Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Звіт про фінансові результати

За________________ 20_ р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття

Код

Рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( )

( )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020)

030

Інші операційні доходи

040

Інші звичайні доходи

050

Надзвичайні доходи

060

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

070

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080

Матеріальні затрати

090

( )

( )

Витрати на оплату праці

100

( )

( )

Відрахування на соціальні заходи

110

( )

( )

Амортизація

120

( )

( )

Інші операційні витрати

130

( )

( )

У тому числі:

131

( )

( )

140

( )

( )

Інші звичайні витрати

150

( )

( )

Надзвичайні витрати

160

( )

( )

Податок на прибуток

170

( )

( )

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + + 130 + 140 + 150 + 080 + 160 + 170)

180

( )

( )

Чистий прибуток (збиток) (070 - 180)

190

Керівник

Головний бухгалтер

Код

Рядка

Факт

Минулого

Року

Фінансовий план поточного року

Плановий рік (усього)

У тому числі за кварталами

1. Формування чистого прибутку

Доходи

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

Податок на додану вартість

002

Акцизний збір

003

Інші непрямі податки

004

Інші вирахування з доходу

005

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

006

Інші операційні доходи

007

Дохід від участі в капіталі

008

Інші фінансові доходи

009

Інші доходи

010

Надзвичайні доходи

011

Усього доходів

012

Витрати

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

013

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014

Витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів

014/1

Витрати на консалтингові послуги

014/2

Витрати на страхові послуги

014/3

Витрати на аудиторські послуги

014/4

Інші адміністративні витрати

014/5

ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ”