Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Зовнішньоторговельний контракт

У міжнародній практиці контрактом прийнято називати між­народний договір купівлі-продажу. Договір вважається міжнародним тільки тоді, коли комерційні підприємства договірних сторін пере­бувають на території різних держав. Таке тлумачення міжнародно­го договору дається в конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (Віденська конвенція 1980 р.). За видами контракти поділяються на контракти разової поставки, з періодич­ною поставкою і на поставку комплексного устаткування.

Контракт разової поставки - одноразова угода, яка передбачає поставку узгодженої кількості товару до певної дати (терміну, періоду часу). Поставка товарів здійснюється один або кілька разів протягом встановленого терміну. Контракт з періодичною поставкою передба­чає регулярну (періодичну) поставку певної кількості (партій) товару впродовж установленого в умовах контракту терміну. За термінами розрізняють короткострокові контракти (на один рік) і довгострокові (тривалістю 5—10, а іноді і до 15 років). Контракти на поставку комп­лексного устаткування відзначаються розмаїттям, складним змістом, наявністю різних умов і припускають здійснення тісних зв’язків з по­купцем (замовником) після поставки устаткування.

Контракт повинен бути в простій письмовій формі. В разі по­рушення цієї вимоги операція визнається недійсною. Виконавчими 48

Органами державної влади, які регулюють зовнішньоекономічну ді­яльність, були розроблені і затверджені Рекомендації за мінімаль­ними вимогами до обов’язкових реквізитів і форми зовнішньотор­говельних контрактів. Відповідно до Рекомендацій при укладенні контракту слід вказувати уніфікований номер контракту, що скла­дається з трьох груп знаків. Перша група складається з двох букв або трьох цифр, які означають код країни покупця (продавця) за міжнародним класифікатором «Країни світу», який використову­ється при митному оформленні. Друга група складається з восьми цифр, що означають код організації покупця (продавця) відповідно до Загальноукраїнського класифікатора «Підприємства і організа­ції». Третя група складається з п’яти цифр і є порядковим номером документа в організації-покупця (продавця). Між групами ставить­ся роздільний знаку у вигляді /.

Дату підписання контракту рекомендується оформляти таким чином: день - двома цифрами, місяць - двома цифрами, рік - чо­тирма останніми цифрами. Кожні групи цифр відділяються один від одного крапкою, наприклад - 12.05.2008 або 02.05.2008. Слід також вказувати місце підписання контракту, повне офіційне наймену­вання організації-продавця і покупця, країну іноземного партне­ра і країну призначення і відправлення товару. При вказівці країн приводяться їх повне найменування і тризначний код відповідно до міжнародного класифікатора «Країни світу», який використовуєть­ся під час митного оформлення.

Відповідно до Рекомендацій, у контракті обов’язково повинні бути такі розділи.

1. Предмет контракту. В цьому розділі вказується повне найме­нування товару і його повна характеристика (асортимент, розміри, моделі, комплектність, країна походження та інші дані, необхідні для опису товару, включаючи посилання на міжнародні і/або наці­ональні стандарти на продукцію). Наводиться найменування тари або упаковки відповідно з міжнародним класифікатором «Коди для видів вантажу, упаковок і матеріалів упаковок (з додатковими кодами для найменувань упаковок)», опис і вимоги до маркування. Вказується обсяг вантажу, його вага з упаковкою (брутто) або без неї (нетто) в узгоджених одиницях вимірювання, а у випадку необ­хідності - кількість товару в одиницях вимірювання відповідно до таблиці єдиних вимірювань, наведеної в Товарній номенклатурі зо­внішньоекономічній діяльності.

2. Ціна і сума. В цьому розділі вказується загальна сума контракту і ціна за одиницю товару у валюті ціни з коротким найменуванням базису поставки відповідно до міжнародних правил тлумачення стан­дартних формулювань умов поставки товару. Вказуються також на­йменування і код валюти, в якій оцінено товар відповідно до класифі­катора валют, що використовується для цілей митного оформлення. У випадках, коли ціна за одиницю товару і сума контракту не можуть бути точно встановлені на дату підписання контракту, наводиться до­кладна формула ціни або умови її визначення з таким розрахунком, щоб у разі реалізації всіх передбачених умов можна було однозначно встановити ціну товару і суму контракту.

