Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

Звітність фермерських господарств

Звітність суб’єктів підприємницької діяльності є заключним кроком системи бухгалтерського обліку, яка узагальнює і систе­матизує інформацію про діяльність господарства та яка необхідна усім зацікавленим особам для прийняття ефективних економічних рішень.

Вимоги про обов’язковість ведення обліку і складання звітності підприємствами передбачені : Господарським кодексом України (ст.

19, 71, 90, 145); Законами України «Про бухгалтерський облік та фі­нансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-Х^ (ст..11), «Про господарські товариства» від 25.06.1991 р. № 1251 - ХІІ зі змінами і доповненнями (ст.9), «Про державну статистику» від 19.09.1992 р. №2614 - ХІІ зі змінами і доповненнями (ст. 8), «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. № 2063 - ІІІ (ст.11), Указом Президента України «Про спрощену систему опо­даткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 28.06.1999 р. № 746/98 (нова редакція), «Про фермерське госпо­дарство» від 20.12.1991 р. № 2009 (ст.24)зі змінами і доповненнями; Національними стандартами бухгалтерського обліку.

Склад і структура звітності залежить з одного боку від видів об­ліку, а з іншого - від інформаційних потреб користувачів. Крім того слід враховувати організаційно-правову форму суб’єкту господарю­вання.

Господарські підприємства складають фінансову, статистичну та податкову звітність.

1. Фінансова звітність - це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності за звіт­ний період.

Можливість застосування суб’єктами малого підприємництва простої форми бухгалтерського обліку і звітності передбачена За­коном “Про державну підтримку малого підприємництва” від 19.10.2000р.№ 2063 . У ст.11 цього Закону зазначено, що спрощена форма бухгалтерського обліку, як і спрощена система оподаткуван­ня, може застосовуватися поряд із загальноприйнятою формою об­ліку за вибором суб’єкта малого підприємництва, тобто є дозволе­ною, а не обов’язковою.

Підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік ви­значаються відповідно до чинного законодавства суб’єктами малого 232

Підприємництва, застосовують положення (стандарт) 25 у поточно­му (звітному) році. Якщо такі підприємства, а також новостворені за результатами діяльності на 1 квартал або 1 півріччя поточного (звіт­ного) року не можуть бути відповідно до чинного законодавства ви­знані суб’єктами малого підприємництва, то фінансовий звіт цими підприємствами складається за цей і подальші періоди поточного (звітного) року відповідно до положень (стандартів) бухгалтерсько­го обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України віл 31 березня 1999 року № 87, який зареєстровано в Міністерстві юс­тиції України 21 червня 1999 року за № 391/3684. Підприємства, які за результатами діяльності за 9 місяців поточного (звітного) року не можуть бути відповідно до діючого законодавства визнані суб’єктами малого підприємництва, можуть складати фінансовий звіт за 9 місяців і звітний рік із застосуванням Положення (стан­дарту) 25.

Баланс за формою № 1-м в активі налічує 13 статей, а в пасиві - 15 статей. Це пов’язано з тим, що для суб’єктів малого підприємни­цтва дозволяється об’єднувати облік розрахунків, додаткового капі­талу, готової продукції на одному балансовому рахунку, показувати забезпечення, довгострокові зобов’язання в цілому.

Баланс суб’єкта малого підприємництва складається щоквар­тально і за рік в тисячах гривень з одним десятковим знаком і вклю­чає такі розділи та кількість статей, суми по яких включаються у валюту Балансу (табл.4.1 ).

Таблиця 4.1

Структура і обсяг статей Балансу суб’єкта малого підприємництва

Актив

Пасив (капітал + зобов’язання)

Розділ І. Необоротні

Активи

(4 статті)

Розділ ІІ. Оборотні активи (8 статей)

Розділ ІІІ. Витрати майбутніх періодів (1 стаття)

Розділ І. Власний капітал (5 статей)

Розділ ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування (1 стаття)

Розділ ІІІ. Довгострокові зобов’язання (1 стаття)

Розділ ^. Поточні зобов’язання (7 статей) Розділ V. Доходи майбутніх періодів (1 стаття)

БАЛАНС

БАЛАНС

Назва статті та номер рахунку, субрахунку

Код

Рядка

Зміст статей

1

2

3

АКТИВ Розділ І. Необоротні активи

Незавершене

Виробництво

(15,377)

020

Відображається вартість незавершених капітальних інвестицій (включаючи устаткування для монтажу), що здійсню­ються для власних потреб суб’єкта малого підприємництва, а також авансові платежі для фінансування таких інвестицій.

