Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Зміст, види та генерації бенчмаркінгу

Стратегічне управління будь-яким підприємством у ринковому середовищі, як вже було зазначено раніше, зосереджується на трьох головних питаннях: 1) які позиції' наше підприємство посідає сьогодні; 2) якого становища ми повинні досягнути завтра; 3) яким способом це найкраще зробити.

Отже, вихідним пунктом стратегічного аналізу є правильне визначення поточних позицій підприємства на ринку, показників його господарсько - фінансової діяльності, сильних і слабких сторін. Але для того, щоб це зробити, необхідно правильно визначити базу і критерії порівняння, адже стратегічна позиція підприємства у ринковому середовищі - цс йою позиція щодо конкурентів.

Найкращим інструментом для цього може бути метод об’єктивного порівняння, хоча одних результатів такого порівняння недостатньо, щоб діяти найкращим чином. Протягом останніх років у багатьох країнах успішно використовується метод конкурентного аналізу - бенчмаркінг1.

Бенчмаркінг, який іноді називають еталонним тестуванням, визначається таким чином: «Постійний систематичний пошук, впровадження найкращої практики, що призводить до поліпшення продуктивності». Важливою умовою успішного проведення бенчмаркінгу є його проведення на постійній основі, а не періодично, від випадку до випадку.

Розробка стратегії підприємства передбачає обов’язкову реалізацію бенчмаркінгового проекту. Практично неможливо проводити бенчмаркінг без орієнтації на стратегічні заходи підприємства, і навпаки, стратегічне планування неможливо здійснити без бенчмаркінгового аналізу.

' «Бенчмаркінг» (англ. benchmarking) являє собою специфічний метод порівняльного аналізу для підприємств, які працюють в умовах конкурентної боротьби. Найбільшою поширення набув у США і країнах ЄЕС.____________________________________________________

Фактично бенчмаркінг - це альтернативний метод стратегічного планування і аналізу не від досягнутого, а відповідно до досягнень конкурентів, тобто орієнтиром у розробці стратегічних планів є не власні досягнення, а найкраща практика конкурентів. Іноді у світовій практиці бенчмаркінг використовується не стільки для формулювання стратегії, скільки для вирішення менш комплексних завдань: зниження виробничих витрат, збільшення ефективності процесу реалізації продукції, раціоналі­зація організаційної структури тощо.

Можна стверджувати, що бенчмаркінг - це:

Рпроцес безперервного удосконалення;

^-визначення сфер, в яких удосконалення дозволить отримати найістотніші результати

З ключових питань бізнесу або відносин з клієнтами,

>визначення стандартів там, де нагромаджено найкращий досвід;

P-визначення кращих компаній, які дотримуються цих стандартів;

^адаптація і застосування отриманих від такого аналізу ідей з метою приведення бізнесу у відповідність зі стандартами і отримання переваги над ними;

Рвизначення того, що, на думку споживача, відрізняє звичайний продукт від найкращого продукту

Бенчмаркінг не повинен бути:

Рпроцедурою, яку виконують формально;

Рклонуванням, тобто копіюванням чужого досвіду без урахування стратегії фірми, масштабів бізнесу та інших особливостей;

>абсо іютизаци. ю стандартів якості та інших ідей, визнаних більшістю;

Рєдиним методом отримання відповіді на питання, яким чином збільшити продуктивність бізнесу.

Якщо бенчмаркінг виконується правильно, він дозволяє отримати відповідь не тільки на питання про те, як досягнути поставленої мети, але й на питання: яким може бути наступний рівень? Отже, бенчмаркінг спрямовується у перспективу і допомагає прогнозувати і планувати стратегічні дії на декілька кроків уперед.

Бенчмаркінг здійснюється на двох рівнях:

1. Стратегічний бенчмаркінг - процес забезпечення відповідності стратегії компанії ключовим факторам успіху в галузі і стратегіям поведінки конку­рентів.

