Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Злиття та поглинання компаній, типи та особливості

Великі компанії прагнуть вишукувати додаткові джерела розширення діяльності, серед яких одним з найбільш популярних є злиття і поглинання компаній.

Світовий досвід корпоративного менеджменту в області реструктуризації компаній безумовно буде досить корисним для знову створюваних і діючих російських корпорацій і цілком застосовним у практичній діяльності.

За прогнозами фахівців, українській економіці не загрожує бум корпоративних злиттів, подібний по масштабах західним або американським аналогам. В 1998 році про намір об'єднатися були зроблені заяви з боку відчизняних компаній, прогнозується, що поширено буде не злиття, а поглинання іноземними компаніями.

Для підприємців важливо вміти орієнтуватися в типах злиттів компаній, виявляти основні цілі, що переслідують сторони при висновку угоди злиття або поглинання компаній, оцінювати ефективність угод і можливі наслідки. Якщо компанії грозить поглинання іншою фірмою, то можна вчасно прийняти протизахоплюючі міри, апробовані у світовій практиці, домогтися вигідних умов поглинання.

Відповідно до загальноприйнятого підходу під Злиттям мається на увазі об'єднання суб'єктів, що господарюють, у результаті якого утвориться єдина економічна одиниця.

Необхідною умовою оформлення угоди злиття компаній є поява нової юридичної особи, нова компанія утвориться на основі двох або декількох колишніх фірм, що втрачають самостійне існування. Нова компанія бере під контроль і керування активи і зобов'язання перед клієнтами компаній – складових частин, після чого останні розпускаються. Наприклад, якщо компанія А поєднується з компаніями В и С, в результаті на ринку може з'явитися нова компанія D (D=А+У+C).

У закордонній практиці під злиттям може розумітися об'єднання фірм, у результаті якого одна виживає, а інші утрачають самостійність і припиняють існування.

Поглинання компанії можна визначити як контролювання однією компанією іншої, керування з придбанням абсолютного права власності. Поглинання компанії здійснюється шляхом скупки акцій підприємства на біржі, що означає придбання підприємства.

З юридичної точки зору існує велика кількість способів об'єднання.

Злиття та поглинання компаній є радикальною формою утворення нових компаній.

Злиття – об‘єднання двох компаній, при якій створюється нова фірма, суб‘єкти об‘єднання зупиняють діяльність, яку проводили до моменту об‘єднання і розпочинають в якості нової компанії.

Поглинання – злиття двох компаній, при якому одна компанія купляє частину активів іншої та зберігає позицію керуючого, може супроводжуватись реалізацією частини активів.

В останні роки поглинання здійснювались у формі викупа контрольного пакету акцій.

Класифікація основних типів злиттів і поглинань компаній

В залежності від характеру інтеграції компаній виділяють види поглинань:

- Горизонтальні злиттяОб'єднання компаній однієї галузі, що роблять подібні вироби або здійснюють однакові стадії виробництва;

- Вертикальні злиття – об'єднання компаній різних галузей, зв'язаних технологічним процесом виробництва готового продукту, розширення компанією-покупцем діяльності або на попередні виробничі стадії. Наприклад, злиття гірничодобувних, металургійних і машинобудівних компаній;

- Родові злиття – об'єднання компаній, що випускають взаємозалежні товари. Наприклад, фірма, що робить фотоапарати, поєднується з фірмою, що робить фотоплівку або реактиви для фотографування;

- конгломератні злиття – об'єднання компаній різних галузей без наявності виробничої спільності, тобто злиття фірми однієї галузі з фірмою іншої галузі, що не є ні постачальником, ні споживачем, ні конкурентом.

Можна виділити три різновиди конгломератних злиттів:

Злиття з розширенням продуктової лінії (product line extension mergers)- з'єднання неконкуруючих продуктів, канали реалізації і процес виробництва яких схожі. Як приклад можна привести придбання компанією Procter & Gamble, що веде виробником миючих засобів, фірми Clorox – виробника відбілюючих речовин для білизни.

Злиття з розширенням ринку (market extension mergers) - придбання додаткових каналів реалізації продукції, наприклад, супермаркетів, у географічних районах, що раніше не обслуговувалися.

Чисті конгломератні злиття, що не припускають ніякої спільності.

У залежності від національної приналежності поєднуваних компаній можна виділити два види злиття компаній:

Національні злиття – об'єднання компаній, що знаходяться в рамках однієї держави;

Транснаціональні злиття – злиття компаній, що знаходяться в різних країнах (transnational merger), придбання компаній в інших країнах (cross-border acquisition).

З огляду на глобалізацію господарської діяльності, у сучасних умовах характерною рисою стає злиття і поглинання компаній різних країн, але і транснаціональних корпорацій.

У залежності від відношення управлінського персоналу компаній до угоди по злиттю компанії можна виділити:

- дружні злиття – злиття, при яких керівний склад і акціонери що здобуває і що здобувається (цільовий, обраної для покупки) компаній підтримують дану угоду;

- Ворожі злиття – злиття і поглинання, при яких керівний склад цільової компанії (компанії-мішені) не згодний з угодою, що готується, і здійснює ряд проти загарбницьких заходів.

У залежності від способу об'єднання потенціалу можна виділити наступні типи злиття:

- корпоративні альянси – об'єднання декількох компаній, що забезпечує одержання синергетичного ефекту тільки в визначеному напрямку, в інших видах діяльності фірми діють самостійно. Компанії створювати спільні структури, наприклад, спільні підприємства;

- КорпораціЇ – поєднуються активи фірм, що підписують угоду.

У залежності від того, який потенціал у ході злиття поєднується, можна виділити:

Виробничі злиття – поєднуються виробничі потужності декількох компаній з метою одержання синергетичного ефекту за рахунок збільшення масштабів діяльності;

Чисто фінансові злиття – компанії, що об'єдналися, не діють як єдине ціле, не очікується виробничої економії, має місце централізація фінансової політики, що сприяє посиленню позицій на ринку цінних паперів, у фінансуванні інноваційних проектів.

Злиття можуть здійснюватися на паритетних умовах (“п'ятдесят на п'ятдесятьох”). Накопичений досвід свідчить про те, що “модель рівності” є важким варіантом інтеграції. Злиття в результаті може завершитися поглинанням.

У закордонній практиці можна виділити наступні види злиттів компаній:

- злиття компаній, функціонально зв'язаних по лінії виробництва або збуту продукції (product extension merger);

- злиття, у результаті якого виникає нова юридична особа (statutory merger);

- повне поглинання (full acquisition) або часткове поглинання (partial acquisition);

- пряме злиття (outright merger);

- злиття компаній, що супроводжується обміном акцій між учасниками (stock-swap merger);

- поглинання компанії з приєднанням активів по повній вартості (purchase acquisition).

Тип злиття залежить від ситуації на ринку, стратегії діяльності компаній і ресурсів.

Злиття і поглинання компаній мають особливості в різних країнах або регіонах світу. Наприклад, на відміну від США, де відбуваються, злиття або поглинання великих фірм, у Європі йде поглинання дрібних і середніх компаній, сімейних фірм, невеликих акціонерних товариств суміжних галузей.