Основні засоби: (р.031-р.032) Первісна вартість (10,11,12)

Знос (13)

Залишкова вартість

032

030

031

Показується вартість власних і отри­маних на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних держав­них майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних активів і вартість нематеріальних активів.

У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) та залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, а також нарахована в установленому порядку сума їх зносу. До підсумку Балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю вказаних необоротних активів і сумою їх зносу на дату Балансу.

Довгострокові фінансові інвестиції (14)

040

Тут відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який час.

Інші необоротні активи (16,17,18,19)

070

В цій статті наводяться суми інших необоротних активів, які не можуть бути включені до згаданих вище статей І розділу активу Балансу.

Усього за розділом І

Сума рядків (020+030+040+070).

Таблиця 4.2

Зміст і характеристика статей Балансу суб’єкта малого підприємництва.

подпись: зміст і характеристика статей балансу суб’єкта малого підприємництва.

Продовження табл. 4.2

Розділ ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси (20,21,22,23,25)

100

У цій статті відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу; вартість дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кролів, дорослих тварин, вибракуваних з основного стада для реалізації, та молодняку тварин, а також сума витрат в незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги).

Готова продукція (26,27,28)

130

У цій статті показується собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам, а також покупна вартість товарів, які придбані підприємством для подальшого продажу.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги: чиста реалізаційна вартість (р.161-р.162) первісна вартість (36, 34)

Резерв сумнівних боргів (38)

0 1 6 6 6 16

Показується заборгованість покупців або замовників за реалізовану їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи заборгованість забезпечену векселями.

У підсумок розділу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів. (рядок 160)

Продовження табл. 4.2

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (641,642,644)

170

В цій статті показується визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів.

Інша поточна дебіторська заборгованість (37,66 та ін.)

210

Показується заборгованість дебіторів, яка не може бути включена у статті по рядках 160-170 та, яка відноситься до поточної.

Поточні фінансові інвестиції (352)

220

В цій статті показуються фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті (301,311,313,333,351) в іноземній валюті

(302,312,314,332,334)

230

240

Відображаються грошові кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. Кошти, які не можна використати для операцій протягом року, починаючи з дати Балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, відображаються у складі необоротних активів.

Інші оборотні активи (331,332,643 та ін.)

250

Наводяться суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу активу Балансу. У цій статті наводяться, зокрема, вартість грошових документів і сальдо субрахунку “Податкові зобов’язання” рахунку 64 “Розрахунки за податками і платежами”

Усього за розділом ІІ

260

Сума рядків(100+130+160+170+210+2 20+240+250)

Розділ ІІІ. Витрати

Витрати майбутніх періодів (39)

270

Наводяться витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, або належать до наступних звітних періодів.

Продовження табл. 4.2

ПАСИВ (капітал + зобов’язання) Розділ І. Власний капітал

Статутний капітал (40)

300

В цій статті показується зафіксована в установчих документах загальна вар­тість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

Додатковий капітал (41,42)

320

В цій статті показується сума дооцінки необоротних активів, вартість безоплат­но отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, необо­ротних активів та інші види додаткового капіталу, а також сума пайового капіта­лу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій.

Резервний капітал (43)

340

Тут показується сума резервів, які створе­ні відповідно до законодавства за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (44)

350

Показується сума нерозподіленого прибутку, а сума непокритого збитку наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку І розділу пасиву Балансу.

Неоплачений капітал (45,46)

(360)

В цій статті показується сума заборгова­ності власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Господарські товариства в цій статті також відобража­ють вилучений капітал, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у свої учасників. Ці суми наводяться в дужках і вираховуються при визначенні підсум­ку І розділу пасиву Балансу.

Усього за розділом І

380

Сума рядків (300+320+340+350-360)

Розділ ІІ. Забезпечення

Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування (47, 48, 49)

430

В цій статті відображаються суми забез­печення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гаран­тійних зобов’язань, а також залишки ко­штів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел).