3. Умови платежу. В цьому розділі дається опис умов платежу. Вказуються найменування і код валюти, в якій буде здійснюватись платіж, відповідно до класифікатора, що використовується для ці­лей митного оформлення, терміни платежу і умови розстрочки при її наданні, а також обов’язковий перелік документів, які передають­ся продавцем покупцю і підтверджуючий факт відвантаження, вар­тість і номенклатуру відвантажених товарів. Рекомендується перед­бачати акредитивну форму платежу або іншу форму, що гарантує безумовне надходження валютної виручки при експорті товарів, а також надання гарантій на повернення платежу, раніше переведено­го в оплату товарів, що імпортуються, в разі їх ненадходження. Вка­зуються повні найменування і поштові адреси банків сторін, номери рахунків і платіжні реквізити.

4. Терміни поставки. Тут указується термін дії контракту, про­тягом якого повинна бути завершена поставка товарів і здійснені розрахунки за них. У межах цього терміну визначається графік по­ставки конкретних партій товару.

5. Умови приймання товару за якістю і кількістю. У цьому розді­лі вказується, в якому місці і в які терміни здійснюється перевірка якості і кількості товару, а за необхідності також найменування не­залежного експерта, до якого може звернутися одна із сторін під­час проведення перевірки. Вказується також порядок пред’явлення рекламацій.

6. Форс-мажор. У цьому розділі рекомендується вказати форс - мажорну обмовку, тобто умову при настанні якої сторони звіль­няються від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань. До форс-мажорних обставин належать події надзвичайного характеру, які не можна передбачити наперед, наприклад, стихійні лиха (по­вінь, пожежа, землетрус тощо), війни. Сторони можуть включити до форс-мажорної обмовки й інші події (військові перевороти, страй­ки, зміна законодавства). При настанні форс-мажорних обставин у контракті повинен бути передбачений механізм сповіщення іншої сторони про таку подію і правила надання документального під­твердження факту настання форс-мажору (як правило, свідоцтво національної торгової або торговельно-промислової палати). В та­кому разі термін виконання зобов’язань за контрактом або перено­ситься на термін дії форс-мажорної обставини, або після закінчення встановленого терміну контракт анулюється.

7. Розгляд спорів. У цьому розділі приводиться порядок пред’явлення і розгляди неврегульованих претензій, порядок плате­жів за претензіями, розгляд спірних питань в арбітражі. Вказується, правом якої держави регулюватимуться відносини за контрактом.

8. Санкції. В цьому розділі передбачаються санкції за неналеж­не виконання зобов’язань сторін (наприклад, за невчасну поставку, за невчасний платіж тощо), а також за поставку товару неналежної якості і в неналежній кількості.

9. Інші умови операції. У цьому розділі вказуються умови контр­акту, які не увійшли до попередніх розділів, але є важливими для його виконання (гарантійні зобов’язання, ліцензійні платежі, тех­нічна допомога, наладка і монтаж обладнання, навчання персоналу, інформаційні та інші умови).

10. Адреси покупця і продавця. Вказуються повні юридичні і по­штові адреси, контактний телефон, факс.

11. Підписи сторін. Вказуються підписи осіб, уповноважених ор­ганізаціями - продавцем і покупцем на підписання контракту. Вони повинні бути розшифровані з вказівкою прізвища, імені, побатькові, посади і завірені печаткою.

При оформленні зовнішньоторговельної бартерної операції обов’язково повинні вказуватися:

• дата висновку і номер зовнішньоторговельної бартерної опе­рації;

• номенклатура, кількість, якість, ціна товару за кожною товар­ною позицією, терміни та умови експорту (імпорту) товару;

• перелік послуг, робіт, інтелектуальної власності, їхня вартість, терміни надання послуг, виконання робіт, передачі виняткових прав на об’єкти інтелектуальної власності або надання права на викорис­тання об’єктів інтелектуальної власності;

• перелік документів, які надаються фізичній або юридичній особі для підтвердження факту надання послуг, виконання робіт, передачі виняткових прав на об’єкти інтелектуальної власності або надання права на використання об’єктів інтелектуальної власності.

Зовнішня торгівля товарами, послугами й інтелектуальною влас­ністю з використанням зовнішньоторговельних бартерних операцій може здійснюватися тільки після оформлення відповідного паспор­та зовнішньоторговельної бартерної операції, в якому, зокрема ука­зуються відомості про платежі з використанням грошових і (або) інших платіжних засобів у випадку, якщо зовнішньоторговельна бартерна операція здійснюється з частковим використанням грошо­вих і (або) інших платіжних засобів.