Зеленої книги малого бізнесу України».

«Зелена книга малого бізнесу України - 2012» - це дискусійна доповідь щодо політики у сфері малого підприємництва. «Зелену книгу» адресовано зацікавленим сторонам, які можуть долучитися до обговорення її поточної чи майбутніх редакцій та використати при підготовці політичних чи адміністративних рішень.

Процес підготовки «Зеленої книги» містив етап визначення спільної позиції бізнес-спільноти малого підприємництва щодо ключових проблем, що заважають його розвиткові та шляхів їх вирішення. З цією метою наприкінці літа та на початку осені 2011 року було проведено анкетування представників бізнес-асоціацій малого підприємництва.

Очікуваними наслідками «Зеленої книги малого бізнесу України» має стати вплив на покращення бізнес-клімату для мало­го бізнесу, посилення спроможності малого бізнесу формулювати і захищати свої права, тим самим забезпечуючи позитивний вплив на незворотність і сталість демократичних перетворень у країні.