Продовження табл. 4.2

Розділ ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові зобов’язання (50, 51, 52, 53, 54, 55)

480

В цій статті показуються суми заборгованості підприємства, банкам за отримані від них позики, які не є поточними зобов’язаннями, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов’язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов’язаннями).

Розділ IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків (60)

500

Тут відображається сума поточних зобов’язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик, включаючи суми відсотків за їх користування, які підлягають сплаті.

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (61)

510

По даній статті відображаються суми зобов’язань, які утворилися як довгострокові, але з дати Балансу підлягають погашенню протягом 12 місяців.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (62,63)

530

Тут показується сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями, а також заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні.

Поточні зобов’язання за розрахунками:

З бюджетом (641, 642, 643)

550

В цій статті відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суми податку з працівників підприємства.

Продовження табл. 4.2

Зі страхуванням (65)

570

Показується сума заборгованості за відрахуванням до Пенсійного фонду України, на обов’язкове соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

З оплати праці (66)

580

В цій статті показується сума заборгованості працівникам підприємства, яка нарахована і ще не виплачена, а також депонована зарплата.

Інші поточні зобов’я­зання (644, 67, 68)

610

Тут відображаються суми зобов’язань до інших статей, наведених в IV розділі пасиву Балансу (заборгованість з одержаних авансів, заборгованість засновникам у зв’язку з розподілом прибутку, а також валову заборгованість замовникам за будівельними контрактами та сальдо субрахунку “Податковий кредит” рахунка 64 “Розрахунки за податками і платежами”.

Усього за розділом IV

620

Сума рядків (510+530+550+570+580+610)

Розділ V. Доходи майбутніх періодів

Доходи майбутніх періодів (69)

630

Тут показуються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

БАЛАНС

640

Сума рядків (380+430+480+620+630).

Для підтвердження того, що підприємство є суб’єктом малого підприємництва, до обов’язкових реквізитів Балансу відноситься середньооблікова чисельність працюючих.

Суб’єкти малого підприємництва середньооблікову чисельність пра­цюючих визначають у порядку, установленому Державним комітетом статистики України. Представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності показники про середньооблікову чисельність не подають.

Правила оцінки активів, зобов’язань і власного капіталу для суб’єктів малого підприємництва залишаються такими ж як і для усіх інших підприємств і регламентуються відповідними П(С)БО.

Зміст і характеристика статей Балансу суб’єкта малого підпри­ємництва наведено в табл.4.2.

Таким чином, суб’єкти малого підприємництва складають Ба­ланс за скороченою формою, але з дотриманням принципів фінансо­вої звітності і методів оцінки статей Балансу визначених положен­нями (стандартами) бухгалтерського обліку (додаток И).

Особливості складання Звіту про фінансові результати суб’єктами малого підприємництва

Звіт про фінансові результати суб’єктами малого підприємни­цтва складається за ф. № 2-М, який на відміну від ф. № 2 має один розділ і меншу кількість рядків у зв’язку з тим, що суб’єктам мало­го підприємництва дозволяється групувати окремі види доходів і витрат(додаток І).

У статті “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, ро­біт, послуг)” (р.010) відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг.

У статті “Непрямі податки та інші вирахування з доходу” (р.020) відображається сума податку на додану вартість, акцизного збору та інших вирахувань з доходу (надані знижки, вартість повернутих то­варів та інші обов’язкові збори). Сума вираховується і тому запису­ється в дужках.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(р.030) визначається шляхом вирахування з доходу (вируч­ки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) непрямих подат­ків та інших вирахувань з доходу (р.010-р.020).

У статті “Інші операційні доходи” (р.040) відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім дохо­ду (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різ­ниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

У статті “Інші звичайні доходи” (р.050) відображаються: диві­денди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отри­мані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які виникають у про­цесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

У статті “Надзвичайні доходи” (р.060) відображаються суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних по­дій за рахунок інших джерел, а також доходи від інших подій та опе­рацій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

У рядку 070 зазначається чистий дохід, який вираховується (р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060).

У статті “Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції” (р.080) подається збільшення або зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продук­ції підприємства. Показник про зменшення залишків наводиться у дужках.

