Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Зміст, завдання і організація стратегічного аналізу

Стратегічне управління підприємством неможливо уявити без проведення і гратегічного аналізу, який розглядається: 1) як виконання відповідної функції управління, орієнтованої на перспективу і такої, що має високу

Невизначеність; 2) як дослідження економічної системи за параметрами, які визначають її майбутній стан.

Стратегічний аналіз - це комплексне дослідження позитивних і негатив­них факторів, які можуть вплинути на економічне становище підприємства у перспективі, а також шляхів досягнення стратегічних цілей підприємства. З допомогою стратегічного аналізу готується комплексний стратегічний план розвитку підприємства, здійснюється науково обґрунтована, всебічна і своєчасна підтримка прийняття стратегічних управлінських рішень.

Стратегічні управлінські рішення характеризуються такими ознаками:

О орієнтація на майбутнє (довгостроковий аспект); високий рівень невизначеності;

<=> глобальний характер і важливість наслідків стратегічних рішень для підприємства.

Стратегічний аналіз досліджує різні фактори і можливості, які підприєм­ство може використати для свого розвитку. Ці фактори вивчаються комп­лексно, з розрахунком на довготривалу перспективу.

Метою стратегічного аналізу є змістовний і більш-менш формальний опис об’єктів дослідження, виявлення тенденцій, особливостей, можливих напрямів його розвитку.

Предметом стратегічного аналізу є концептуальні напрями функціо­нування і розвитку підприємства, його організаційні, економічні та інфор­маційні ресурси та можливості, які розглядаються з погляду нарощування стратегічного потенціалу підприємства та зміцнення його позицій на ринку у довгостроковому аспекті.

Як об'єкти стратегічного аналізу, переважно, виділяють окремі стратегічні господарські підрозділи, стратегічні зони господарювання, сектори бізнесу або окремі продукти.

Стратегічні господарські підрозділи (СГП) - це квазіавтономні підрозділи диверсифіковоної компанії, структура якої організована за дивізіональною схемою. Наприклад, компанія United Technologies володіє фірмами, які розглядаються як її стратегічні господарські підрозділи: Pratt & Whitney (авіаційні двигуни), Otis (ліфти), Hamilton Standard (системи управління) та інші.

Стратегічні зони господарювання (СЗГ) - це окремі сегменти оточення (ринку), на які підприємство має вихід або бажає вийти.

Сектори бізнесу та окремі продукти виділяються як об’єкти стратегічного аналізу як у диверсифікованих, так і у вузькоспеціалізованих фірмах. Під сектором бізнесу у більшості випадків розуміють окремий напрям у діяльності підприємства (наприклад, виробництво мотоциклів і велосипедів - це різні сектори бізнесу мотозаводу). Найдетальніший стратегічний аналіз здійснюється за окремими продуктами - тобто конкретними видами товарів (робіт, послуг), що продаються (надаються) споживачам.

Концепція стратегічного управління передбачає, що кожне важливе рішення має прийматися на основі грунтовного стратегічного аналізу. Ці рішення, переважно, мають нестандартний (інноваційний) та суб’єктивний характер. Якість таких рішень майже неможливо оцінити до того, як вони будуть реалізовані, тому підготовка стратегічного управлінського рішення завжди має бути дуже ретельною, а всі пропозиції - виваженими і обґрунтованими.

Стратегічний аналіз як функція стратегічного управління повинен підго - іувати множину альтернатив для прийняття рішення. Це майже завжди проблематично, оскільки в умовах невизначеності вибір альтернатив та їх належне аналітичне обґрунтування є дуже складною процедурою.

У більшості випадків стратегічний аналіз зосереджується на вирішенні ірьох основних питань, важливих для будь-якого підприємства в будь- якій ситуації:

1) В якому становищі перебуває підприємство зараз?

2) В якому становищі воно повинно бути через певний проміжок часу (через три, п 'ять, десять років) ?

3) Які існують шляхи досягнення бажаного становища і якими спосо­бами його можна досягнути?

Виходячи з цього, можна зробити висновок про основи методології стра - і стічного аналізу, який повинен бути озброєний такими методичними прийомами:

Прийомами оцінки поточного становища підприємства на ринку, наявних ре­сурсів (матеріальніх, фінансових, кадрових, наукових та ін.). можливостей і потреб;

Прийомами прогнозування і планування різноманітних показників діяльності підприємства, а також прийомами прогнозної оцінки зовнішнього середовища;

Ч» прийомами альтернативного (варіантного) аналізу для підготовки прийняття стратегічних рішень в умовах невизначеності.

Зміст, завдання і організація стратегічного аналізу

Рис. 2.2. Етапи стратегічного аналізу

Перераховані методичні прийоми складають основу «арсеналу» прийомів, якими користуються менеджери і аналітики в процесі проведення стратегічного аналізу.

Цей процес тісно пов’язаний з життєвим циклом стратегії, а його етапи утво­рюють замкнений контур (рис. 2.2).

Першим етапом цього процесу є аналіз ідеї нової стратегії'. Потрібно оцінити життєздатність і обґрунтованість ідеї, визначити різноманітні наслідки (можли­вості) і попередньо проаналізувати їх (другий етап); пересвідчитися у реальності виконання стратегії'за умови виникнення можливих перешкод і обмежень (третій етап); розробити план модернізації (уточнення, пристосування, поліпшення) стратегії у нестабільному ринковому середовищі (четвертий етап); здійснити остаточну оцінку, враховуючи не тільки результати віртуального моделювання стратегії, але й досвід реалізації попередніх стратегій (п’ятий етап) і перейти до аналізу нової стратегії, ідея якої може виникнути у цей час. Отже, стратегічний аналіз - це дослідний процес, який ніколи не припиняється.

Результатом стратегічного аналізу стає системна модель об’єкта (підприєм­ства) та його оточення.

Системна модель - результат стратегічного аналізу - складається з допо­могою дослідження як зовнішнього, так і внутрішнього середовища підпри­ємства. При цьому відбувається поділ стратегічного аналізу на дві частини:

1) аналіз зовнішнього середовища;

2) аналіз внутрішнього середовища (управлінський аналіз).

Ці частини стратегічного аналізу організаційно відокремлені одна від одної: за проведення зовнішнього аналізу відповідає комерційний відділ (служба маркетингу), а функції внутрішнього (управлінського) аналізу можуть викону­вати працівники різних підрозділів (планово-економічного відділу, бухгалтерії або служби внутрішнього аудиту).

Стратегічний аналіз зовнішнього середовища - це комплексне досліджен­ня зовнішнього середовища організації (галузі, конкурентів, споживачів, постачальників) з метою оцінки можлостей та загроз і розробки оптимальної економічної стратегії' на основі вибору серед можливих альтернатив.

Стратегічний аналіз внутрішнього середовища (управлінський аналіз) може бути визначений як процес комплексного дослідження внутрішніх ресурсів та резервів підприємства з метою системної оцінки його реальних і потенційних можливостей, виявлення внутрішніх стратегічних можливостей і проблем.

Стратегічний аналіз поділяється на зовнішній і внутрішній лише на організаційному і частково на методологічному рівнях. У той же час їх об’єднують спільні завдання і деякі методи, які являють собою “інтерфейс” між аналізом зовнішніх та внутрішніх стратегічних факторів.