2. Операційний бенчмаркінг - більш детальний, ніж стратегічний. Він спрямо­ваний на забезпечення переваги над конкурентами (створення конкурентних переваг) у різних функціональних напрямах діяльності фирми - собівартості виробництва, ефективності продажу, дослідженнях і розробках, тощо.

Більше 40% найбільших корпорацій світу (за списком Fortune 500) використовують різні види бенчмаркінгу. Такі відомі компанії як Alcoa, А Т& Т, DEC, ЗМ, Xerox та IBM своїми успіхами значною мірою завдячують використанню бенчмаркінга.

Наприклад, у компанії Toyota було впроваджену нову систему управління запасами після того, як менеджери компанії відвідали американські супермаркета в 1956 році. Саме спостереження, зроблені у США, стали початком розвитку системи “саме вчасно” (Just-in-time - JIT) у цій японській корпорації.

Надзвичайно важливими для досягнення успіху стали бенчмаркінгові дослідження, проведені компанією Xerox. Керівництво компанії спрямувало проектну команду у спільне підприємство, створене у Японії разом з компанією Fuji, для того, щоб вивчити досвід японських партнерів і запровадити у себе прогресивні методи підвищення якості, зниження витрат і зменшення часу виведення продукції на ринок. У підсумку Xerox досягнув значних конкурентних переваг і зміг випередити своїх основних конкурентів, таких як Canon.

В економічній літературі виділяють п’ять історичних генерацій бенчмаркінгу (рис. 5.1.). Розглянемо основні характеристики кожної з них:

Зміст, види та генерації бенчмаркінгу

40ч роки 80-і роки 90-і роки

Рис. 5.1. П’ять генерацій бенчмаркінгу.

Перша генерація - реверсивний бенчмаркінг:

А орієнтація на продукт, вивчення технічних переваг продукції конкурентів і впровадження відповідних змін у власному виробництві;

> порівняння характеристик продукта, його функціональних можливостей та рентабельності з аналогічними пропозиціями конкурентів;

> конкурентний аналіз особливостей продукта, орієнтованих на ринок.

Друга генерація - конкурентний бенчмаркінг:

Ркоміпексний підхід, у впровадженні якого лідером була компанія Хегох, особливо вперіод 1976- 1986рр.;

>порівняння параметрів внутрішніх процесів з конкурентами.

Третя генерація - процесний бенчмаркінг:

+ початок вивчення найкращої практики в інших галузях (тобто неконкурснтний підхід до бенчмаркінгу), приблизно в період 1982 - 1988 рр.;

■0- поглиблення вивчення внутрішніх процесів, розширення наукової та інформаційної бази бенчмаркінгу.

Четверта генерація - стратегічний бенчмаркінг:

А систематичний процес оцінки стратегічних альтернатив та підвищення результативності бізнесу через запозичення успішних стратегій від зовнішніх партнерів;

Л оцінка перспектив ділового партнерства;

Л орієнтація на довгострокове удосконалення;

А внесення фундаментальних змін у бізнес-процеси (реінжиніринг).

П’ята генерація - глобальний бенчмаркінг:

• вивчення досвіду глобальних компаній;

0 дослідження питань, пов'язаних з міжнародною торгівлею;

• вивчення можливостей подолання міжнаціональних бар'єрів;

• зменшення різниці між бізнес-процесами у глобальному середовищі.

На початку XXI століття все більшу популярність завойовують концепції стратегічного і глобального бенчмаркінгу, з допомогою яких провідні компанії посилюють свою конкурентноздатнісгь. Звичайно, ці концепції недоцільно впроваджувати у тих компаніях, які не відчувають у цьому потреби.

Далі ми розглянемо процес реалізації бенчмаркінгового проекту і особливості здійснення стратегічного бенчмаркінгу, без якого застосування багатьох моделей стратегічного аналізу є неможливим.