Суб’єкти малого підприємництва можуть усю суму витрат опе­раційної діяльності з кредиту рахунків класу 8 “Витрати за елемен­тами” списувати до дебету рах.79 “Фінансові результати”. У таких випадках вартість залишку незавершеного виробництва і готової продукції визначається так:

- інвентаризацією на кінець звітного року (або кварталу) встанов­люється залишок незавершеного виробництва, який оцінюється за прямими витратами на оплату праці з відображенням за дебе­том рах.23 “Виробництво” і кредитом рах.79 “Фінансові резуль­тати” - на підставі первинних документів, за якими оформля­ється рух (виготовлення, передача в місця зберігання, відпуск на сторону, реалізація)готової продукції, підприємство забезпечує кількісний (оперативний) облік виробленої, відпущеної, а та­кож залишку готової продукції, що встановлюється за даними кількісного (оперативного обліку на дату Балансу, оцінюється за справедливою вартістю (ціна реалізації за вирахуванням не­прямих податків, витрат на збут і суми прибутку, виходячи з прибутку для конкретного виду готової продукції) і відобража­ється в звітному місяці за дебетом рах.26 “Готова продукція” і кредитом рах. 79 “Фінансові результати”.

Для одержання безпосередньо у бухгалтерському обліку даних про собівартість залишків готової продукції суб'єкти малого під­приємництва витрати, пов'язані з виробництвом (виготовленням) і відпуском готової продукції, можуть визначати і відображати в порядку, встановленому Положенням про спрощену форму бухгал­терського обліку суб'єктів малого підприємництва, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від ЗО вересня 1998 року № 196, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 1998 року за № 646/3086. Для одержання безпосередньо у бухгал­терському обліку даних про собівартість залишків незавершеного виробництва і готової продукції суб'єкти малого підприємництва витрати виробництва і собівартість виробленої готової продукції можуть визначати і відображати в порядку, встановленому Інструк­цією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку ак­тивів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, який зареєстровано в Міністер­стві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 893/4186.

У рядка 090 - 120 відображаються елементи операційних ви­трат, (матеріальні затрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація) для замовлення яких використову­ються рахунки 8 класу.

У статті “Інші операційні витрати” (р.130) відображається: со­бівартість реалізованих оборотних активів (крім готової продукції, товарів і фінансових інвестицій); відрахування на створення резерву сумнівних боргів і сума списаних безнадійних боргів; витрати від опе­раційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних операційних витрат; інші витрати, що пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

У цій статті також відображається належна до сплати за звітний період відповідно до чинного законодавства сума єдиного податку, плата за спеціальний торговий патент і сума єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників.

Конкретна назва податку і відповідна сума (за кожним подат­ком) наводиться в рядку 131.

У рядку 140 без визначеної назви торговельні організації відо­бражають собівартість реалізованих товарів.

У статті “Інші звичайні витрати” (р.150) відображаються: витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов’язані із залу­ченням позикового капіталу; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від не операційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з опе­раційною діяльністю підприємства. Сума записується в дужках.

У статті “Надзвичайні витрати” (р.160) відображаються втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних ава­
рій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій; втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

У статті “Податок на прибуток” (р.170) відображається сума по­датку на прибуток, яка відповідно до П(С)БО 17 “Податок на при­буток” визначається в розмірі поточного податку на прибуток.

Разом витрати (р.180) визначається загальна сума витрат (р.090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 080 + 160 + 170).

Зміст і характеристика звіту про фінансові результати

подпись: зміст і характеристика звіту про фінансові результатиУ статті “Чистий прибуток (збиток) (р. 190)” відображається чистий прибуток або збиток як різниця між сумою чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і сумою всіх витрат. Сума всіх витрат збільшується на суму зменшення за­лишків незавершеного виробництва і готової продукції або зменшу­ється на суму збільшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції (табл.4.3).

Найменування статті

Код

Рядка

Джерело інформації для заповнення

1

2

3

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Обороти по кредиту рахунка 70 (відповід­ні субрахунки для обліку доходів від реа­лізації продукції, товарів, робіт, послуг)

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

Обороти по кредиту субрахунків 64/ «ПДВ», 64/ «Акцизний збір», 64/ «Податок з реклами» тощо (у кореспонденції з дебетом рахунка 70 в частині доходу, відображеного в рядку з кодом 010); обороти по субрахунку 70/ «Вирахування з доходу» (без ПДВ).

Ця сума наводиться в дужках

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

030

Різниця рядків 010 і 020 Перевірка: обороти по кредиту рахунка 70 (в частині доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг) за вирахуванням сум непрямих податків та інших вирахувань з доходу.

Ця сума наводиться без ПДВ

Таблиця 4.3

Продовження табл. 4.3

Інші операційні доходи

040

Обороти по кредиту рахунка 70 (відпо­відний субрахунок). Відображаються інші доходи від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, по­слуг), а саме: дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних ак­тивів (крім фінансових інвестицій) тощо. Ця сума наводиться без ПДВ

Інші звичайні доходи

050

Обороти по кредиту рахунка 70 (відпо­відний субрахунок). Відображаються : дивіденди, відсотки, доходи від участі в капітал та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реаліза­ції фінансових інвестицій; необоротних активів та майнових комплексів; дохід від не операційних курсових різниць; інші доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства. Ця сума наводиться без ПДВ

Надзвичайні доходи

060

Обороти по кредиту рахунка 70 (відповідний субрахунок).

Ця сума наводиться без ПДВ

Разом чисті доходи

070

Арифметична сума рядків 030,040,0580,060. Перевірка: обороти по кредиту рахунка 70 без урахування сум ПДВ

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва готової продукції

080

Вартість залишків незавершеного вироб­ництва та готової продукції визначається одним із двох способів, установлених у п.44 П(С)БО 25, за результатами здій­снюваної інвентаризації *.

Показник про зменшення залишків наводиться в дужках

Матеріальні витрати

090

Рахунок 84 (окремий субрахунок * * ). Ця сума наводиться в дужках

Витрати на оплату праці

100

Рахунок 84 (окремий субрахунок **). Ця сума наводиться в дужках

Продовження табл. 4.3

Відрахування на соціальні заходи

110

Рахунок 84 (окремий субрахунок **). Ця сума наводиться в дужках

Амортизація

120

Рахунок 84 (окремий субрахунок **). Ця сума наводиться в дужках

Інші операційні витрати

130

Рахунок 84 (окремий субрахунок **). Ця сума наводиться в дужках

У тому числі

131

Зазначаються конкретна назва податку та відповідна сума (єдиний податок; плата за спеціальний торговий патент; єдиний (фіксований) податок для сільськогосподарських товаровиробників).

Ця сума наводиться в дужках Перевірка: обороти по кредиту субрахунків 64/ «Єдиний податок»,

64/ «Спеціальний торговий патент», 64/ «Єдиний (фіксований)податок для сільськогосподарських виробників»)

140

Наводиться собівартість реалізованих товарів.

Обороти по кредиту рахунка 26 (в частині балансової вартості реалізованих товарів).

Ця сума наводиться в дужках

Інші звичайні витрати

150

Рахунок 85. відображаються витрати на сплату відсотків підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій. Необоротних активів, майнових комплексів; втрати від не операційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

Ця сума наводиться в дужках

Продовження табл. 4.3

Надзвичайні витрати

160

Рахунок 85. Відображаються витрати від надзвичайних подій (стихійних лих, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи витрати на запобігання виникненню витрат від стихійних лих і техногенних аварій; суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи або витрати від інших подій та операцій, що відповідають визначенню надзвичайних подій.

Ця сума наводиться в дужках.

Податок на прибуток

170

Рахунок 85. Сума податку на прибуток платниками цього податку відображається на підставі даних декларації з податку на прибуток підприємства (тобто в розмірі поточного податку на прибуток).

Ця сума наводиться в дужках

Разом витрати

180

Арифметична сума рядків 090, 100,110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 плюс (мінус) рядок 080.

Сума всіх витрат збільшується на суму зменшення залишків незавершеного виробництва та готової продукції або зменшується на суму збільшення залишків незавершеного виробництва та готової продукції.

Ця сума наводиться в дужках

Чистий прибуток (збиток)

190

Різниця рядків 070 і 080. Перевірка: додане значення - прибуток (кредит рахунка 44), від’ємне значення - збиток (дебет рахунка 44)

У зведених фінансових звітах показники чистого прибутку і збитку наводяться розгорнуто як сума відповідних показників юри­дичних осіб, фінансова звітність яких включена до зведеного фінан­сового звіту.

2. Статистична звітність - це звітність, яку складають усі суб’єкти господарювання і яка надає інформацію органам державної ста­тистики; для оцінки стану і розвитку економіки держави та пла­нування макроекономічних показників.

Відповідно Загальнодержавного табеля (переліку) форм дер­жавних статистичних спостережень, який складається Державним комітетом статистики України для фермерських господарств перед­бачено такий обсяг форм (табл.4.4).

Перелічені форми статистичних спостережень забезпечуються бланками цих форм та правилами їх складання статистичними ор­ганами.

3. Податкова звітність - це звітність, яку складають усі суб’єкти господарювання, що є платниками податків, платежів та внесків та яка надає інформацію органам державної податкової адміні­страції і характеризує стан розрахунків з державою за податками. Загальні вимоги щодо складання та подання податкової звіт­ності в Україні регулює Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними ці­льовими фондами» від 21.12.2000 р. №2181 (зі змінами і доповне­ннями).

Згідно Закону України №2181 визначено основні критерії за якими звітний податковий документ можна визнати як податкову декларацію:

1) форма податкової декларації повинна бути встановлена зако­нодавством, тобто державними нормативно-правовими актами, включаючи накази ДПАУ та інших офіційних органів;

2) на підставі податкової декларації має відбутися нарахування та/ або сплата податку, збору (обов’язкового платежу) до бюджету;

3) у податковий декларації слід зазначити узгоджене податкове зобов’язання.

П/п

Найменування

Форм

Індекс

Форми

Періо­

Дичність

Кому

Подається

Строк

Подачі

1

2

3

4

5

6

1.

Заключний звіт про підсумки сівби під урожай

4 - сг

Річна

Органу дер­жавної статис­тики за місцем знаходження землі

Не пізні­ше 5 днів після за­кінчення сівби ярих культур

2.

Звіт про хід збирання урожаю, наявність насіння озимих культур та проведення інших польових робіт

7 - сг

Місячна

-------- ІІ-------

2-го чис­ла згідно з графі­ком

3.

Звіт про збір уро­жаю сільськогоспо­дарських культур

29 - сг

Річна

--------- ІІ-------

До 2-го грудня

4.

Звіт про реаліза­цію сільськогоспо­дарської продукції

21 - заг

Річна

--------- ІІ-------

До 10 січ­ня після звітного року

5.

Стан сільськогос­подарської техніки і надходження пального

6 - мех

Місячна

--------- ІІ---------

До 2-го числа піс­ля звітного періоду

6.

Облік тракторів сільськогоспо­дарських машин і енергетичних по­тужностей (підсум­ки інвентаризації)

10 - мех

Річна

--------- ІІ-------

До 30 січ­ня після звітного року

7.

Основні показники господарської і фі­нансової діяльнос­ті (фермерського господарства)

2 (ферм)

Річна

--------- ІІ---------

До 20 - поточно­го після звітного року

Таблиця 4.4

Перелік форм статистичної звітності

подпись: перелік форм статистичної звітності

Фермерські господарства можуть оподатковуватися за звичай­ною системою, або за спрощеною. В першому випадку вони звіту - ються перед ДПІ та цільовими фондами соціального призначення в повному обсязі згідно податкового законодавства.

Практика свідчить, що в основному фермерські господарства знаходяться на пільговому оподаткуванні. В зв’язку з цим фермер­ські господарства, які є платниками фіксованого сільськогосподар­ського податку сплачують обмежену кількість податків та платежів. Відповідно вони складають податкову звітність в такому обсязі:

- Розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку;

- Податкова декларація з ПДВ;

- Податковий розрахунок земельного податку;

- Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку;

- Податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища;

- Податкові розрахунки, що затверджені органами влади за місце­вими податками.

Крім того, фермерські господарства складають спеціальну звіт­ність для фондів соціального страхування:

- Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове дер­жавне пенсійне страхування;

- Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку із тимчасовою втратою непрацездатності;

- Розрахункова відомість про нарахування і перерахування стра­

Хових внесків на витрачення коштів Фонду соціального страху­вання від нещасних випадків на виробництві та професійних за­хворювань України;

- Розрахункова відомість про нарахування і перерахування стра­хових внесків до фонду загально-державного соціального стра­

Хування України на випадок безробіття.

Порядок складання та терміни подачі податкової та спеціальної звітності наведені у Нормативних картках № 1-9. по тексту 3-го роз­ділу.